Poniższe postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania ze sklepu internetowego Matura100procent.pl oraz sposób jego funkcjonowania.
Osoba korzystając ze strony Matura100procent.pl oraz dokonując na niej zakupu akceptują Regulamin.
Akceptacja Regulaminu jest tożsama z akceptacją przepisów zapisanych w Polityce prywatności.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2018r.

I. Informacje ogólne
1.1. Administrator strony – Matura100procent Sp. z o. o.   ul. Stefana Batorego 18 lok 108. 02-591 Warszawa  NIP: 7991978867, REGON: 520670206, KRS: 0000938287. Administrator jest jednocześnie właścicielem strony Matura100procent.pl

1.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacji, która nie posiada osobowości prawnej i korzysta z usług strony Matura100procent.pl.

1.3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktu ze strony Matura100procent.pl.

1.4. Sklep –  platforma internetowa (zamieszczona w sieci pod adresem Matura100procent.pl), która umożliwia użytkownikowi nabycie produktu od Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Produkt – dokument w wersji elektronicznej (e-book) lub usługa (korepetycje on-line) sprzedawany przez Administratora za pośrednictwem Sklepu

1.6. E-book (Plik) – niezapisana na materialnym nośniku treść cyfrowa, przeznaczona do odczytu za pośrednictwem urządzeń elektrycznych.

1.7. Urządzenia elektryczne – urządzenie wyposażone w system operacyjny oraz zdolne odtworzyć treść strony oraz zawartość e-booków przez nią oferowanych. Administrator zaleca w tym celu korzystanie ze smartfonów i tabletów (z systemem operacyjnym Android, Windows lub iOS) lub komputerów (klasy PC lub MAC).

1.8. Sprzedaż – odpłatne udostępnienie produktu przez Administratora na zlecenie Konsumenta, które odbywa się przy pomocy Sklepu. Sprzedaż umożliwia Konsumentowi korzystanie z Pliku dla własnych potrzeb (zgodnych z prawami autorskimi Administratora). Konsument nie może kopiować oraz udostępniać (nawet we fragmentach) nabytego produktu innym osobą fizycznym, osobą prawnym ani jednostką organizacji. Udostępnienie produktów przez sklep odbywa się na określony czas – 6 miesięcy.

1.9. Operator płatności – firma powiązana umową z Administratorem, której funkcją jest pośrednictwo w bezgotówkowych transakcjach on-line, odbywających się za pośrednictwem Sklepu. W przypadku niniejszej strony operatorem płatności jest serwis Przelewy24, którego właścicielem jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w 60-327 Poznań przy ul. Kanclerska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

II. Wymagania techniczne

2.1. Sprzedaż produktu możne zostać prawidłowo wykonana tylko przy użyciu Urządzenia Elektrycznego z dostępem do Internetu.

2.2. Urządzenie Elektryczne powinno posiadać odpowiednie oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie dokumentów w Portable Document Format (PDF). Darmowym programem, który jest odpowiedni do spełnienia tej funkcji to Adobe Acrobat Reader.

2.3. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odtworzenia e-booku na Urządzeniu Elektrycznym konsumenta.

2.4. Kopiowanie i upowszechnianie treści e-booków poprzez stosowanie technik komputerowych lub zdjęć jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.).

III. Sposób dokonywania zakupów w sklepie

3.1. Sklep oferuje sprzedaż e-booków (pliki w formacie PDF) na zamówienie Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem następuje gdy ten pierwszy zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu (i jednocześnie warunki Polityki Prywatności) oraz złoży zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.

3.3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego i zgodnego z prawdą wypełnienia „Szczegółów płatności”. Podanie fałszywych informacji jest niezgodne z prawem.

3.3. Użytkownik, który dokona zakupu w Sklepie Matura100procent.pl, staje się konsumentem.

3.4. Konsument po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość na podany przez niego adres e-mail, która będzie zawierać numer zamówienia oraz dane podane przez niego w czasie wypełniania formularza płatności.

3.5. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg realizacji zamówienia w przypadku gdy Użytkownik poda fałszywe dane w czasie wypełniania formularza płatności lub gdy ów formularz nie zostanie dostarczony Administratorowi z różnych przyczyn technicznych (np. awaria Urządzenia Elektrycznego Użytkownika).

3.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

3.7. Administrator w każdym wypadku zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach wszelkich wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Zamówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Poza okresem gdy na stronie będą przeprowadzane prace techniczne o czym Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników odwiedzających stronę sklepu.

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłki towaru w ciągu 7dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

3.9. Użytkownik jest zobowiązany opłacić swoje zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od dokonania zakupu.

3.10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów i usług z oferty bez uprzedzenia Użytkowników.

3.13. Użytkownik, który nabył pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu, bez względu na cel i formę tych działań.

