Zadania maturalne z WOSu

Temat: Życie społeczne (część 2.)

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N – „stara”/”nowa” formuła; P/R – poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 – rok 2008.

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ <<.

Zadanie 1. (SP06)
Podkreśl dwie cechy współczesnego państwa.

A) Organizacja polityczna
B) Organizacja internacjonalistyczna
C) Organizacja terytorialna
D) Organizacja eksterytorialna
E) Organizacja dobrowolna

A) Organizacja polityczna
C) Organizacja terytorialna

 

Zadanie 2. (SP06)
Podkreśl skróty czterech nazw organizacji międzynarodowych, których członkiem jest lub była Polska.

A) APEC
B) CEFTA
C) NATO
D) OPA
E) ASEAN
F) NAFTA
G) OBWE
H) UE

B) CEFTA
C) NATO
G) OBWE
H) UE

Zadanie 3. (SP06)
Podkreśl nazwę dokumentu stanowiącego podstawę prawną powołania i funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych.
A) Karta Atlantycka
B) Deklaracja Narodów Zjednoczonych
C) Karta Narodów Zjednoczonych
D) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

C) Karta Narodów Zjednoczonych

Zadanie 4. (SP09)
Z poniższego tekstu wypisz cztery numery zdań, które podają wyłącznie fakty, oraz cztery numery tych zdań, które zawierają opinie.

[1] Idea poradnictwa obywatelskiego zrodziła się w Wielkiej Brytanii w czasach wojny.[2] Pierwsze polskie Biuro Porad Obywatelskich powstało w Warszawie w 1996 roku.[3] Każde biuro działa przy stowarzyszeniu albo fundacji na podstawie odpowiedniej ustawy.[4] Doradcy udzielają tam informacji o sposobach rozwiązywania życiowych problemów.[5] Nie są to klasyczne porady prawne, ale i tak pomagają w przezwyciężeniu życiowej bezradności.[6] Sytuacja biur jest nietypowa.[7] Biura nie mając osobowości prawnej i działając przy organizacji pozarządowej, za jej pośrednictwem uzyskują wsparcie z budżetu państwa.[8] Wydawać by się mogło, że sytuację poprawi wejście Polski do Unii.[9] Bruksela przeznacza środki na projekty związane z konkretnymi problemami społecznymi: bezrobociem, ubóstwem lub dyskryminacją kobiet.[10] Biura Porad Obywatelskich powinny bardziej aktywnie poszukiwać pieniędzy wśród przedsiębiorców i zwykłych ludzi.
Na podstawie: I. Aleksandrowska, Biuro Dobra Rada, „Polityka”, nr 16, 23 IV 2005.

FAKTY: 1, 2, 3, 4, 7, 9.
OPINIE: 5, 6, 8, 10.

Zadanie 5. (SP11)
Podkreśl nazwę zjawiska społecznego, którego przykładem jest postawa zaprezentowana w poniższym tekście.

Z pochodzenia jestem Ormianinem. Urodziłem się w Bagdadzie. Dorastałem i wychowywałem się w USA. Jestem honorowym obywatelem Nowej Zelandii. A dzięki grze w zespole zjechałem cały świat. Trudno jest więc dookreślić, kim jestem naprawdę. Utożsamiam się z amerykańskim systemem wartości i dziedzictwem kulturowym. Ale też kocham różnorodność.
Źródło: S. Tankian za: „Gazeta Wyborcza”, 21.12.2007.

A. ksenofobia
B. megalomania narodowa
C. monokulturowość
D. wielokulturowość

D. wielokulturowość

Zadanie 112. (SR05)
Przeczytaj  zamieszczone poniżej teksty i wykonaj podane polecenia, wykorzystując również wiedzę pozaźrdłową.

A. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rozdział II, artykuł 35.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

112.1. Wskaż, które z podanych poniżej działań władz publicznych stanowią sposób realizacji  art. 35, ust. 1., a które art. 35, ust. 2. Konstytucji RP.

a) Współorganizacja Dni Kultury Litewskiej przez urząd miasta.
b) Szkolenia dla nauczycieli szkół romskich.
c) Dofinansowanie przez Ministra Kultury publikacji poświęconej kulturze żydowskiej w Polsce.
d) Przekazanie przez gminę działki na budowę ośrodka kultury ukraińskiej.

Art. 35, ust. 1…………………………………………………………………………………………………………………
Art. 35, ust. 2…………………………………………………………………………………………………………………

B. Piotr Winczorek, Nasze małe mniejszości, Polityka 9/2002.

Wspomniany projekt ustawy przynosi wreszcie prawną definicję mniejszości narodowej lub etnicznej. Jest nią grupa obywateli RP o odrębnym pochodzeniu, tradycyjnie zamieszkała na terytorium naszego państwa, pozostająca w mniejszości w stosunku do reszty obywateli i charakteryzująca się dążeniem do zachowania swojego języka, obyczajów, tradycji, kultury, religii lub świadomości narodowej lub etnicznej. Uzasadnienie do projektu precyzuje dalej, że grupą narodową jest ta, która utożsamia się z narodami zorganizowanymi we własnym państwie, etniczną zaś ta, która nie posiada własnego państwa narodowego. Zdawać by się mogło, że ustawa o mniejszościach deklaruje głównie prawa małych grup społecznych, tymczasem dotyczy ona przede wszystkim praw poszczególnych obywateli (dopiero suma tych praw ukazuje się jako prawo całej tej zbiorowości). Zakazuje wszelkich aktów dyskryminacji obywateli polskich ze względu na ich przynależność narodową lub etniczną. Przejawami takiej dyskryminacji byłyby nie tylko akty przemocy skierowane przeciw osobom należącym do mniejszości narodowej lub etnicznej albo jej instytucjom, a także próby wynaradawiania i asymilacji w duchu polskości tych osób. Dyskryminacją byłoby również wywieranie presji na obywateli, aby ujawniali swoją przynależność do mniejszości i swe pochodzenie albo deklarowali, jakim językiem posługują się na co dzień i jaką religię wyznają. W Polsce zatem przynależność do mniejszości ma pozostać kwestią indywidualnego wyboru. Nikt nie może być pozbawiony możliwości jego dokonania, ale też nikt nie może być przypisywany do danej mniejszości i zamykany w narodowym getcie wbrew swej woli. Z drugiej strony ustawa zakłada pozytywne działania władz publicznych na rzecz mniejszości narodowych, np. prowadzenia szkół, klas oraz organizowanie w innych formach nauczania dzieci w ich

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie 3  Arkusz II językach ojczystych, a także popieranie, w tym dotowanie ze środków publicznych, niekomercyjnych działań w sferze kultury. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, iż narusza się zasadę obywatelskiej równości i po prostu uprzywilejowuje mniejszości narodowe. Preferencje te traktować więc należy w kategoriach tzw. akcji pozytywnej, której celem jest doprowadzenie do rzeczywistego zrównania szans wszystkich grup narodowych, z jakich składa się nasze społeczeństwo.

112.2. Z tekstu Piotra Winczorka wypisz pięć działań państwa na rzecz ochrony mniejszości narodowych, zawartych w projekcie nowej ustawy.

112.3. Wymień nazwy pięciu mniejszości narodowych, które mieszkają obecnie w Polsce i wpisz je do tabeli (A do E). Pod literą A) wpisz najliczniejszą z nich. Pod liczbą 1) napisz nazwę mniejszości etnicznej (wykorzystaj definicję przedstawioną przez autora).  Uwaga: w świetle nowej ustawy Ślązacy nie są mniejszością ani narodową, ani etniczną.

C. W urzędzie po niemiecku, Gazeta Wyborcza, 07/01/2005.

Wczoraj Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W ten sposób ostatecznie zakończyła się 11-letnia batalia o uchwalenie ustawy. Przez ten czas większość zawartych w niej praw  m.in. do pomocy państwa w zachowaniu kultury i języka, nauczania w języku mniejszości, oryginalnej pisowni imion, używania podwójnych nazw miejscowości czy własnych programów w publicznym radiu i telewizji  zagwarantowano już w innych aktach prawnych.  Mimo to prawica  szczególnie LPR i Ruch Katolicko-Narodowy  gwałtownie przeciwstawiała się uchwaleniu ustawy, widząc w niej zagrożenie dla interesów Polski i groźbę wynarodowienia. Zupełnie nowym prawem miało być prawo do używania języka mniejszości jako tzw. pomocniczego. Przeciwko temu zdecydowanie wypowiedziała się także PO.  Dla PO fundamentalną zasadą jest to, że w polskich urzędach używany jest język polski  mówił w debacie poseł tej partii. I posłowie wyrzucili język pomocniczy z ustawy. Przywrócił go Senat. Wczoraj tę poprawkę zaakceptował Sejm. (…) Języka mniejszości będzie można używać w urzędach gmin, w których mniejszość stanowi co najmniej 20 proc. Jest to 41 gmin, ale będą się na to musiały zgodzić ich władze. (…) Ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

112.4. Określ fazę procesu legislacyjnego, w której znajdowała się ustawa w dniu opublikowania tekstu.

112.5. Wymień dwa ustawowe warunki, które muszą być spełnione, aby języka mniejszości narodowej można było używać jako języka pomocniczego.

112.6. Wypisz trzy argumenty, których w sejmowej debacie użyli przeciwnicy wprowadzenia języka pomocniczego, i sformułuj dwa argumenty przemawiające za jego wprowadzeniem.

D. Janusz Tazbir, wstęp do książki Siedem granic, osiem kultur i Europa, pod red. B. Gołębiowskiego, Łomża 2001.

Od połowy XVII wieku Sarmaci patrzyli z rosnącą troską na kurczącą się terytorialnie Rzeczpospolitą, aby po III rozbiorze przejść na pozycje całkowitego rewizjonizmu terytorialnego. Jest rzeczą zrozumiałą, iż nie mogła im się podobać taka mapa Europy, na której nie byli w stanie doszukać się własnego państwa. Musiało to rzutować na stosunek do sąsiadów, zwłaszcza tych, którzy podzielili pomiędzy siebie żywe ciało Rzeczypospolitej.      Zaborcze granice były wielkim narodowym nieszczęściem […]. Równocześnie jednak na pograniczach w wyniku osmozy cywilizacyjnej i konfrontacji różnych kultur, stykania się odmiennych obyczajów oraz konfesji (a często i religii), rodziły się nowe cenne wartości stanowiące o naszym wkładzie do cywilizacji ogólnoeuropejskiej.  […]    Szeroko pojmowana tolerancja, owo poszanowanie dla czyjejś odrębności tak etnicznej oraz wyznaniowej, jak i w zakresie obyczaju i kultury, służyła nie tylko mniejszościom, które ową odrębność reprezentowały. Wzbogacała także kulturę ludzi, którzy tę tolerancję okazywali, a więc naszych przodków, obywateli I Rzeczypospolitej.

112.7. Napisz w 3 punktach pozytywne, według Janusza Tazbira, aspekty współistnienia różnych narodów w dawnej Polsce.

112.1. Art.35.1: a), c); Art.35.2: b), d)

112.2. Ochrona przed  dyskryminacją; przeciwdziałanie wywieraniu presji dotyczącej ujawniania przynależności do mniejszości narodowej; umożliwianie prowadzenia szkół z językiem ojczystym; umożliwianie rozwoju pozaszkolnych form kształcenia; dotowanie ze środków publicznych działań na polu kultury.

112.3 Mniejszości narodowe: A) Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Czesi, Słowacy, Ormianie.

Mniejszości etniczne: 1) Tatarzy, Romowie (Cyganie), Łemkowie, Karaimi.

112.4. po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu została skierowana do Prezydenta.

112.5. mniejszość musi stanowić co najmniej 20% mieszkańców gminy; władze gminy muszą wyrazić zgodę    na wprowadzenie języka pomocniczego.

112.6. Argumenty przeciwników: zagrożenie dla interesów Polski; wynarodowienie; zasada używania jedynie języka polskiego w polskich urzędach.
Argumenty za wprowadzeniem języka mniejszości jako języka pomocniczego: zagwarantowana w konstytucji ochrona praw mniejszości (wolność zachowania  i rozwoju własnego języka); konstytucyjny zakaz dyskryminacji  z jakiejkolwiek przyczyny; ułatwienie załatwiania spraw urzędowych osobom słabo władającym językiem polskim; zgodność tego rozwiązania  z europejskimi standardami ochrony praw mniejszości; pragnienie, by polskie mniejszości za granicą były traktowane w podobny sposób.

112.7. Trzy z niżej wymienionych:
– pogranicze kulturowe, obyczajowe i religijne rodziło nowe wartości,
– idee stanowiące o wkładzie Polski  do cywilizacji europejskiej
– tolerancja i poszanowanie odmienności  (etnicznej i wyznaniowej).

Zadanie 113. (SR05)
Przedstaw i oceń politykę władz polskich wobec mniejszości narodowych i etnicznych  w latach 1945  1989. Omów sytuację tych mniejszości w III Rzeczypospolitej. Odwołaj się do znanych ci aktów prawnych obowiązujących w Polsce i na świecie oraz do zaprezentowanych materiałów. Sformułuj i uzasadnij swoje stanowisko w sporze o to, czy szczególne uprawnienia mniejszości narodowych i etnicznych są zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Znasz odpowiedź? Prześlij ją na kontakt@matura100procent.pl lub napisz nam na Facebooku.

Zadanie 114. (SR09)
Na podstawie zamieszczonych poniżej tekstów źródłowych oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 70.

 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. […]
 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
 3. Rodzice mają wolność wyboru szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.[…]

Art.15.1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

a) Wyjaśnij, na czym polega różnica między obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem nauki.

b) Na podstawie własnej wiedzy wymień trzy podmioty, które mają prawo zakładania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół pogimnazjalnych.

a) Obowiązek szkolny jest określony przez wiek i rodzaj szkoły, podczas gdy obowiązek nauki jest określony tylko przez wiek.

b) – osoby fizyczne, np. osoba prowadząca działalność gospodarczą,
– osoby prawne, np. stowarzyszenia lub fundacje,
– jednostki samorządu terytorialnego, np. gmina lub powiat,
– kościoły,
– związki wyznaniowe,
– instytucje, np. minister, minister kultury i dziedzictwa narodowego,
– obywatele.

Zadanie 115. (SR09)
Na podstawie poniższych fragmentów tekstów A i B wykonaj polecenia.

Tekst A
Są powody do obaw, że w niedalekiej przyszłości nasze szkolnictwo przyczyni się do wzrostu nierówności społecznych. Szkoły wrastają w lokalne społeczności. Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sugerują, że jednym z najważniejszych czynników, które wyjaśniają zróżnicowanie wyników egzaminów zewnętrznych w powiatach, jest poziom więzi społecznej. Społeczności silniej zintegrowane wydają się lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie transformacja ustrojowa – m.in. więcej inwestują w edukację dzieci i młodzieży. To jednak oznacza, że oświata bierze udział w reprodukcji lokalnych warunków życia i może się przyczyniać do konserwowania nierówności terytorialnych. Zwiększa się również zróżnicowanie szkół. Wiele z nich szuka sposobów wybicia się ponad przeciętność, o czym świadczy zainteresowanie rankingami i znakami jakości. Gimnazja widzą szansę w rekrutowaniu wyselekcjonowanych uczniów spoza rejonu szkolnego. Niektóre umieszczają ich potem w odrębnych oddziałach klasowych oferujących lepsze warunki kształcenia. Liczne gimnazja dzielą uczniów na oddziały według ich dotychczasowych osiągnięć, co odtwarza w szkole pozaszkolne różnice społeczne. W jednym oddziale znajduje się młodzież ze wsi peryferyjnych, w innym – z centralnej wsi w gminie; w jednym potomstwo rodzin o wysokim statusie społecznym, w innym – dzieci biedoty. Pogoń szkół za prestiżem podwyższa ich udział w reprodukcji rodzinnych warunków życia i przyczynia się do powiększania nierówności społecznych.  Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno opracować politykę przekonywania szkół do ograniczenia segregacji uczniów. Szkoły, zwłaszcza gimnazjalne, powinny:
– Wprowadzić przejrzyste zasady rekrutacji uczniów spoza rejonu szkolnego. Nie powinny przyjmować żadnych świadczeń i darowizn od rodziców tych uczniów.
– Dążyć do wyrównywania potencjału edukacyjnego uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych. Godny naśladowania przykład daje jeden z dyrektorów gimnazjów: dzieli on zgłaszających się uczniów na trzy grupy według jakości świadectwa ze szkoły podstawowej, po czym do każdego oddziału dobiera proporcjonalnie uczniów ze wszystkich tych grup.
– Unikać grupowania uczniów spoza rejonu w odrębnych oddziałach.
– Unikać grupowania uczniów według tego, czy uczestniczą w dodatkowych, płatnych zajęciach (np. tworzenia oddziału z uczniów pobierających dodatkowe lekcje języka obcego).
– Unikać dzielenia uczniów na oddziały z myślą o indywidualizowaniu kształcenia (np. tworzenia oddziału z uczniów zaawansowanych w języku obcym lub uzdolnionych matematycznie). W tym celu właściwsze jest dzielenie uczniów na grupy o różnym poziomie zaawansowania w obrębie tego samego oddziału lub tworzenie doraźnych grup z kilku oddziałów.
– Unikać segregacji pod szyldem oddziałów wyrównawczych czy terapeutycznych. Takie oddziały są dopuszczalne tylko wtedy, gdy oferują uczniom lepsze warunki kształcenia (np. mniejszą liczbę uczniów w oddziale, lepiej przygotowanych nauczycieli, rozszerzony zakres pomocy pedagogicznej i psychologicznej) niż w pozostałych oddziałach.
Na podstawie: R. Dolata, Rekomendacje dla polityki oświatowej po trzech latach reformy szkolnictwa. „Analizy i Opinie” 2003, 5.

Tekst B
Wołanie o likwidację segregacji uczniów ma charakter populistyczny i prowadzi do segregowania najzdolniejszych i równania w dół. Kampania na rzecz walki z segregacją szkolną jest powrotem do pedagogiki socjalistycznej, ideologicznej, schlebiającej populistycznym gustom niektórych polityków, działaczy oświatowych i pozbawionych wiedzy psychologiczno-pedagogicznej naukowców. Kampania pomija najistotniejszy czynnik, jakim jest zróżnicowanie psychologiczne uczniów i ich doświadczeń socjalizacyjnych wyniesionych z okresu wczesnego dzieciństwa. To trochę tak, jakby do szkół wkraczały osoby „tabula rasa”, naznaczone jedynie cechami swojego środowiska życiowego i ukrytymi praktykami intencjonalnego przydzielania ich do określonych oddziałów klasowych. Wiedza i doświadczenia pedagogów nowej szkoły wskazują, że efekty kształcenia są pochodną wielu czynników, w tym przede wszystkim psychobiologicznych, ale dla rozwinięcia wybitnych zdolności konieczne jest też odpowiednie środowisko. Zalicza się do niego grupę rówieśniczą, pod warunkiem że jej członkowie mają podobne zdolności poznawcze lub kierunkowe. Tymczasem jedno z kuratoriów wpadło w panikę po ogłoszeniu przez ministra kampanii przeciwko segregacji szkolnej i zakazało tworzenia klas dla uczniów uzdolnionych. Szkoła publiczna nie może być placówką uniemożliwiającą kształcenie elit, zaangażowaną przede wszystkim w działania, które dają szansę dzieciom o niskim zapleczu kulturowym. Dlaczego dzieci o wysokim kapitale rozwojowym mają rezygnować z szansy na edukację adekwatną do ich poziomu rozwojowego i aspiracji edukacyjnych? W imię czego mają stać się koniem pociągowym dla tych, którzy nie mogą, nie potrafią, a często i nie chcą się uczyć? Oczywiście można powiedzieć, że jeśli elity chcą kształcić swoje dzieci w szkołach czy oddziałach złożonych w większości z uczniów o wysokich kompetencjach i równie wysokich aspiracjach, to niech to robią w szkołach niepublicznych, niech za to dodatkowo płacą. Zapomina się jednak, że równe prawo do edukacji to także równe prawo dostępu do szkół publicznych dla dzieci ze środowisk elitarnych, które przecież także finansują te szkoły przez płacone podatki. Czyż krytykowany typ myślenia nie prowadzi do segregacyjnych praktyk wykluczania dzieci elit ze szkół publicznych? Albo dopuszczania ich do tych szkół pod warunkiem, że zrezygnują ze swoich aspiracji i zaczną dzielić się swoimi kompetencjami z innymi – także z tymi, którzy uczyć się nie chcą, nie mogą lub nie potrafią? Zdaniem wiceminister edukacji Anny Radziwiłł dobra szkoła to szkoła wyrównująca szanse, a więc […] taka, która nie tylko skupia się na prowadzeniu lekcji albo na dożywianiu uczniów, ale także doucza i wychowuje. Należy jednak pamiętać, że douczanie i wychowywanie nie powinno pomijać także tych uczniów, którzy mają wysoki iloraz inteligencji, wysoki status ekonomiczno-społeczny rodziny pochodzenia czy szczególne uzdolnienia i aspiracje edukacyjne. W przeciwnym razie segregacja w szkolnictwie publicznym będzie trwać nadal, tyle że dotyczyć b ędzie tej właśnie grupy uczniów. Równouprawnienie w szkole będzie sprzyjać równości szans edukacyjnych tylko wówczas, kiedy nie pominie żadnej z kategorii uczniów i kiedy nie będzie realizowane na zamówienie ugrupowań czy władz politycznych.
Na podstawie: B. Śliwerski, Populizm oświatowy, czyli rzecz o pedagogicznym kiczu. „Nowe w Szkole” 2005, s. 7-8.

a) Sformułuj stanowisko wyrażone w każdym tekście.

b) Sformułuj po dwa argumenty uzasadniające stanowisko wyrażone w każdym tekście.

c) Do jakich partii politycznych mogliby należeć autorzy tekstów? Określenie partii wybierz z następujących: socjaldemokratyczna, chrześcijańsko-demokratyczna, liberalna, konserwatywna.

a) Stanowisko autora tekstu A. – Segregowanie uczniów jest szkodliwe.
Stanowisko autora tekstu B. – Segregowanie uczniów jest korzystne.

b) Argumenty uzasadniające stanowisko autora tekstu A. Segregacja uczniów przyczynia się do:
– wzrostu nierówności społecznych
– odtwarzania w szkole pozaszkolnych różnic społecznych.

Argumenty uzasadniające stanowisko autora tekstu B. Segregacja uczniów umożliwia:
– tworzenie odpowiedniego środowiska dla dzieci o wybitnych zdolnościach
– kształcenie elit na odpowiednim poziomie.

c) Partia autora tekstu A. Socjaldemokratyczna lub chrześcijańsko-demokratyczna. Uzasadnienie: Partia socjaldemokratyczna, np.: Jednym z podstawowych postulatów socjaldemokratów jest niwelowanie przez państwo różnic społecznych i rozwinięta polityka społeczna, przejawiająca się w powszechnym dostępie do edukacji i równym poziomie kształcenia.

lub

Partia chrześcijańsko-demokratyczna, np.: Hasło solidaryzmu społecznego charakterystyczne dla partii chrześcijańsko – demokratycznej zakłada wspieranie obywateli, którzy gorzej radzą sobie z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Partia autora tekstu B. Liberalna lub konserwatywna lub chrześcijańsko-demokratyczna. Uzasadnienie: Partia liberalna, np.: Z najważniejszych haseł programowych partii liberalnej, czyli wolności jednostki i indywidualizmu, wynika prawo każdego obywatela do edukacji na oczekiwanym przez niego poziomie.

lub

Partia konserwatywna, np.: Partii konserwatywna zakłada istnienie w państwie hierarchii społecznej, z czego wynika idea elitarnej edukacji.

lub

Partia chrześcijańsko-demokratyczna, np.: Partia chrześcijańsko-demokratyczna akceptuje funkcjonowanie w państwie gospodarki wolnorynkowej, której przejawem jest także swoboda tworzenia różnorodnych szkół dla wybranej młodzieży, np. młodzieży katolickiej.

Zadanie 116. (SR09)
Na podstawie poniższego tekstu wymień cztery prawdopodobne konsekwencje decentralizacji szkolnictwa brytyjskiego.

Jakie jest to przeciętne brytyjskie szkolnictwo w porównaniu z Eton czy Oksfordem? Po pierwsze, zaskakująco różnorodne: choć zasadnicze etapy kształcenia są w Anglii, Walii i Irlandii Północnej (Szkocja ma swój odrębny system szkolny) takie same, […] to jednak w obrębie tego systemu panuje niezwykła różnorodność doboru przedmiotów, programów i treści nauczania. Szkoły są wprawdzie zobowiązane, by kształcić młodzież w zakresie najważniejszych przedmiotów, takich jak język angielski, matematyka czy przyrodoznawstwo, ale sposób, w jaki to czynią, jest niemal całkowicie zdecentralizowany. Konsekwencje sięgają nadzwyczaj daleko – dalej, niż mogłoby się wydawać zwolennikom liberalnej wizji szkolnictwa, nieskrępowanego sztywnym gorsetem struktur, programów i egzaminów. Otóż zakres wiedzy i umiejętności absolwentów szkół brytyjskich jest niemal całkowicie uzależniony od tego, jaką szkołę ukończyli i przed jaką komisją składali egzaminy. […] Dodatkową komplikacją s ą efekty dużej mobilności społeczeństwa brytyjskiego – przeniesienie się ucznia czy studenta ze szkoły do szkoły czy też z uczelni na uczelnię powoduje zerwanie ciągłości i wewnętrznej spójności procesu dydaktycznego, a co za tym idzie – konieczność zaadaptowania się do zupełnie innych struktur programowych czy metodycznych. W rezultacie nie istnieje nic takiego jak podstawowy zakres wiedzy i umiejętności, którego można by na przykład oczekiwać od studenta pierwszego roku studiów […]  Problem leży nie tylko w organizacji programów nauczania (czy jej braku), ale również w dużym zakresie dowolności wyboru przez ucznia czy studenta  materiału, jaki stanowić ma przedmiot jego nauki. Rzecz zaczyna się już na poziomie szkoły średniej, kiedy to jeszcze przed „małą maturą”, którą zdaje się w wieku lat szesnastu, można na przykład zrezygnować z uczenia się języków obcych […]. Sytuacja ta powtarza się na poziomie studiów wyższych – coraz powszechniejsza w brytyjskim systemie uniwersyteckim modularyzacja […] prowadzi do tego, że studenci mogą sami kształtować swój własny interdyscyplinarny program studiów […] Trudno też nie zgodzić się z tym, że cały proces kształcenia powinien przebiegać w atmosferze otwartości i klarowności zasad kierujących działaniem tak uczących się, jak i nauczających – stąd szereg „kodeksów praktyki dydaktycznej” i setki przepisów wykonawczych, regulujących każdy niemal aspekt życia przeciętnej szkoły czy uniwersytetu. Źródło: J. P. Jędrzejewski, Daleko od Oksfordu, „Tygodnik Powszechny”, 1 VI 2003.

– Uzależnienie wiedzy i umiejętności absolwentów od szkoły, którą ukończyli.
– Zerwanie ciągłości i spójności procesu dydaktycznego uczniów, którzy zmienili szkołę.
– Możliwość tworzenia przez studentów indywidualnych i interdyscyplinarnych programów studiów.
– Konieczność adaptowania się do nowych programów i metod nauczania uczniów, którzy zmienili szkołę.

Zadanie 117. (SR09)
Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Opinie na temat polskiego systemu szkolnictwa:

a) Czy polaryzacja opinii respondentów o polskim systemie szkolnictwa w okresie 2001– 2007 zmniejszyła się, czy zwiększyła? .

b) Podaj jeden powód zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa.

a) Polaryzacja zwiększyła się lub zmniejszyła się.
Uwaga: Odpowiedź uzależniona jest od metody analizowania danych statystycznych.

b) Powód zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa:
– reforma oświaty
– wprowadzenie egzaminów zewnętrznych
– nowa struktura szkolnictwa
– zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na oświatę
– wzrost kwalifikacji nauczycieli

Zadanie 118. (SR09)
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.

Temat nr 1.
Dobra edukacja, czyli jaka?  Udzielając odpowiedzi na postawione powyżej pytanie, omów cele, jakie powinna osiągać dobra edukacja. Oceń stopień osiągnięcia każdego z tych celów w odniesieniu do polskiego systemu oświaty. Zaproponuj zmiany, które zwiększyłyby stopień osiągnięcia tych celów, i uzasadnij je. W swojej wypowiedzi wykorzystaj dwa materiały źródłowe zamieszczone w II części arkusza.

Temat nr 2.
Co jest zadaniem oświaty: zwiększyć czy zmniejszyć różnice między uczniami? Rozważ powyższy problem. W swojej wypowiedzi wykorzystaj dwa materiały źródłowe zamieszczone powyżej w zadaniach 1 – 4.

Znasz odpowiedź? Prześlij ją na kontakt@matura100procent.pl lub napisz nam na Facebooku.