3.14. Wszystkie produkty oraz teksty i grafiki znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora lub posiada on uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.).

3.15. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Matura100procent.pl i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Odstąpienie od umowy

4.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku.

4.2. Użytkownik może zgłaszać odstąpienie od umowy  za pomocą formularza kontaktowego, drogą mailową lub listownie adres: Mirów Stary 123, 26-503 Mirów Stary.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą.

4.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku zamówionego przez Konsumenta.

V. Reklamacja

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy reklamacji, ponieważ produkty oferowane przez Sklep są plikami cyfrowymi w formacie PDF. Konsument, który pobierze produkt jest w stanie skopiować jego treść.

5.2. Administrator uwzględnia reklamacje tylko w przypadku gdy produkt dostarczony Konsumentowi jest uszkodzony, a Administrator posiada możliwość weryfikacji tej informacji.

5.3. Rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez konsumenta drogą mailową, zostanie dokonane przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych.

5.4. Grafiki prezentujące produkt nie stanowią jego rzeczywistej okładki. Zgłaszanie reklamacji z tego powodu jako niezgodność produktu z prezentowanym w sklepie nie będą uwzględniane, ponieważ okładka nie wpływa na merytoryczną zawartość e-booka, która jest jego główną wartością.

VI. Dane osobowe i polityka prywatności

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

6.2. Nie podanie danych osobowych przez Użytkownika lub podanie fałszywych danych wiąże się z anulowaniem zamówienia przez Administratora.

6.3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, np. serwisowi obsługującym płatności internetowe (punkt 1.9. tego Regulaminu).

6.4. Administratorem danych osobowych jest Firma . Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 z późn. zm.).

6.5. Każdy Użytkownik może zażądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz poprawić je. Do tego celu powinien skorzystać z formularza kontaktowego strony Matura100procent lub wysłać wiadomość e-mail na adres bok@matura100procent.pl

6.6. Użytkownicy, którzy zamówią przesyłanie newslettera akceptują przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną od Administratora na ich adresy skrzynek email.

6.7. Użytkownicy, który wyrażą zgodę na wykorzystanie numeru w celach marketingowych zgadzają się na otrzymywanie wiadomości SMS o aktualnych promocjach Sklepu.

VII. Korepetycje on-line

7.1. Korepetycje on-line – opis usługi: Użytkownik po zakupie biletu na webinar, który odbywa się w określonym czasie. Otrzymuje od Administratora link z możliwością dołączenia do webinaru on-line. Czas trwania webinaru to około 2 godziny. Tematyka spotkań jest zróżnicowana, a jej temat jest przedstawiony w zakładce „Korepetycje”: na stronie głównej, lub na stronie znajdującej się pod adresem: https://matura100procent.pl/sp1-korepetycje-z-biologii-on-line/.

7.2. Korepetycje on-line to usługa świadczona przy pomocy zewnętrznego portalu – Clickmeeting.com. Dlatego względu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne pojawiające się w czasie realizacji usługi. Z tego też względu nie są one podstawą do reklamacji, ani odstąpienia od umowy.

7.3. Dostęp do korepetycji on-line w wybranym terminie jest zagwarantowany przez Administratora tylko dla użytkowników, którzy dokonali płatności przy pomocy Przelewy24. Użytkownicy wybierający „Przelew tradycyjny” są zobowiązani dostarczyć drogą mailową do Administratora potwierdzenie dokonania płatności.

7.4. Jeśli Użytkownik kupi bilet na spotkanie, a następnie nie weźmie w nim udziału może ubiegać się o zwrot płatności. W tym powinien skontaktować się drogą mailową z Administratorem.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminem podlegają przepisom z  Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

8.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8.3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek e-mailem na adres bok@matura100procent.pl. Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje „Usuwam konto”. O usunięciu konta, użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

8.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika z bazy Sklepu, który budzi wszelkie wątpliwość co do swojej rzetelności i chęci wykorzystania Sklepu oraz produktów przez niego oferowanych.

8.5. Matura100procent nie posiada kodeksu dobrych praktyk.

8.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Reasumując najważniejsze treści:
Osoba dokonująca zakupu na stronie Matura100procent.pl akceptuje jego Regulamin i Politykę prywatności. W zamian za opłatę pieniężną otrzymuje produkt w wersji e-book, który może pobrać z dysku strony, na swoje urządzenie w ciągu 6 miesięcy od zakupu. Po upływie tego czasu, produkt wciąż może działać na urządzeniu elektronicznym klienta, jednak ten nie może go ponownie pobrać.
Produkty Matura100procent podlegają ochronie praw autorskich, dlatego ich udostępnianie oraz kopiowanie jest surowo zabronione.