Zadanie 119. (NR16)
Tabela. Źródła wiedzy o powstaniu warszawskim

Na podstawie danych z tabeli oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 1. F
  2. P
  3. F

Zadanie 120. (SR05)
Określ, na jaki problem zwraca uwagę autor zamieszczonego poniżej rysunku satyrycznego.

Rysunek nr 1.

Wyjaśnij krótko termin opinia publiczna.

1. Jeden z niżej wymienionych:
– nieufność obywateli do wyników badania opinii publicznej,
– obawa o nierzetelność wyników,
– niechęć do jakichkolwiek ankiet,
– frustracja społeczna.

2. Opinia publiczna – ogół poglądów, ocen  i sądów wyrażanych przez członków społeczeństwa [lub grupy] dotyczących spraw publicznych (np. funkcjonowania państwa  i jego podstawowych instytucji.)  lub społecznych (jeżeli są w sferze zainteresowań ugrupowań politycznych)  [lub ujęcie podmiotowe – grupa ludzi wyrażająca oceny i sądy na temat spraw publicznych i społecznych, jeżeli są w sferze zainteresowań ugrupowań politycznych.]

Zadanie 121. (SR05)
Zapoznaj się z zamieszczonymi niżej materiałami i wykonaj polecenia. (Wykresy ilustrują wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Pentor w 2002 roku)

Wykres nr 1.

A. Na podstawie wykresu nr 1.
a) podaj nazwy dwóch innych narodów, które Polacy najbardziej darzyli sympatią.
b) podaj nazwę sąsiedniego narodu (a nie mniejszości narodowej mieszkającej w Polsce), który cieszył się najmniejszą sympatią wśród Polaków.
c) podaj nazwę mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce, którą Polacy darzyli najmniejszą sympatią. …………………………………………….

Wykres nr 2.

Wykres nr 3.

B. Na podstawie analizy wykresu nr 2 i 3.
a) podaj dwa powody, dla których Niemcy cieszą się najmniejszą sympatią wśród najstarszych Polaków.
b) podaj dwa powody, dla których Niemcy cieszą się największą sympatią  wśród Polaków o najwyższym dochodzie przypadającym na 1 członka  gospodarstwa domowego.

Wykres 4.

C. Na podstawie wykresu nr 4 określ zmiany w sympatii Polaków w latach  1991  2002.
a) wobec każdego z naszych sąsiadów (uwzględnionych na wykresie)
b) wobec każdej z mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (uwzględnionych na wykresie).

A. a) Amerykanie, Francuzi; b) Rosjanie; c) Cyganie.

B. a) – są obciążeni historią (II wojna św.), – obawa przed utratą własności przez Polaków (ziemi, zabudowań, przedsiębiorstw); b) – utrzymują kontakty gospodarcze, – kontakty osobiste z Niemcami.

C. a) Czesi – wzrost sympatii [z 0,5 do 1,8]; Litwini – spadek sympatii [z 0,9 do 0,7 w latach 1991do 1996, utrzymanie status quo w latach 1996 do 2002]; Rosjanie – wzrost sympatii [z 0,4 do 0,5]  lub spadek [z 0,4 do 0,2] i wzrost [z 0,2 do 0,5]; Niemcy [z Zachodu, RFN] – wzrost sympatii [z 0,9 do 1,1].

b) Białorusini – wzrost sympatii [z 0,1 do 0,3  i w latach 1991-96 utrzymywanie się „status quo”]; Cyganie – wzrost sympatii [spadek niechęci,  z -1,7 do -0,8]; Żydzi – spadek sympatii [z -0,2 do -0,3 lub    w  latach 1991 do 1996 wzrost sympatii,  z – 0 -2  do 0,1 i w latach 1996 do 2002 spadek z 0,1 do – 0,3 (muszą wystąpić te dwa elementy); Niemcy [w Polsce] – spadek sympatii [z 0,9     do  0,8].

Zadanie 123. (SR05)
Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły. Uwzględnij czynniki polityczne i prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno- kulturowe.  Wypowiedź uzasadnij, odwołując się także do konkretnych przykładów i wykorzystując zamieszczone powyżej materiały.

Zadanie 124. (SR06)


Źródło: http://ludzie.wprost.pl/G/pics/0/3636208/m.jpg

Napisz, jaki problem ilustruje przedstawiony rysunek satyryczny Henryka Sawki.

Mała frekwencja wyborcza powoduje, że podważana jest reprezentatywność parlamentu.

Zadanie 125. (SR06)
Powołując się na zaprezentowane teksty źródłowe, przedstaw, jakie są cechy jawnego życia publicznego we współczesnej demokracji (omów trzy cechy). W jaki sposób mogą one pozwolić na rozwój „prywaty i tradycyjnego polskiego indywidualizmu”, a w jaki pomóc w realizacji dobra wspólnego? Wymień dwa przykłady rozwiązań mogących zagwarantować to ostatnie.

Rozpoznanie tożsamości narodowej i podmiotowości struktur politycznych i konstytucyjnych Państw Członkowskich. Pierwszeństwo struktur lokalnych i narodowych przed unijnymi w dziedzinach, które nie zostały przekazane do wyłącznej kompetencji UE. Ograniczenie działań UE tylko do tych, które są konieczne do osiągnięcia  celów Konstytucji.

„Analiza pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem i rodzeniem tłumaczy zasadniczo wartość moralną patriotyzmu. Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. […] Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. […] Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec osłabienia tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzanie w życie wartości i ideałów związanych z pojęciem ojczyzny. Były to te momenty, w których prywata i tradycyjny polski indywidualizm dawały o sobie znać jako przeszkody. […]  Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści się w pojęciu narodu. Oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod tym względem doświadczeń skrajnie wymownych, również w świetle ich dramatycznych konsekwencji. W jaki sposób wyzwolić się od tego zagrożenia. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie same prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej”.
Źródło: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71–73.

Jedną z najważniejszych cech współczesnych demokracji, wyrastających z tradycji obywatelstwa i liberalizmu, jest jawność życia publicznego. Stanowi to nie tylko przywilej wypracowany w doświadczeniu historycznym i rozwoju myśli politycznej, ale istotny składnik gwarancji praw jednostki i mniejszości, jak również mechanizmów kontrolnych sprawowania władzy publicznej. Do najważniejszych cech jawnego życia publicznego we współczesnej demokracji należy zaliczyć: usankcjonowany pluralizm poglądów i argumentacji w  debatach publicznych, uczestnictwo ugrupowań politycznych w debacie publicznej, które jest niejednokrotnie kształtowanie przez chęć uzyskania poparcia społecznego dla konkretnych rozwiązań społecznych i prawnych, w  końcu – odpowiedzialność polityczną, która pozwala realizować mechanizmy weryfikacji prawdomówności, sprawności i rzetelności samych polityków, jak również podejmowanych przez nich działań.

Nie ma wątpliwości, że wszystkie elementy jawnego życia publicznego są podatne na dysonans jaki występuje między ideą dobra wspólnego i tendencją do „tradycyjnego polskiego indywidualizmu i prywaty”, o której pisze Jan Paweł II. Idea dobra wspólnego ukierunkowuje wspólne działanie na realizację tego, co wyrasta ponad sumę interesów jednostkowych. Indywidualizm zniekształca tak wypracowany kompromis żądaniem uwzględnienia prywatnego interesu, niezależnie od jego relacji do dobra wspólnego.

Analizując wspomniany dysonans, trzeba zwrócić uwagę na znużenie retoryką rządzących i brakiem wymiernych efektów realizacji programów politycznych, nieustające kłótnie i rozczarowanie spowodowane brakiem działania polityków na rzecz dobra wspólnego (o problemach tych piszą M.  Janicki, W. Władyka). Wobec powyższego zanika rozumienie idei dobra wspólnego. Język życia publicznego, zamiast przejrzycie definiować realizowane cele (nawet te, które podlegają ograniczeniom wynikającym ze stosowania zasad prawnego moralizmu, pluralizmu lub zasady krzywdy) staje się nieprzejrzysty. W związku z tym koncepcja odpowiedzialności politycznej wymyka się kryteriom racjonalnej oceny odnoszonej do idei dobra wspólnego. W konsekwencji zasady i programy polityczne – jak wskazuje to K. Minoque – tracą intelektualną spójność, stając się podatne na bieżący koniunkturalizm, jakże odległy od dobra wspólnego, a zarazem jakże bliski tradycji pejoratywnie ocenianego indywidualizmu i partykularyzmu. Przestają też niejednokrotnie odgrywać decydującą rolę w życiu publicznym.

Przedstawione wyżej zagrożenia dla realizacji idei dobra wspólnego należy ocenić jako realne i poważne. Co może stanowić dla nich przeciwwagę? Z pewnością stanowią j ą cykliczne wybory powszechne, które są najpoważniejszym sprawdzianem odpowiedzialności politycznej. Czyż nie jest znaczące, że ponad połowa posłów nie zostaje wybrana na następną kadencję, co z pewnością stanowi odpowiedź na politykę cyniczną, o której pisze J.  Paradowska i J.  Baczyński. Drugą przeciwwagą jest oczywiście funkcjonowanie wolnych i niezależnych mediów. To one mogą ukazywać, że programy, które biorą początek w szczytnych ideach, mogą ulec w praktyce wypaczeniu, powodując że realizacje konkretnych programów politycznych są dalekie od zamierzonego efektu. One też mogą ukazywać wzorce postępowania w życiu publicznym, odwołujące się do ogólnie przyjętego systemu wartości. Będąc częścią życia publicznego mogą więc ukierunkowywać działania podejmowane w społeczeństwie demokratycznym nie tyle w kierunku „prywaty i tradycyjnego polskiego indywidualizmu”, ile w  stronę troski o dobro wspólne.

Jakże przekonująco brzmią w tym kontekście słowa Jana Pawła II, że nawet programy sięgające do naszego poczucia sprawiedliwości, najbardziej dla nas bliskiego, mogą w praktyce zaprzeczyć jej istocie.

Zadanie 126. (SR07)
6.A. Napisz, na czym polega inkluzywność grupy społecznej.
6.B. Wśród podanych niżej przykładów podkreśl dwie grupy inkluzywne. organizacja charytatywna, wojsko, policja, fan club, związek zawodowy, grupa absolwentów

6.A. Grupa inkluzywna jest to grupa otwarta, do której może przystąpić każda osoba.
6.B. organizacja charytatywna, fun club

Zadanie 127. (SR07)
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.
Rozmowa Joanny Blewąskiej i Marcina Markowskiego z prof. Wielisławą Warzywodą- -Kruszyńską „Politycy nic nie wiedzą o biedzie”, „Gazeta Wyborcza” 20.09.2005.

Żeby z biedą walczyć, trzeba ten problem znać. Wiedzieć, gdzie jest bieda, jak powstaje, komu najbardziej zagraża. Czy politycy to wiedzą?
– Teoretycznie powinni, bo informują o tym m.in. opracowania GUS, raporty Banku Światowego. Ale żeby się dowiedzieć, trzeba problem uznać za ważny i chcieć go poznać. A z tym jest gorzej. Politycy i ludzie biedni należą do odmiennych społecznych światów. Pierwsi lokują się wysoko pod względem dochodów, pozycji, konsumpcji, a drudzy – nisko. Już dawno dowiedziono, że wzajemna znajomość warunków życia ludzi z dwóch krańców drabiny społecznej jest bardzo ograniczona. Liczby w raportach nie przekładają się zapewne na wiedzę o ludziach borykających się z trudnościami. Kilka lat temu przekazałam ówczesnemu wojewodzie łódzkiemu raport z badań nad enklawami biedy na terenie miasta i zapanowała cisza. Jeśli nawet wojewoda go przeczytał, nie podjął żadnych działań, które mogłyby świadczyć o tym, że przejął się wynikami. Ale po kilku latach zadzwonił do mnie z pytaniem, czy nadal zajmuję się biedą i zaprosił na spotkanie. Po to – jak się okazało – by przedstawić mi biedne dziecko. Problem biedy przedarł się do jego świadomości dopiero wtedy, gdy napotkał żywy na nią dowód, żywy egzemplarz. Sytuacji nie ułatwia to, że informacje o ludziach biednych przekazywane są często w atmosferze skandalu. Dewastują mieszkania, kradną prąd, biją dzieci, piją. Powstaje wrażenie, że bieda równa się patologii. To prowadzi do przekonania, że nie ma się co tak biednymi przejmować, bo sami są sobie winni. Na dodatek, instytucje publiczne, powołane do pomocy biednym, nie dają pełnego obrazu życia w biedzie. Nie informują się wzajemnie, patrzą na problem wąsko, zgodnie z im przypisanymi zadaniami: urzędy pracy nie interesują się dziećmi bezrobotnych, szkoła nie zastanawia się nad statusem rodziców, pielęgniarki środowiskowe nie mają obowiązku kontaktowania się z pomocą społeczną itd. Życie ludzi biednych przedostaje się do świadomości polityków jako „pokawałkowane”. Poza tym bieda jest tematem nieprzyjemnym.

Jak walczyć z biedą?

– Skoncentrować się na dzieciach. Z dwóch powodów – bieda dziecka nie jest jego winą. Dziecko niczego przecież nie zaniedbało, nie dokonało złego wyboru, nie zaprzepaściło żadnej szansy. Po drugie – szanse na wyrwanie z biedy dziecka są większe niż dorosłego, choćby dlatego, że dziecko stoi na początku drogi życiowej. Trzeba stwarzać mu warunki do nauki, organizować zajęcia pozaszkolne i wyrównawcze, zapewnić dostęp do Internetu, kupować książki, pokazywać dobre wzorce, ludzi, którzy skorzystali na tym, że przykładali się w dzieciństwie do nauki. Słowem – wyrwać z getta biedy rodziny, kamienicy, ulicy, przy której to dziecko mieszka. Dorosłym pomóc trudniej. Nawet jeśli po ukończeniu iluś tam kursów znajdą wreszcie pracę, to raczej nie tak dobrze płatną i nie na tak długo, by zapomnieli o biedzie. Oni stracili swoją szansę wtedy, gdy byli dziećmi.

Czy z  biedą można walczyć skutecznie? Rządy tworzą przecież politycy, którzy o życiu w biedzie nic nie wiedzą.

– Powiem tak: z biedą należy walczyć. Ta walka powinna stać się priorytetem na najbliższe lata. W Polsce już powstaje bowiem kultura biedy. Stan pogodzenia się z nią, kiedy człowiek przestaje szukać pracy, nie wstydzi się zasiłku, bez sprzeciwu dziedziczy biedę po rodzicach i sam przekazuje ją własnym dzieciom. I nie ma nawet pretensji do losu. Państwo, w którym kwitnie kultura  biedy, nie ma szacunku  obywateli i odsuwa się od standardów nowoczesnej europejskiej cywilizacji.

7.A. Wyjaśnij, dlaczego, zdaniem prof. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, politycy nie dostrzegają problemu biedy (podaj 3 argumenty).

7.B. Wyjaśnij, dlaczego, zdaniem prof. Warzywody-Kruszyńskiej, instytucje powołane do pomocy ubogim nie są efektywne w działaniu (podaj 3 argumenty).

7.C. Podaj, na czym, zdaniem prof. Warzywody-Kruszyńskiej, należy skupić działania, by zmniejszyć problem biedy. Uzasadnij swoją odpowiedź.

7.A. Na przykład:
– wiedzę na temat problemu biedy czerpią z danych statystycznych,
– postrzegają problem biedy poprzez obraz kreowany w mediach, 
– znajdują się na przeciwnym krańcu drabiny społecznej.

7.B. Na przykład:
– każda z instytucji działa tylko w wąskim zakresie,
– instytucje nie informują się wzajemnie o sytuacji i posiadanych danych,
– powierzchowne traktowanie problemu i brak chęci ustalania przyczyn.

7.C. Zdaniem prof. Warzywody-Kruszyńskiej, aby zmniejszyć problem biedy należy skoncentrować się na zapewnieniu dobrych warunków edukacji dla dzieci i młodzieży. Dzieciom można pomóc skuteczniej i łatwiej, gdyż im szybciej wyrwie się osobę z biedy, tym szybciej o niej zapomina. Za wszelką cenę należy przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy.

Zadanie 128. (SR07)
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Michał A. Zieliński, „Czy wystarczy do pierwszego”, „Rzeczpospolita” 17.09.2005. Badania to „Diagnoza społeczna 2005”– wielki sondaż niezależnej Rady Monitoringu Społecznego, w którym przebadano ponad 4 tys. gospodarstw domowych. Poprzednie diagnozy powstały w 2000 i 2003 r. 

– W ostatnich dwóch latach spadła liczba tych gospodarstw, w których ludzie żyją w niedostatku. Tak jest we wszystkich miejscowościach niezależnie od wielkości i we wszystkich grupach społecznych. Co to znaczy „niedostatek”? Chodzi o prawdziwie biednych, takich którym nie starcza do pierwszego, ale i o tych, którzy żyją oszczędnie i mają tylko na podstawowe potrzeby – wyjaśnia prof. Tomasz Panek ze Szkoły Głównej Handlowej, współautor badań.  Eksperci ustalili granicę niedostatku dla jednej pracującej osoby na 595 zł. A na przykład dla typowej, czteroosobowej rodziny, w której koszty się rozkładają – na 1500 zł. Z badań wynika, że jeśli w gospodarstwie domowym nie ma takich dochodów, to wprawdzie wystarcza na najważniejsze potrzeby, jak mieszkanie, jedzenie czy ubranie, ale brakuje np. na dojazdy do pracy, rachunek za telefon czy podręczniki dla dzieci.  Według „Diagnozy społecznej 2005” poniżej granicy niedostatku żyje w Polsce 23 proc. gospodarstw. Od 2003 r. odsetek ten spadł o ponad 7 proc.

Bieda wiejska  Im mniejsza miejscowość, tym więcej ludzi żyjących w niedostatku. Na wsi ponad 36 proc. gospodarstw nie osiąga wystarczających dochodów. W miastach liczących 20 – 100 tys. mieszkańców ten odsetek wynosi 20 proc., a w tych powyżej 500 tys. mieszkańców, niecałe 11 proc. – Polska bieda jest biedą wiejską. Na zachodzie Europy ubóstwo koncentruje się w miastach – komentuje prof. Henryk Domański z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.  – Ale jestem przekonany, że sytuację na polskiej wsi już dziś poprawiają dopłaty z UE.  W niedostatku żyje ponad połowa gospodarstw domowych, w których są bezrobotni. Spośród rodzin, gdzie wszyscy mają pracę, tylko 18 proc. cierpi niedostatek. – Bieda w rodzinach, gdzie ktoś nie ma pracy, nie tylko jest częstsza, ale też dużo większa – mówi prof. Panek.  Naukowcy zbadali także trwałość niedostatku. W latach 2000 – 2005 przeanalizowali sytuację 1,5 tys. tych samych gospodarstw domowych. Spośród 31 proc., które żyły w niedostatku w 2000 roku, ponad połowa w ciągu pięciu lat wyszła z biedy. – Tylko 14 proc. pozostawało w tej grupie we wszystkich trzech badaniach – mówi prof. Panek.  – To dobry sygnał. Niedostatek będzie zawsze, ale ważniejsze, żeby można było z niego wyjść. Kiedy jedni wpadają w biedę, a drudzy wychodzą, nie jest już tak źle. Najgorzej, kiedy przechodzi z ojca na syna, kiedy ludzie się do niej przyzwyczajają – tłumaczy prof. Domański.  Z badań wynika, że najtrudniej wyjść z niedostatku ludziom, którzy żyją z zasiłków (rodzinnych i macierzyńskich). Aż 80 proc. z nich brakuje pieniędzy.

Nędza wciąż istnieje  Jednak „Diagnoza społeczna 2005” to tylko statystyka. – Bezrobocie wciąż jest wysokie, a to główna przyczyna biedy. Wciąż jest duża grupa osób, które sobie nie radzą. Przychodzą do nas starsi ludzie, którzy wprawdzie mają co jeść, ale nie starcza im na leki. Setki tysięcy dzieci jest niedożywionych – uważa ks. Adam Dereń z Caritas Polska.

Z badań wynika, że 10 proc. gospodarstw ma dochód mniejszy niż 419 zł na osobę, a 5 proc. najuboższych mniejszy niż 330 zł. – Ubóstwo dotyka też tzw. normalne rodziny, szczególnie wielodzietne i to nawet jeśli obydwoje rodzice pracują. W rodzinach z sześciorgiem bądź siedmiorgiem dzieci dochód rzadko przekracza 300 zł na osobę – mówi Mirosława Greguła, kierownik filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na Czechowie – pięćdziesięciotysięcznej dzielnicy Lublina.

8.A. Wymień dwie przesłanki, które wskazują, że dana osoba żyje w niedostatku.

8.B. Uzupełnij tabelę przedstawiającą odsetek polskich gospodarstw domowych żyjących w niedostatku, w zależności od miejsca zamieszkania.

8.C. Wyjaśnij, dlaczego w Europie Zachodniej istnieje odwrotna niż w Polsce  zależność między miejscem zamieszkania a odsetkiem ludzi żyjących w biedzie. Wykorzystaj wiedzę pozaźródłową.

8.A. – Według prof. Panka granicę niedostatku dla jednej osoby pracującej wyznacza dochód poniżej  595 złotych, a dla rodziny czteroosobowej 1500 złotych.

– Rodzina żyje w niedostatku, gdy stać ją tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale ma problemy np. z opłatami czy zakupem biletów miesięcznych.

8.B. Typ Miejsca – Procent gospodarstw domowych żyjących w niedostatku
Wieś – 36%
Miasto 20 – 100 tys – 20%
Miasto ponad 500 tys – 11%

8.C. W Europie Zachodniej na wsi dominuje gospodarka wysokotowarowa, przynosząca wysokie dochody, natomiast w miastach postępuje proces dezurbanizacji, polegający na przenoszeniu się najbogatszych mieszkańców na przedmieścia lub na wieś. Dodatkową przyczyną jest fala emigrantów, którzy koncentrują się głównie w miastach.

Zadanie 129. (SR07)
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenia.

Wskaż województwo, w którym występuje zależność między stopą bezrobocia a odsetkiem gospodarstw żyjących poniżej granicy niedostatku oraz województwo, w którym nie występuje ta zależność. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do przytoczonych danych.

W województwie warmińsko-mazurskim notuje się najwyższe bezrobocie  w Polsce, o prawie 10 punktów procentowych wyższe niż średnia dla kraju. Przekłada się to także na bardzo wysoki odsetek biednych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że istniało tu wiele PGR-ów i po ich likwidacji sytuacja ekonomiczna wielu rodzin znacznie się pogorszyła. W Podkarpackiem z kolei jest najwięcej biednych rodzin, podczas gdy bezrobocie jest równe średniej krajowej. Jest to spowodowane strukturą gospodarstw rolnych – jest  ich dużo (a więc ludność ma zajęcie), ale są małe i niskodochodowe.

Zadanie 130. (SR07)
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.

W Polsce coraz wyraźniej mamy do czynienia z bezrobociem długotrwałym. Kilka lat temu 45% bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej niż 2 lata, ale w kolejnych badaniach odsetek ten systematycznie rósł. Jest to niepokojące, gdyż długotrwale bezrobotni tracą prawo do zasiłku, a więc środków do życia.

Zadanie 131. (SR07)
Napisz pracę na jeden z podanych tematów.

Temat nr 1.
Przedstaw problem biedy we współczesnej Polsce. Wyjaśnij jej historyczne i gospodarcze przyczyny (podaj po trzy przykłady) oraz omów konsekwencje społeczne i moralne (podaj po trzy przykłady). Wykorzystaj materiały źródłowe zamieszczone w drugiej części arkusza.

Temat nr 2.
Przedstaw sposoby rozwiązywania problemu biedy we współczesnej Polsce. Jakie działania mające na celu zwalczanie biedy powinny być podejmowane przez państwo, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w dziedzinie polityki społecznej, gospodarki i edukacji (podaj po 5 rodzajów działań w każdej dziedzinie, przypisując je poszczególnym podmiotom). Wykorzystaj materiały źródłowe znajdujące się w drugiej części arkusza.

Temat 1.

W Polsce po 1989 roku zaszły znaczące zmiany, które w większości przyczyniły się do poprawy warunków życia społeczeństwa. Środki masowego przekazu często i chętnie przypominają i podkreślają sukcesy gospodarcze, udane reformy w różnych dziedzinach życia czy wzrost wskaźników ekonomicznych. Owszem, dziennikarze informują również o zjawiskach niekorzystnych, lecz czynią to niejako na marginesie i ma to dla mnie posmak szukania ciekawego tematu. Czasem przeradza się to w dziennikarstwo interwencyjne, wzbudzające zainteresowanie szerszych kręgów społeczeństwa i  powoduje, że dany problem staje się powszechnie znany.

Niewątpliwie takim problemem jest bieda. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rzetelnej analizy i zrozumienia złożoności tego zjawiska jest poznanie przyczyn jego wystąpienia i konsekwencji, do których może ono prowadzić.

Niektórzy dopatrują się historycznych źródeł biedy w Polsce już w okresie rozbiorów, twierdząc, że społeczeństwo polskie pod obcymi rządami nie mogło liczyć na sprawiedliwy podział dochodów. Poza tym poszczególni zaborcy prowadzili politykę gospodarczą niejednokrotnie dyskryminującą wobec ziem polskich. Postępowało zatem zjawisko społecznego rozwarstwienia, którego nie udało się w pełni zlikwidować po odzyskaniu niepodległości.

Przyczyn biedy we współczesnej Polsce można doszukać się także w  historii okresu międzywojennego. Znaczny odsetek ludności utrzymującej się z rolnictwa (ok. 75% ogółu społeczeństwa) czy słaby rozwój przemysłu spowodowały, że poziom życia w Polsce w porównaniu z krajami Europy Zachodniej był znacznie niższy. Bardziej dotkliwe były też skutki wielkiego kryzysu gospodarczego. Na znacznych obszarach przeważały rodziny o  niskich dochodach. Nawet tak spektakularne inwestycje jak budowa portu w  Gdyni, magistrali kolejowej Gdynia-Śląsk czy Centralnego Okręgu Przemysłowego nie zmieniły znacząco tej sytuacji. Utrzymywały się widoczne dysproporcje w  rozwoju gospodarczym między poszczególnymi częściami kraju, czego efektem był podział na Polskę A i Polskę B.

Na pogorszenie sytuacji materialnej Polaków w oczywisty sposób wpłynęły II wojna światowa i jej bezpośrednie konsekwencje, w tym okupacja i  zniszczenie ziem polskich, uzależnienie gospodarcze Polski od ZSRR, narzucenie jej nieefektywnych metod gospodarowania i odrzucenie przez władze komunistyczne Planu Marshalla. Nie zlikwidowały biedy przeprowadzane w  imię „sprawiedliwości społecznej” nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna i  inne zmiany gospodarcze w Polsce powojennej.

Od historycznych przyczyn biedy niemniej ważne są przyczyny gospodarcze, często będące konsekwencją działań politycznych i przyjmowanych regulacji prawnych. Jak pokazują dane przytoczone w artykule Michała A.  Zielińskiego „Czy wystarcza do pierwszego” z „Rzeczpospolitej” z  17.09.2005 r. w najtrudniejszej sytuacji materialnej znajdują się polskie rodziny mieszkające na wsi. Nie jest to zaskoczeniem, jeśli weźmie się pod uwagę istniejącą w Polsce fatalną strukturę gospodarstw rolnych; zwłaszcza w  tych regionach, gdzie dominują gospodarstwa 2-5 ha, ludność wiejska znajduje się w naprawdę trudnym położeniu. Świadczą o tym również dane publikowane przez Unię Europejską, w świetle których na ostatnich miejscach rankingowych na liście zamożności regionów plasują polskie województwa wschodnie.

Ważną gospodarczą przyczyną występującej obecnie biedy jest prowadzona przez władze PRL polityka oparta na centralnym planowaniu, obejmująca różnego rodzaju plany 6- czy 5-letnie, budowę Nowej Huty i wielu innych fabryk. Nie liczył się w niej rachunek ekonomiczny, natomiast ważny był efekt propagandowy. Dzisiaj dostrzec można jej efekty gospodarcze i społeczne gdzie po upadku fabryk-molochów mnóstwo robotników stało się bezrobotnymi, a ich rodziny dotknął problem biedy. Ludziom przyzwyczajonym do centralnego sterowania gospodarką i nieprzygotowanym do działania oraz podejmowania decyzji w ramach gospodarki rynkowej szczególnie trudno jest odnaleźć się w  nowej sytuacji, która zaistniała po transformacji politycznej i gospodarczej.

Konsekwencje podejmowanych decyzji ekonomicznych nie ominęły również polskiej wsi. W ich wyniku, m.in. wskutek likwidacji PGR-ów i  upadłości przedsiębiorstw zatrudniających mieszkańców wsi, na niektórych terenach, np. w  województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, występuje ogromne bezrobocie. Na tym terenie należy ono do najwyższych w  kraju. Wskazują na to dane zaczerpnięte ze strony internetowej www.stat.gov.pl. Następstwem występującego bezrobocia jest natomiast ubożenie mieszkańców objętych nim regionów.

I właśnie zarówno na terenach wiejskich, jak i na obszarach objętych największym bezrobociem bieda przybiera szczególnie duże rozmiary. Liczba ludzi żyjących w niedostatku jest tym większa, im mniejsza miejscowość. „Polska bieda jest biedą wiejską” stwierdził prof. Henryk Domański z IFiS PAN, a Michał A. Zieliński (w przywołanym już artykule z „Rzeczpospolitej”) podał, że „w niedostatku żyje ponad połowa gospodarstw domowych, w  których są bezrobotni”. Obawiać się należy, że ta sytuacja nieprędko znajdzie pozytywne rozwiązanie, gdyż nie sposób w krótkim czasie naprawić błędy kilkudziesięciu lat.

Tymczasem bieda jest przyczyną innych zjawisk, częstokroć bardziej od niej niepokojących. Jej konsekwencją jest z jednej strony wzrost nastrojów radykalnych, poparcie dla programów i haseł populistycznych. Z drugiej natomiast strony – swoisty bunt przeciwko rządzącym elitom i manifestowanie niezadowolenia, które w połączeniu z brakiem wiary w możliwość zmian skutkują niską frekwencją podczas wyborów. Utrzymywanie się trudnej sytuacji materialnej i wynikającego z niej niezadowolenia może z czasem prowadzić do rezygnacji z aktywności społecznej i politycznej w ramach społeczności lokalnych, które przecież z natury powinny najszybciej i najskuteczniej reagować na problemy występujące w danym środowisku.

Bieda pociąga za sobą także poważne następstwa moralne i społeczne. Narusza godność człowieka, przez wielu jest postrzegana jako wyraz jego społecznej degradacji. Pociąga za sobą niejednokrotnie świadomość braku perspektyw, poczucie poniżenia i marginalizacji społecznej, syndrom bycia niepotrzebnym, nieudolnym, oszukanym i odrzuconym przez społeczeństwo, często powiązane z  przekonaniem o niemożności zmiany zaistniałej sytuacji. Jej skutkiem mogą być wreszcie relatywizm moralny lub mentalność nihilistyczna.

Często mówi się i pisze ostatnio o kryzysie rodziny spowodowanym trudną sytuacją materialną. Bieda degraduje społecznie całe rodziny. Utrudnia, a  czasem uniemożliwia ich członkom korzystanie z istniejących szans zdobycia wykształcenia i zachowania dobrego zdrowia.

Ubóstwo może przyczynić się też do narastania zjawisk patologicznych. Jego skutkami są często: alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc.

Zjawisko biedy ma, jak widać, charakter bardzo złożony. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tak krótkim czasie przedstawiłem je pobieżnie, zwracając szczególną uwagę na niektóre jego historyczne i gospodarcze przyczyny oraz społeczne i moralne skutki. Ich zrozumienie jest jednak niezbędne do tego, by zaproponować sposoby rozwiązania ukazanego przeze mnie problemu. Myślę, że w walkę z biedą powinny włączyć się władze państwowe, samorządowe, organizacje społeczne i wszyscy obywatele. U progu XXI wieku niepokojące jest bowiem, że także w Polsce są jeszcze ludzie żyjący na granicy niedostatku.

Temat 2.

Przemiany, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., dotyczyły wszystkich dziedzin życia. Najbardziej zauważalne i najczęściej przywoływane są jednak przeobrażenia polityczne i ekonomiczne, nierzadko określane jako transformacja ustrojowa i gospodarcza. Efekty tych przemian znacznie wykraczają poza dziedziny, których bezpośrednio dotyczyły – w poważnym stopniu wpływają na inne obszary, np. na sprawy społeczne.

Poważnym problemem współczesnej Polski jest wyraźne rozwarstwienie dochodów poszczególnych grup społeczeństwa, czego przykładem jest wysoki odsetek ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa. Zjawisko to ma wielorakie podłoże: historyczne, polityczne, geograficzne, ekonomiczne, demograficzne i  społeczne. W zależności od regionu kraju różne uwarunkowania miały decydujący wpływ na jego wystąpienie. Choć ich analiza jest ważna dla zrozumienia problemu biedy, w niniejszej pracy koncentruję się jedynie na przedstawieniu sposobów jego rozwiązania, gdyż ze społecznego punktu widzenia są one znacznie ważniejsze. Zarówno władze państwowe i samorządy terytorialne, jak i organizacje pozarządowe powinny opracować programy mogące przyczynić się do wyeliminowania wspomnianego zjawiska oraz podjąć różnorodne działania zmierzające do ich realizacji.

Władze państwowe posiadają liczne instrumenty kształtowania polityki  społecznej. Należą do nich, na przykład, opracowanie całościowej strategii przeciwdziałania biedzie na poziomie państwa i koordynacja działań różnych podmiotów pomagających osobom z grup ryzyka socjalnego. Sposobem umożliwiającym państwu wpływanie na rozwiązanie problemu biedy jest wprowadzanie rozwiązań prawnych, tworzących podstawę funkcjonowania instytucji czy organizacji wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczeń, opieki i  pomocy społecznej. Przede wszystkim mam na myśli rozwiązania, które wiążą się z  ustalaniem wysokości świadczeń pieniężnych, takich jak emerytury, renty czy zasiłki. Sposób ich naliczania i waloryzowania powinien, moim zdaniem, w  jednakowym stopniu uwzględniać realne koszty utrzymania, z  uwzględnieniem różnych typów rodzin oraz wskaźniki makroekonomiczne uwzględniające sytuację budżetu państwa.

Nie bez znaczenia jest także ustalanie wysokości pensji minimalnej, gdyż sytuacja, w której jest ona tylko nieco wyższa od zasiłku dla bezrobotnych, jest niewłaściwa. Zestawienie danych z tabeli zaczerpniętej ze strony www.stat.gov.pl oraz liczb umieszczonych na mapie zaczerpniętej z „Gazety Wyborczej” z dnia 20. 09. 2005 r., wskazuje wyraźnie, że biedne są nie tylko rodziny bezrobotnych. Oznacza to zatem, że pensje niektórych osób pracujących są na tyle niskie, że nie pozwalają na utrzymanie rodziny. Pewnym rozwiązaniem może być tu stosowanie prorodzinnych rozwiązań podatkowych, np. w postaci ulg czy odliczeń. Uważam, że władze państwowe powinny w  bardziej zdecydowany sposób wspierać rodziny wielodzietne.

Za sposób rozwiązania problemu ubóstwa można też z pewnością uznać udzielanie pomocy materialnej uczniom, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie majątkowym – na pewno trzeba ją zintensyfikować. Stypendia naukowe i  socjalne oraz pomoc rodzicom uczniów w zakupie podręczników to bardzo dobre przedsięwzięcia, które mogą rzeczywiście wyrównywać szanse edukacyjne.

Pomoc państwa to tylko jedna z wielu możliwości walki z biedą. Duża odpowiedzialność w tym względzie spoczywa także na władzach lokalnych wszystkich szczebli, zwłaszcza że na co dzień stykają się one z osobami w trudnej sytuacji materialnej. Władze województw w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zaproponować programy służące np. uzyskaniu nowych lub podniesieniu dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych. Władze samorządowe, mając dobre rozeznanie w potrzebach lokalnego rynku pracy, powinny proponować takie kursy czy szkolenia, które ułatwiłyby uczestnikom zdobycie pracy. Szczególnie ważne jest to w małych miejscowościach oraz na wsiach, gdzie, jak twierdzi Michał A. Zieliński w artykule w Rzeczpospolitej z 17. 09. 2005 r., koncentruje się polska bieda.

Ponieważ bieda to w dużym stopniu problem ludzi bezrobotnych, władze samorządowe powinny dążyć do tworzenia nowych miejsc pracy. Zapewnianie dobrego klimatu dla inwestycji w gminie czy powiecie, promowanie środowiska lokalnego na różnego rodzaju targach czy wystawach może zaowocować napływem inwestorów, a w konsekwencji poprawą sytuacji na rynku pracy. Także mądrze opracowany plan zagospodarowania przestrzennego może stać się w krótkim czasie olbrzymim atutem, zwiększającym samorządowy budżet, a  w  efekcie przyczyniającym się do wzrostu standardu życia wszystkich mieszkańców danego terenu lub – w wypadku województw ciekawych turystycznie – atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych.

Oprócz działań długofalowych władze gminy czy powiatu mogą w doraźny sposób wspierać osoby ubogie, np. poprzez tworzenie ośrodków pomocy społecznej. Mogą też organizować i koordynować pomoc świadczoną przez wolontariuszy. Z drugiej strony władze samorządowe powinny analizować, czy udzielana pomoc jest odpowiednio adresowana. Wiele osób biednych wstydzi się bowiem przyznać do swego ubóstwa i prosić o pomoc.

Ważnym działaniem władz samorządowych są akcje dożywiania uczniów w szkołach. Jest to często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Uważam, że nie tylko warto tę akcję kontynuować, lecz także można by pomyśleć o jej rozszerzeniu. Wydaje mi się, że taka forma pomocy najuboższym jest o wiele bardziej celowa niż przydzielanie pieniężnych zapomóg, których spożytkowanie pozostaje poza kontrolą.

Samorządy w ramach swojej działalności mogłyby także zorganizować ciekawszą ofertę kulturalną  czy sportową dla dzieci i młodzieży, wykorzystując w tym celu istniejącą bazę lokalową. Nie wymagałoby to wielkich nakładów finansowych, a efekty tych działań z pewnością byłyby bardzo pozytywne. Przede wszystkim uczniowie z rodzin, których nie stać na zakup komputera, mogliby doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie, korzystając ze sprzętu szkolnego. Można by także zorganizować np. projekcje filmów, gdyż rosnące ceny biletów do kina czy też zlikwidowanie kin w małych miastach spowodowało, że dostęp do tej formy rozrywki stał się dość drogi lub utrudniony.

Warto pomyśleć także o przeprowadzaniu wycieczek krajoznawczych dla uczniów, gdyż jest to niejednokrotnie jedyna szansa, aby dzieci ze środowisk biednych poznały „szeroki świat”. Z uwagi na sytuację materialną swojej rodziny nie będą one w stanie dokądkolwiek wyjechać, co może w istotny sposób wpłynąć na ich sposób odbierania świata. Pokazanie im innych miejsc i ludzi miałoby nie tylko walor typowo poznawczy. Sprzyjałoby uświadomieniu im, że podejmując odpowiednie działania, mogą zmienić swą sytuację materialną.

W ostatnim czasie dostrzec można ożywioną działalność różnych organizacji pozarządowych. Wiele z nich za główny swój cel uznaje pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Można wspomnieć tu o działaniach, jakie podejmuje Caritas Polska. Do najbardziej znanych należy prowadzenie jadłodajni dla ubogich i domów dziennego pobytu dla osób starszych. Trzeba jednak pamiętać, że funkcjonowanie tego typu organizacji uzależnione jest od nas wszystkich, więc myślę, że warto włączyć się w ich finansowanie (np. przez przeznaczenie na ich rzecz 1% swojego podatku ).

Często bieda jest wynikiem nieporadności i braku wiary we własne możliwości. Myślę, że działalność organizacji pozarządowych powinna zmierzać właśnie w kierunku kształtowania podejścia do życia ludzi biednych, a wśród nich i takich, którzy wskutek biedy stoczyli się na margines życia społecznego. Powinny one stwarzać programy adaptacyjne, polegające na pracy w swego rodzaju „spółdzielniach” uczących przedsiębiorczości, a przede wszystkim odpowiedzialności za swoją pracę i jej efekty. Ograniczyłoby to nie tylko obszary biedy w naszym społeczeństwie, lecz przyczyniłoby się także do zmiany mentalności pewnej grupy ludzi biednych i mogłoby pomóc im w znalezieniu nowego impulsu do zmiany swojego życia.

Organizacje pozarządowe stanowią istotne uzupełnienie zadań rządu i samorządu w zakresie polityki społecznej. Chodzi tu, np. o pozyskiwanie funduszy europejskich, dzięki którym można realizować programy małych grantów dla szkół, zwłaszcza wiejskich. Takie działania (przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) są na przykład prowadzone w  ramach programu „Szkoła z klasą” służącego m.in. wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Bieda jest poważnym problemem, lecz jego przemilczanie nie doprowadzi do likwidacji zjawiska. Potrzebne są kompleksowe działania, przy udziale struktur rządowych i samorządowych oraz fundacji czy stowarzyszeń. Ich współdziałanie może doprowadzić do ograniczenia zjawiska biedy w Polsce, bo całkowite jego wyeliminowanie uważam za nierealne. Nawet w najbogatszych krajach zjawisko to występuje. Walka z biedą jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stanie nasze społeczeństwo w najbliższych latach!

Zadanie 132. (SR08)
Do podanych poniżej przykładów dopisz, jaki to rodzaj normy społecznej.
A. Nie zdradzamy swoich przyjaciół.
B. Mówimy prawdę.
C. Okazujemy szacunek starszym.
D. Parkujemy w miejscach dozwolonych.

A moralna
B moralna
C obyczajowa
D prawna

Zadanie 133. (SR08)
Demokracja. Zaznacz, czy podane zdanie jest fałszywe, czy prawdziwe.
A. Jedną z zasad państwa demokratycznego jest zasada państwa prerogatywnego.
B. Jednym z warunków istnienia społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym jest wolność zrzeszania się i swoboda wypowiedzi.
C. Jedną z zasad państwa demokratycznego jest zasada wolnych wyborów.

A. F
B. P
C. P

Zadanie 134. (SR08)
W państwie, które więzi niesprawiedliwie, odpowiednim przybytkiem dla prawego obywatela jest również więzienie. […] Tam to właśnie powinni się spotkać zbiegły niewolnik, meksykański jeniec wojenny i Indianin upominający się o krzywdę swojego plemienia, w tym izolowanym, lecz za to najbardziej wolnym i honorowym miejscu, gdzie stan umieszcza tych, którzy nie są z nim, lecz przeciw niemu. Są to słowa amerykańskiego pisarza, Henry’ego Davida Thoreau, który w 1846 roku demonstracyjnie odmówił zapłacenia jednego dolara podatku na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych i pozwolił zamknąć się w więzieniu. Thoreau pragnął zaprotestować przeciwko niewolnictwu oraz prowadzonej wówczas przez jego kraj wojnie z Meksykiem. Wiedział, że protest ten nie doprowadzi do zmiany polityki rządu i nie to było jego celem. Chciał jedynie pokazać swoim współobywatelom, że głęboko nie zgadza się z polityką swego kraju i że nie pozwoli, by rząd do jej prowadzenia wykorzystywał pieniądze z płaconych przez niego podatków. Działanie Thoreau wynikało z pobudek obywatelskich – jako obywatel Stanów Zjednoczonych czuł się odpowiedzialny za prowadzoną politykę.
Źródło: Aleksander Pawlicki, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Z demokracją na ty, Warszawa 2006 r., s. 50.

Nazwij postawę przedstawioną w źródle i wskaż trzy zawarte w tekście cechy charakterystyczne dla tej postawy.

Postawa:  Obywatelskie nieposłuszeństwo
Cechy postawy:  otwarta forma sprzeciwu  działania na rzecz wyższych wartości  działania bez użycia przemocy

Zadanie 135. (SR08)
Klimat jesieni 1981 r. nie bardzo różnił się od klimatu jesieni 2005 r. Też były głównie bratobójcze walki, oszczerstwa, agentomania, waśnie i nagonki. Breżniew i Jaruzelski czaili się do skoku, kiedy w Solidarności wrogiem publicznym numer 1 stawał się Adam Michnik, a Wałęsę coraz głośniej oskarżano o uleganie i wysługiwanie się władzy. […]  Cała ta polska zawierucha, którą dziś przechodzimy, to w dużym stopniu jest ich – dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków – pokoleniowy karnawał. […] W czasie Parady Równości, kiedy skini rzucali jajami i obelgami, a policja próbowała przegonić dresiarzy i przez chwilę mogło się wydawać, że będzie nieprzyjemnie, ktoś z tego pokolenia powiedział, że całe życie marzył o takiej właśnie chwili. Ale konkretnie o czym? Żeby dostać jajkiem? Może także o tym. Ale zwłaszcza o tym, żeby dać świadectwo, coś zaryzykować bezinteresownie i jakoś ten świat poprawić – żeby być w historycznej maszynie trybikiem, od którego cokolwiek zależy. Tak jak ich rodzice w latach 80. ganiający po ulicach z Milicją Obywatelską.  Spora część tych, co rzucali jajkami, pewnie czuła podobnie. Młodzi, którzy się błyskawicznie zorganizowali po śmierci Papieża, czuli się pewnie tak, jak my po śmierci ks. Popiełuszki. Młodzi, z błyskiem w oku, którzy wyciągają z IPN brudy, też pewnie czują się tak, jak my czuliśmy się w BIPS, przy powielaczach, w podziemnym kolportażu. Ten świat im się nie podoba, więc próbują go zmienić. […]

Różnice są poważne. Inna jest skala osobistego ryzyka, inna jest polityka, prawo pozwala na więcej. Żyjemy w wolnym kraju. Zanim to pokolenie trochę dorosło i trochę się nie usadowiło na scenie, wydawało się, że zmęczeni dwustuletnimi bojami Polacy całkiem się wycofali w prywatność. Ale duch obywatelskiego sprzeciwu jednak się w Polsce odrodził. Dzięki Bogu. I w dużym stopniu także dzięki pięknemu mitowi pierwszej Solidarności.
Źródło: J. Żakowski, Co zostało z karnawału, „Polityka. Wydanie specjalne” nr 4 z 8 VIII 2005, s. 104-105

Podaj wskazane w tekście dwa podobieństwa i dwie różnice między postawą i sposobem działania Polaków w roku 1981 i 2005.

Podobieństwa:  zbliżony „klimat polityczny”(bratobójcze walki, oszczerstwa, waśnie i nagonki),  chęć wpłynięcia na bieg historii

Różnice:  odmienne cele działalności,  znacznie większe zagrożenie działania w latach osiemdziesiątych.

Zadanie 136. (SR08)

Tekst 1.

Nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, co wykazał raport Diagnoza społeczna 2003. […] Myślę, że jesteśmy społeczeństwem sobkowatym, to była i jest nasza cecha. W chwilach podniosłych odwołujemy się do rozmaitych wartości wspólnotowych, pomagamy sobie, ale na  co dzień interesujemy się swoimi prywatnymi sprawami. […] W krajach wysoko rozwiniętych, do których chcemy doścignąć, jak Niemcy, Anglia czy Stany Zjednoczone, panują inne wzory współżycia społecznego.  Może i w Polsce nowoczesność przestanie być kojarzona z gadżetami, a zacznie być wiązana z  pewnymi wyższymi, postmaterialistycznymi formami życia, bo nasze społeczeństwo jest jeszcze w fazie materialistycznej. Może więc zacznie się moda na dobre sąsiedztwo, tak jak widzimy to na amerykańskich filmach, gdzie ludzie znają się, organizują, tworzy się społeczność lokalna – community.  Trzecią nadzieję pokładam w legislacji, w zmianach ustawodawczych. Organizacje dobrowolne, pożytku publicznego nie cieszą się sympatią władzy w Polsce i są traktowane podejrzliwie, często zresztą słusznie – bo bywają wykorzystywane do realizacji prywatnych celów, ale na to nie ma rady i trzeba przejść przez ten okres chorób dziecięcych. Zmiany w legislacji powinny otworzyć większą przestrzeń dla aktywności obywatelskiej, co wiąże się z finansowaniem tych organizacji – to też jest warunek tego, żeby ludzie się zrzeszali i organizowali.  Poza tym w Polsce jest jeszcze takie przekonanie, że państwo powinno i może załatwić rozmaite rzeczy, jest wiara w omnipotencję państwa, a z tego wyrasta się powoli. Zasada pomocniczości, że państwo włącza się tam, gdzie nie mogą sobie radzić obywatele, powoli dociera do mentalności społecznej. Jest to dziedzictwo poprzedniego ustroju – oczekiwanie, że państwo nam coś załatwi. Sami sobie załatwmy, a państwo niech nam nie przeszkadza i pozwoli skorzystać z publicznych zasobów.
Źródło: Społeczeństwo sobków.  Rozmowa z prof. Antonim Sułkiem, www.polskieradio.pl

Tekst 2.

A przecież istotą społeczeństwa obywatelskiego na Zachodzie nie była opozycja, lecz niezależność wobec państwa. Nie powstawało ono tam, by przeciwstawiać się państwu, ale by  tworzyć miasta, banki, handel i przemysł. Współistniało z państwem, wpływało na nie, a tylko wtedy, gdy państwo mu zagrażało, upominało się o swoje prawa. To społeczeństwo obywatelskie, jak pamiętamy […] łączyło w sobie dwa elementy: po pierwsze, były to instytucje, więzi i organizacje mające na celu realizację własnych interesów rynkowych lub społecznych w ramach wspólnego dobra, a po drugie, mechanizmy służące do jego ochrony przed potencjalnym zagrożeniem ze strony państwa. Ten pierwszy element był fundamentem ograniczonej demokracji i społeczeństwa otwartego, bo tylko wewnętrzna siła i dynamika niezależnych instytucji mogą stanowić skuteczne ograniczenie państwa. Nasze społeczeństwo obywatelskie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było pozbawione tej pierwszej, motorycznej części, niezbędnej dla zakorzenienia demokracji i społeczeństwa otwartego. Stało się tak nie z zaniedbania, lecz z konieczności. Niemniej ten brak dał o sobie dotkliwie znać po 1989 roku, gdy okazało się, że społeczeństwo obywatelskie stworzone do walki przeciw reżimowi samo z siebie nie bardzo potrafi tworzyć i budować.
Źródło: Wiktor Osiatyński, Wzlot i upadek społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Wiedza i Życie” nr10/1996

 1. a) Wymień trzy różnice między funkcjonowaniem społeczeństwa w Polsce i innych krajach przedstawione w tekście 1. i 2.

Tekst 3.

Czego brakuje naszemu społeczeństwu? Jednak, aby mogło powstać społeczeństwo obywatelskie, potrzebny jest kapitał społeczny, a więc wzajemne zaufanie między ludźmi, co prowadzi do podjęcia współpracy i kształtowania się grup społecznych. A niestety […] nadal bardzo popularnym zjawiskiem jest amoralny familizm – obowiązek moralny odczuwany jedynie wobec własnej rodziny.  Zresztą z badań nie wyłania się lepszy widok: w Polsce 21 proc. nie ufa innym ludziom, zaś 53 proc. ufa tylko tym, których dobrze poznali (CBOS, 2007). W całej Europie nasz kraj przoduje w procencie osób, które są ostrożne w kontaktach z innymi – aż 81 proc.! I jak tu budować społeczeństwo obywatelskie?
Źródło: Dominik Wasilewski. Społeczeństwo obywatelskie, powracające pytania, www.wiadomosci24.pl

Diagram  Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie, czy też nie ma Pan(i) zaufania do nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?

b) Na podstawie tekstu 3. i diagramu wymień dwa główne zjawiska społeczne hamujące powstanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wyjaśnij i oceń konsekwencje tych zjawisk.

a) 1. Inne wzory współżycia społecznego: w Polsce nastawione na prywatę, w innych krajach na „bycie razem”.
2. Jednoczenie się społeczeństwa: w Polsce przeciwko władzy, w innych krajach jako forma pomocy władzy.
3. Odmienny stan prawny: w Polsce ograniczenia legislacyjne, w innych krajach rozwiązania prawne korzystne dla społeczeństwa obywatelskiego.

b) Zjawiska społeczne: amoralny familizm brak zaufania do nieznajomych.
Wyjaśnienie i ocena:   Amoralny familizm hamuje powstanie społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ prowadzi do demoralizacji stosunków społecznych i popierania jedynie członków własnej rodziny.  Brak zaufania do innych ogranicza możliwość tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ powoduje niechęć do wspólnego działania i brak otwartości na otoczenie.

Zadanie 137. (SR08)
Na podstawie analizy tabeli i wykresu oraz wiedzy własnej, wskaż trzy czynniki społeczne utrudniające uczestnictwo w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Czynniki społeczne:  
niskie wykształcenie 
brak zaufania do nieznajomych 
niskie dochody lub ich brak

Zadanie 138. (SR08)
Napisz pracę na jeden z podanych tematów.

Temat nr 1.
Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo obywatelskie, uwzględniając po dwa  pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania. Wymień i omów po dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zaproponuj sposoby przezwyciężania negatywnych aspektów jego funkcjonowania (po dwa w odniesieniu do każdego z czynników). W swojej wypowiedzi wykorzystaj dwa materiały źródłowe zamieszczone w arkuszu.

Temat nr 2.
Omów dwie różne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa i oceń ich skuteczność, odwołując się do dwóch przykładów z historii. Oceń zasadność stosowania obywatelskiego nieposłuszeństwa w systemie demokratycznym, wskazując na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą taka forma działania. Przedstaw pięć argumentów  za i pięć argumentów przeciw stosowaniu obywatelskiego nieposłuszeństwa. W swojej wypowiedzi odwołaj się do dwóch materiałów źródłowych zawartych w arkuszu.

Temat 1.

Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo,  w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli. W takim społeczeństwie obywatele z własnej inicjatywy tworzą odpowiadające ich potrzebom formy życia społeczno – politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo cywilne, natomiast państwo rozumiane jest jako społeczeństwo polityczne, czyli organizacja oparta na władzy publicznej. Jego członkowie samodzielnie podejmują różne inicjatywy. Istotnym składnikiem takiego społeczeństwa jest samorząd zawodowy i terytorialny. Obywatele, jednocząc się w społeczeństwie obywatelskim, lepiej zaspokajają potrzeby indywidualne i grupowe.

Społeczeństwo obywatelskie jest traktowane jako wzór dla organizacji życia społecznego. Pozytywnym aspektem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego jest angażowanie się obywateli w działalność społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych.

Tworzone wspólnoty osiedlowe są także przejawem społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie takich wspólnot, działając razem, przejmują także odpowiedzialność za to, co dzieje się wokół nich. Innym pozytywnym przejawem funkcjonowania  społeczeństwa obywatelskiego jest powstawanie różnego rodzaju stowarzyszeń o charakterze charytatywnym – takim jak stowarzyszenia działające na rzecz szkoły, czy pomagające dzieciom z ubogich rodzin. Takie działania obywatelskie kształtują postawy humanitarne i obywatelskie.

Obok aspektów pozytywnych możemy dostrzec także i negatywne aspekty funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotyczy to w dużym stopniu społeczeństw w dawnych państwach bloku socjalistycznego. Od 1989 roku w wielu społeczeństwach postkomunistycznych narasta konflikt interesów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Intensywność tego konfliktu rośnie w miarę rozwoju procesów przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Głównej przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że interesy strategicznych dotychczas grup społecznych (robotnicy wielkoprzemysłowi, rolnicy indywidualni, pracownicy sfery budżetowej, część prywatnego rzemiosła) są zagrożone poprzez transformację gospodarczą. Wzrost swobód obywatelskich sprzyja zaś artykulacji roszczeń wywołanych trudnościami przekształceń własnościowych w gospodarce. Stąd widoczne poszukiwania przez przedstawicieli tych grup, np. związki zawodowe, bardziej radykalnych możliwości wywierania presji na elity polityczne. Warto też zauważyć, że brak adekwatnych do nowych interesów grupowych form samoorganizacji społecznych jest jedną z przyczyn zjawiska polegającego na wprowadzeniu zmian w sposób odgórny, bez społecznego wsparcia. Szereg przykładów wskazuje na rosnący „opór społeczeństwa” wobec autorytarnego rozwiązywania problemów społecznych

Współczesne polskie społeczeństwo obywatelskie kształtuje się od roku 1989. Istnieją liczne pozostałości po okresie socjalizmu, kiedy to wszelkie działania obywatelskie były niemile widziane przez państwo i władzę. Ograniczenia działalności obywateli, niechęć lub brak pomysłu na samodzielną działalność, to spuścizna po okresie PRL-u, kiedy pożądany był przede wszystkim bierny obywatel, który poddawał się działaniu państwa i partii, obywatel niewykazujący własnej inicjatywy.

Na charakter współczesnego polskiego społeczeństwa niewątpliwy wpływ miał także okres zaborów. Tworzenie polskich stowarzyszeń, organizacji czy partii nie było dobrze widziane przez państwa zaborcze. Wiązało się zawsze z pewnym ryzykiem, utratą dóbr materialnych lub innymi szykanami. Ukształtowały się wtedy nawyki i postawy, z którymi stykamy się do dzisiaj. Skutkiem takiej polityki władz był brak wzorców działania społeczeństwa obywatelskiego, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez rodziny i społeczności lokalne. Wspomina o tym profesor Antoni Sułek w wywiadzie dla Polskiego Radia zatytułowanym „Społeczeństwo sobków”. Bolesne są także doświadczenia polskiego społeczeństwa z okresu II wojny światowej, a następnie stalinizmu w Polsce, kiedy to zdziesiątkowano warstwę inteligencji w dużym stopniu odpowiedzialną za kształt świadomości obywatelskiej.

Kolejnymi czynnikami, utrudniającymi kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju są stale pogłębiające się różnice między poziomem życia i sytuacją materialną poszczególnych grup społecznych. Niski status materialny większości społeczeństwa polskiego nie sprzyja angażowaniu się w działalność charytatywną czy społeczną obywateli. Badania  CBOS z roku 2000 przedstawione w Komunikacie z badań „Społeczeństwo obywatelskie? Między aktywnością społeczną a biernością”, a dotyczące zaangażowania w działalność stowarzyszeń, klubów, czy fundacji osób bezrobotnych i robotników niewykwalifikowanych mówią, że odsetek tych osób aktywnie działających w co najmniej jednej organizacji społecznej lub działających w ostatnich latach na rzecz swojej społeczności lokalnej jest niewielki i wynosi odpowiednio 25 i 27 %. Niski status materialny prowadzi także do radykalizacji nastrojów społecznych i żądania od państwa działań mających na celu poprawę warunków ekonomicznych. Moim zdaniem obywatele sami powinni poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami, nie oczekiwać od państwa interwencji. Działalność charytatywna społeczności lokalnej w dużej mierze jest przecież bardziej skuteczna niż wszelkie tego typu instytucje państwowe. Niski status materialny społeczeństwa rodzi napięcia i powoduje radykalizację nastrojów społecznych. Popularność zyskują zazwyczaj ugrupowania o poglądach radykalnych, które są niechętne budowaniu niezależnego społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejnym czynnikiem utrudniającym tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce są przejawy niechęci elit politycznych do oddawania inicjatyw w ręce obywateli oraz  próby centralizowania władzy. Brak także w polskich przepisach prawnych korzystnych i prostych rozwiązań systemowych, które ułatwiałyby obywatelom działania na rzecz organizacji lub stowarzyszeń. Możliwość jednoprocentowego odpisu od podatku od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, wprowadzona w 2007 roku, jest zapewne zapowiedzią dalszych korzystnych  zmian prawnych w tym zakresie. Jednak nadmiernie rozbudowana biurokracja często utrudnia obywatelom  podejmowanie inicjatyw społecznych czy charytatywnych.

Szczególny niepokój budzi zjawisko bezradności społecznej zagrażające zarówno pełnej realizacji praw obywatelskich i jak szerokiemu udziałowi każdego obywatela w życiu publicznym. Wynika ono zazwyczaj z poczucia niemożności rozwiązania wielu codziennych kłopotów, jakie trapią znaczną część społeczeństwa. Poczucie bezradności i zniechęcenia narasta nie tylko wśród potrzebujących pomocy, ale także wśród tych, którzy im pomagają. Zjawisko to zaczyna zagrażać dalszemu rozwojowi kraju i społeczeństwa. Nie można budować demokracji, gdy obywatele nie wiedzą, jak wykorzystywać swoje prawa. Nie można budować nowego społeczeństwa bez udziału wszystkich obywateli. Wielu spośród nas nie wierzy, że stowarzyszenia i ruchy społeczne mają rzeczywisty wpływ na sprawy kraju, dlatego nie angażuje się w ich działalność. Zwalczenie braku wiary i bezradności społecznej wymaga wspólnego wysiłku całego społeczeństwa we współdziałaniu z instytucjami i strukturami państwa.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce nie będzie przebiegało łatwo, przezwyciężenie opisanych problemów wymaga działań długofalowych, niedających się przeprowadzić bez współpracy całego społeczeństwa. Największe trudności napotkamy przy przezwyciężaniu historycznych zaszłości. Wymaga to od państwa przede wszystkim działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, zwłaszcza rozwój w szkołach organizacji samorządowych, w działalność których pracę byłaby zaangażowana cała społeczność uczniowska. Należy także uświadomić społeczeństwu ogromną rolę rodziny w tym względzie. Rodzice poprzez właściwe wychowanie swoich dzieci kształtują więzi społeczne. Jeśli zaszczepi się je w nas już od najmłodszych lat, to będziemy bardziej zaangażowani w życie społeczne.  Warunkiem budowania społeczeństwa obywatelskiego jest stabilna klasa średnia. Uchwalenie odpowiednich przepisów prawnych pozwoli na rozwój tej klasy społecznej. Podobnie jak stworzenie takich rozwiązań, które umożliwią obywatelom podejmowanie różnorakich inicjatyw, bez nadmiernych procedur biurokratycznych.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga zaangażowania wszystkich grup i organizacji społecznych. Jednak najważniejszą rolę w budowaniu tego społeczeństwa odgrywają obywatele, którzy poprzez swoje wybory polityczne powinni przekazywać mandat sprawowania władzy politykom zdolnym  współtworzyć społeczeństwo obywatelskie. Muszą też mieć świadomość tego, jakie mają prawa i jak mogą z nich korzystać, np. z inicjatywy obywatelskiej, dzięki czemu zyskują bezpośredni wpływ na proces legislacyjny w państwie.

Podsumowując: należy podkreślić, że proces kształtowania się   społeczeństwa obywatelskiego w Polsce trwa dopiero 19 lat. Należy przyjąć, że tempo i rezultaty budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju w przyszłości będą zależały od wzrostu zaangażowania obywateli w kampanie wyborcze oraz w działalność organizacji pozarządowych.

Temat nr 2.

Obywatelskie nieposłuszeństwo to forma aktywności obywatelskiej polegającej na publicznym, demonstracyjnym (na ogół poprzedzonym odpowiednią publiczną zapowiedzią) złamaniu przepisu prawa dla wyrażenia obywatelskiego sprzeciwu wobec tego przepisu. Osoba stosująca obywatelskie nieposłuszeństwo z zasady godzi się ponieść prawne konsekwencje i traktuje poddanie się tym konsekwencjom jako część sprzeciwu. Osoby decydujące się na zastosowanie takiej formy protestu działają w obronie  porządku prawnego w  państwie, zapisanego w konstytucji i powszechnie uznanych zasad prawa międzynarodowego. Najczęściej stosowaną formą obywatelskiego nieposłuszeństwa jest odmowa płacenia podatku. Ta forma walki z państwem ma już pewną tradycję i stosowana była m.in. przez abolicjonistów w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku.

Niewątpliwie tym, który odcisnął piętno na tej formie protestu był Henry David Thoreau, autor eseju „O obywatelskim nieposłuszeństwie” (1849). Odmówił on płacenia podatków na wojnę, protestując tym samym przeciw niewolnictwu, szykanowaniu Indian w Stanach Zjednoczonych i przeciw amerykańskiej inwazji na Meksyk. Nawoływał do udzielania pomocy zbiegłym niewolnikom, czyli na świadomym łamaniu ustawy nakazującej ich wydawanie. Zwracają na to uwagę autorzy tekstu źródłowego pochodzącego z książki  „Z demokracją na ty” Aleksander Pawlicki, Tomasz Merta i Alicja Pacewicz. Oryginalność postępowania Thoreau polegała jednak na tym, że oczekiwał ukarania go przez władze. Świadomość kary jest bowiem ważnym elementem obywatelskiego nieposłuszeństwa. Obywatelskie nieposłuszeństwo według Thoreau to specyficzna forma akcji, na którą składa się element łamania prawa jak również element kary.

Do najsłynniejszych przykładów obywatelskiego nieposłuszeństwa zaliczyć możemy działalność  Mahatmy Gandhiego, który w 1906 roku sformułował zasadę „walki bez gwałtu” odnoszącą się do walki z segregacją rasową Hindusów w Afryce Południowej. Po powrocie do Indii kierował kampanią na rzecz praw robotników i chłopów, bojkotu towarów angielskich i zachodniego sposobu ubierania się. W 1930 roku zorganizował tzw. marsz soli jako protest przeciwko uchwalonemu prawu solnemu. Metody walki o niepodległość Indii ograniczał do demonstracji, pochodów, odmowy posłuszeństwa władzom, np. w sprawie płacenia podatków, wykonywania zarządzeń, podejmowania pracy, głosowania w wyborach czy bojkotu państwowych instytucji. Jego metody działania zakończyły się sukcesem, a sam M. Gandhi stał się symbolem walki o niepodległość Indii i symbolem obywatelskiego nieposłuszeństwa jako drogi Hindusów do niepodległości.

Polskim przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest Tadeusz Rejtan, który w 1773 r. jako poseł nowogrodzki, wzbraniając się przed uznaniem  I rozbioru Polski, wraz z garstką posłów okupował salę sejmową w Zamku Królewskim w Warszawie i starał się nagłośnić sprawę na forum opinii publicznej. Próbował także akcji bezpośredniej, zagradzając przejście do sali sejmowej własnym ciałem, aby w ten sposób nie dopuścić do uchwalenia i zatwierdzenia rozbioru państwa polskiego. Działanie posła nowogrodzkiego nie przyniosło spodziewanych rezultatów, jednak sam Rejtan stał się symbolem walki o niezależność państwa i symbolem sprzeciwu wobec wpływów rosyjskich w państwie polskim.

Stosowanie obywatelskiego nieposłuszeństwa niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla istnienia demokratycznego państwa. Wśród korzyści wynikających ze stosowania obywatelskiego nieposłuszeństwa  trzeba wymienić aktywność obywateli biorących w nim udział. Państwo demokratyczne bez aktywnych obywateli nie jest w stanie ugruntować  demokratycznego ustroju. Państwo, którego obywatele są obojętni na to co dzieje się w kraju, bardzo łatwo może stać się dyktaturą lub państwem oligarchów. Z jednej strony obywatelskie nieposłuszeństwo jest skrajną formą aktywności obywateli, naruszającą w pewien sposób system prawny w państwie, ale z drugiej bierne społeczeństwo nie jest w stanie stworzyć ugruntowanej demokracji. Pisze o tym Jacek Żakowski w artykule zatytułowanym „Co zostało z karnawału” zamieszczonym w „Polityka. Wydanie specjalne” z sierpnia 2005 roku, wspominając działania Polaków w latach osiemdziesiątych XX wieku „Ale duch obywatelskiego sprzeciwu jednak się w Polsce odrodził”. Możliwość protestu obywatelskiego bardzo często może hamować pewne poczynania władz, nie zawsze zgodne z interesem ogółu obywateli, nawet jeśli zostaną one zatwierdzone przez reprezentantów społeczeństwa w parlamencie. Obywatelskie nieposłuszeństwo jest także  szansą obrony interesów grup, które nie mają swych reprezentantów w parlamencie lub innych organach władzy czy organizacjach rządowych. Może także zwrócić uwagę ogółu społeczeństwa (nie tylko władz) na jakiś problem społeczny. Takim przykładem mogą być protesty ekologów przy budowie autostrad, którzy zwracają uwagę nie tylko władzy na zaistniały problem, ale wymuszają także zainteresowanie mediów i pozostałych grup społecznych. W taki sposób protestowali także polscy ekolodzy, którzy nie zgadzali się na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Protest ten przekształcił się w akcje społeczną w obronie doliny . Zwolennicy jej  ochrony, działając w imię wyższych wartości m.in. obrony prawa do życia w czystym środowisku, doprowadzili do uchylenia decyzji o budowie obwodnicy przez dolinę przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz wydania decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości zakazującej Polsce niszczenia cennych siedlisk i gatunków na Pojezierzu Sejneńskim.

Jednak stosowanie obywatelskiego nieposłuszeństwa stwarza pewne zagrożenia. Taka forma protestu może doprowadzić do paraliżu władzy  i w efekcie do powstania anarchii w państwie. Protesty społeczne mogą destabilizować państwo, którego interes ogólny może być sprzeczny z interesem jednej grupy społecznej. Ponadto protesty pewnej części społeczeństwa mogą rodzić konflikty wewnętrzne i doprowadzić do wybuchu niekontrolowanej agresji oraz sprzeciwu części społeczeństwa wobec protestujących, co mogliśmy obserwować w czasie protestów w obronie doliny Rospudy.

Stosując różne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa, bardzo łatwo przekroczyć granicę pomiędzy protestem bez użycia przemocy a protestem z jej użyciem. Protesty społeczne bardzo szybko mogą przerodzić się w zamieszki, które mogą nie mieć nic wspólnego z ideą obywatelskiego nieposłuszeństwa. Mogą też być wykorzystane przez populistów dążących do zaistnienia na arenie politycznej

Stosowanie różnych form obywatelskiego nieposłuszeństwa jest możliwe jedynie w społeczeństwach świadomych swoich praw oraz świadomych granic żądań wobec władzy. Ich zastosowanie świadczy również o tym, że zostały wykorzystane wszystkie inne, możliwe do zrealizowania w granicach prawa formy protestu i sprzeciwu wobec władzy.

Podsumowując: obywatelskie nieposłuszeństwo jest czasem jedyną możliwa formą uzyskania satysfakcjonującej decyzji władz lub zmiany niesprawiedliwego prawa albo zwrócenia uwagi władzy na ważny problem społeczny. Podejmowane w imię wyższych wartości, np. wolności, niepodległości, własności prywatnej, ochrony środowiska naturalnego prowadzi do wzrostu świadomości społecznej obywateli. Cenne jest w nim także to, że stwarza społeczeństwom szansę na pozytywną zmianę i świadomość, że obywatele mają wpływ na decyzje władzy.

Zadanie 139. (SR09)
Typ zbiorowości, której członków łączą trwałe więzi emocjonalne to:
A. klasa.
B. warstwa.
C. wspólnota.
D. zrzeszenie.

C. wspólnota.

Zadanie 140. (SR09)
Do podanych w tabeli wyjaśnień dopisz właściwe pojęcia.

A. socjalizacja
B. anomia
C. konformizm

Zadanie 141. (SR10)
Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenie.

Czesi, Węgrzy i Polacy o zmianach po roku 1989.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Czech, Polski, Węgier.

Podaj dwa argumenty uzasadniające stwierdzenie, że sytuacja ekonomiczna wpływała w różnym stopniu na ogólną ocenę zmian zachodzących po roku 1989 w wymienionych krajach.

– Polacy i Czesi podobnie oceniali zmiany zachodzące po roku 1989, a sytuacja ekonomiczna w ich krajach była odmienna [w Czechach wskaźniki ekonomiczne były lepsze niż w Polsce].
– Węgrzy najgorzej oceniali zmiany zachodzące po roku 1989 [gorzej niż w Polsce], a sytuacja ekonomiczna w ich kraju była lepsza niż w Polsce.
– Polacy lepiej oceniali zmiany zachodzące po roku 1989 niż Węgrzy, chociaż wskaźniki ekonomiczne w Polsce były gorsze niż na Węgrzech.
– Największy wzrost bezrobocia miał miejsce w Czechach, natomiast najmniejszy na Węgrzech, tymczasem ocena zmian po 1989 roku wśród Czechów była zdecydowanie lepsza niż na Węgrzech.
– Sytuacja ekonomiczna Węgrów była najlepsza [dobra], a ich ocena procesu transformacji była najgorsza [zła].

Zadanie 142. (SR11)
Podkreśl zdanie, które opisuje konflikt ról społecznych.
A. Dwie osoby pełniące takie same role społeczne rywalizują ze sobą.
B. Dochodzi do sporu pomiędzy osobami pełniącymi różne role społeczne.
C. Pełnienie jednej roli społecznej zmusza jednostkę do realizacji innej.
D. Realizacja jednej z ról społecznych utrudnia jednostce pełnienie innej.

D. Realizacja jednej z ról społecznych utrudnia jednostce pełnienie innej.

Zadanie 143. (SR11)
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy opisanych zjawisk społecznych.

A. stratyfikacja społeczna (uwarstwienie społeczne / struktura warstwowa / struktura gradacyjna)
B. konformizm
C. stereotyp

Zadanie 144. (SR11)
Wymień nazwy dwóch najliczniejszych wyznań religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

– wyznanie katolickie (rzymskokatolickie) i wyznanie prawosławne 
– katolicyzm (rzymski katolicyzm) i prawosławie 
– Kościół katolicki (rzymskokatolicki) i Kościół prawosławny (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) – Święty Kościół Rzymski i Cerkiew Prawosławna
–  katolicy i prawosławni

Zadanie 145. (SR12)
Do każdego podanego w tabeli opisu dopisz nazwę odpowiadającej mu formy organizacji społeczeństwa.

A. społeczeństwo przemysłowe (industrialne)
B. społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne / postprzemysłowe)
C. społeczeństwo informacyjne (wiedzy)

Zadanie 146. (SR12)
Podkreśl alternatywną nazwę uwarstwienia społecznego.
A. struktura społeczna
B. stratyfikacja społeczna
C. strukturalizacja społeczna
D. dychotomiczna struktura społeczna

B. stratyfikacja społeczna

Zadanie 147. (SR12)
Podaj nazwy dwóch rodzajów ruchliwości pionowej.

awans społeczny
– degradacja społeczna

Zadanie 148. (SR12)
Na podstawie wykresu i tabeli oceń, czy społeczeństwo polskie postrzega demokrację jako wartość uniwersalną i nadrzędną. Odpowiedź uzasadnij.

Wykres. Który z wymienionych poglądów na temat demokracji jest bliższy Pana/ Pani opinii?

Tabela. Postawy społeczeństwa polskiego wobec demokracji

Jedna spośród:
1. Raczej nie. Blisko połowa ankietowanych uznała, że demokracja nie powinna być rozwijana w państwach świata, gdyż nie nadaje się ona do ich tradycji i kultury i również blisko połowa ankietowanych uznała, że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne.
2. Postawy nie są jednoznaczne. Odsetek uznających, że demokracja winna być rozwijana w państwach świata niezależnie od kultury i tradycji wyniósł 39%, a odsetek uznających, że ma dla nich znaczenie, czy rządy są demokratyczne, czy nie wyniósł 48%).

Zadanie 149. (SR12)
Na podstawie tekstów źródłowych wskaż podobieństwo i różnicę w czynnikach, na których oparta jest tożsamość Białorusinów w Polsce i Polaków na Białorusi.

Białorusinem na Białostocczyźnie jest [na ogół] ten, kto Białorusinem się czuje, jest wyznania prawosławnego, pozostaje w bliskim związku z białoruską kulturą, urodził się w białoruskiej rodzinie, cechuje się postawami solidarności etnicznej. Obok wyznania prawosławnego, podstawową częścią składową białoruskiej tożsamości narodowej jest posiadanie własnego odrębnego języka […]. Przynależność do kategorii Białorusinów ukształtowana została głównie na zasadzie rozbudowanych więzi wewnątrzgrupowych [a nie] w wyniku poczucia solidarności z białoruskim państwem.  Źródło: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995.

Według spisu z 1989 roku [w Białoruskiej SRR] tylko 56 tys. Polaków (13,3%) wymieniło polski jako język ojczysty […]. Dodatkowo 2/3 mówiących po polsku posługuje się miejscowym dialektem regionalnym, często bez umiejętności czytania i pisania w tym języku. Dużo większą rolę odgrywa religia. Szczególnie wśród starszych osób ze środowiska wiejskiego katolicyzm stanowi jedyny, zastępujący wszystkie inne, wyznacznik polskiej identyfikacji […]. Dla zdecydowanej większości miejscowych Polaków polskość jest wyborem dokonywanym wbrew cechom ich kultury, która jest etnicznie tradycyjnie białoruska lub nabyta rosyjska.
Źródło: C. Żołędowski, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003.

 1. podobieństwo – ważność identyfikacji religijnej; różnica – język (język białoruski jako ważny dla identyfikacji Białorusinów w Polsce i język polski jako niemający istotnego znaczenia w identyfikacji Polaków na Białorusi)
  2. podobieństwo – poczucie przynależności do danego narodu; różnica – identyfikacja z kulturą (dla Białorusinów w Polsce kultura białoruska jest ważna, a cechy kultury Polaków na Białorusi nie są polskie / są białoruskie lub rosyjskie)

Zadanie 150. (SR12)
Na podstawie tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności między rodzajem praw mniejszości a stopniem ich akceptacji społecznej.

1. Akceptacja jest znacząca, gdy chodzi o prawa kulturalne, zaś maleje, gdy zakres praw mniejszości dotyczy sfery politycznej.
2. Akceptacja jest znacząca, gdy chodzi o prawa II generacji, zaś maleje, gdy zakres praw mniejszości dotyczy I generacji.
3. Akceptacja jest znacząca, gdy chodzi o prawa edukacyjne (do nauki), zaś maleje, gdy zakres praw mniejszości dotyczy przestrzeni publicznej.

Zadanie 151. (SR12)
Na podstawie tekstów źródłowych wykonaj polecenia.

Wśród typowych sformułowań definiujących, co to znaczy być Polakiem, najczęściej pojawiały się następujące: być Polakiem to „nie skrywać polskości”, „nie wypierać się polskości”, „nie wstydzić się polskości”, „nie obawiać się polskości” […]. Przerwanie międzypokoleniowego przekazu polskości jest postrzegane jako „zdrada” polskości […].  Nie można „stać się” Łotyszem, czy Rosjaninem, kiedy pochodzi się z polskiej rodziny […]. Bóg, powołując człowieka do życia, powołuje go jako przedstawiciela określonego narodu – Polaka, Łotysza, Rosjanina […]. Świadoma zmiana narodowości, odrzucenie swej narodowości, nie zrywa więzi z narodem. Ktoś, kto to czyni, jest nadal postrzegany jako członek narodu, lecz uważa się go za odszczepieńca, zdrajcę […]. Wynarodowienie, pomimo tzw. przyczyn obiektywnych, takich jak [w okresie ZSRR]: rusyfikacja, brak polskich szkół, […] brak polonijnych organizacji, posiada również przyczyny o charakterze subiektywnym […]. Wyparcie się polskości, odrzucenie jej miało często na celu – jak to wynika z potocznych obserwacji – poprawę bytu, zwiększenie szans życiowych, zrobienie kariery.  Źródło: T. Biernat, Być Polakiem na Łotwie. Świat życia codziennego, Toruń 2003.

Traktowanie identyfikacji narodowej jako cechy predestynowanej w sposób automatyczny i fatalistyczny coraz mniej odpowiada perspektywom współczesnego świata, nacechowanego przestrzenną i społeczną ruchliwością. Większość ludzi, także w rozwiniętych krajach Europy, zachowuje wprawdzie w ciągu swego życia narodowość przekazaną przez rodzinę swego pochodzenia, nie jest to jednak naturalna konieczność, ale rezultat kulturowego oddziaływania, które może ulec modyfikacji. […] identyfikacja narodowa może ulec całkowitej przemianie w toku życia jednostki. Taka przemiana jest tutaj określana jako konwersja narodowa.  Źródło: A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

A. Wymień dwa typy przyczyn asymilacji łotewskich Polaków i do każdego z nich podaj przykład.

B. Wskaż niezgodność pomiędzy wiedzą naukową zaprezentowaną w drugim z tekstów a przekonaniami łotewskich Polaków na temat zmiany narodowości.

A. Obiektywne, np. brak organizacji polskich subiektywne, np. chęć poprawy bytu
B. Identyfikacja narodowa może – według naukowców – się zmieniać, tymczasem łotewscy Polacy uważają, że narodowości nie można zmienić.

Zadanie 152. (SR12)
Na podstawie wykresu oraz tekstu źródłowego oceń, czy deklaracje większości społeczeństwa polskiego na temat identyfikacji z dwoma narodami są zgodne z przedstawionymi w tekście wynikami badań i poglądami. Odpowiedź uzasadnij.

Wykres. Czy jest możliwe, że ktoś czuje się związany jednocześnie z dwoma narodami?

[Wśród badanych przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce obecne] są typy: Ukrainiec integralny o silnym poczuciu narodowej odrębności; „Ukrainiec z Polski”, podkreślający swój związek z polskim państwem i obywatelstwem; Ukrainiec-Polak odrzucający jednoznaczną deklarację jedynej narodowości […]. Zwłaszcza w sytuacjach pogranicza jednostki oscylują często między dwiema zbiorowościami narodowymi i ich kulturami […]. Zachowanie dwukulturowości, a nawet dwunarodowości, jest możliwe i może okazać się p łodne w świecie wartości nowej ojczyzny pod warunkiem, że zostanie zaakceptowane przez jednostkę oraz jej nowe otoczenie, a nie będzie źródłem niepokojącej ambiwalencji. Kultura polska zasymilowała w swoich dziejach wiele elementów etnicznych wschodnich i zachodnich, zyskując dzięki temu bogactwo i atrakcyjność.
Źródło: A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Poglądy większości społeczeństwa są zgodne z badaniami i poglądami zaprezentowanymi w tekście, gdyż ponad 2/3 (większość) ankietowanych dopuszcza identyfikację z dwoma narodami.

Zadanie 153. (SR12)
Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym podlegają.

Zadanie 154. (SR13)
Na podstawie tabeli oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Tabela. Rezultaty odpowiedzi do stwierdzenia: Proszę wymienić mieszkające w Polsce mniejszości narodowe lub etniczne – wszystkie, które Pan(i) pamięta.

A. Do każdego opisu dopisz nazwę grupy ludności spośród wymienionych przez ankietowanych.

B. Wymień nazwy czterech wskazanych przez ankietowanych grup, które nie są prawnie uznawane w Polsce ani za mniejszości narodowe, ani za mniejszości etniczne.

A. 1. Kaszubi 2. Niemcy 3. Muzułmanie

B. Cztery spośród: Ślązacy, Rumuni, Kaszubi, Wietnamczycy, Muzułmanie.

Zadanie 155. (SR13)
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące struktury społecznej są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

A. fałsz
B. prawda
C. fałsz

Zadanie 156. (SR13)
Na podstawie wykresu wykonaj polecenie.
Wykres. Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1989–2011.

Podaj rodzaj głosowania, w którym frekwencja:
A. wynosiła zawsze ponad 45%.
B. ma tendencję wzrostową.

A. wybory prezydenckie
B. jedno spośród:
referendum
wybory do Parlamentu Europejskiego

Zadanie 157. (SR14)
Do każdego podanego opisu przyporządkuj właściwą nazwę. Odpowiedzi wybierz spośród podanych: altruizm, anomia, internalizacja, nonkonformizm.

A. anomia
B. internalizacja
C. nonkonformizm

Zadanie 158. (SR14)
Podkreśl szereg zawierający wyłącznie określenia przedstawicieli tzw. klasy średniej współczesnego społeczeństwa polskiego.
A. Najemni pracownicy sezonowi i bezrobotni.
B. Właściciele gospodarstw rolnych i najemni robotnicy rolni.
C. Robotnicy wykwalifikowani i robotnicy niewykwalifikowani.
D. Właściciele przedsiębiorstw zatrudniających pracowników oraz twórcy kultury i nauki

Zadanie 159. (SR14)
Podkreśl poprawne dokończenie zdania.
Za mniejszości etniczne według prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się:

A. Litwinów i Kaszubów.
B. Czechów i Romów.
C. Łemków i Tatarów.
D. Ślązaków i Ormian

Zadanie 160. (SR14)
Wyjaśnij problem przedstawiony na rysunku satyrycznym.

 

Przekazywanie przez media fałszywego obrazu rzeczywistości.

Zadanie 161. (SR15)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Grupy społeczne dzieli się na pierwotne i wtórne ze względu na kryterium:
A. celu istnienia.
B. typu więzi społecznej.
C. stopnia sformalizowania.
D. warunków uzyskiwania członkostwa.

Zadanie 162. (SR15)
Do każdej fotografii oraz informacji dopisz nazwę właściwej subkultury.

A. hipisi 
B. punki

Zadanie 163. (SR15)
Na podstawie tekstu źródłowego oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Normy grupowe mogą być […] narzucone przez większą organizację, której grupa jest jakimś elementem. Na przykład ucznia jakiejś klasy I „a” obowiązuje statut szkoły […]. Z powyższego wynika, że normy grupowe pochodzące z zewnątrz mają charakter dokumentu (zapisu), przez co noszą miano norm formalnych […]. Drugi rodzaj norm, a więc normy nieformalne, powstaje wewnątrz grupy, jako wynik procesu interakcji między jej członkami […]. I tak na przykład, nowo zawiązująca się rodzina ustala własne specyficzne normy, które jednak są wynikiem ustaleń, modyfikacji, kompromisów, bowiem każdy z małżonków wnosi własne doświadczenia, zwyczaje czy nawyki, wyniesione od rodziców, środowisk i grup, do których należał lub należy.
Źródło: W. Jakubowski, Społeczna natura człowieka, Warszawa 1999, s. 64–65.

A. F
B. P
C. P

Zadanie 164. (SR15)
Przedstaw problem, na który zwrócił uwagę autor rysunku satyrycznego.

Na rysunku przedstawiono problem niezależności mediów – ukazano, że władza ma tendencje do kontroli mediów.

Zadanie 165. (SR15)
Na podstawie fragmentów Ustawy o referendum lokalnym oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Art. 2.1. W referendum lokalnym […] mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:  1) w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki,  2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki […] Art. 55.2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

A. Podaj nazwy organów jednostek samorządu terytorialnego, do których odnosi się art. 2.1.1) ustawy.

B. Podaj różnicę w przepisach dotyczących frekwencji niezbędnej do ważności dwóch rodzajów referendum lokalnego przytoczonych w art. 2.1. ustawy.

A. – rada gminy; – rada powiatu; – sejmik województwa.
B. Aby referendum lokalne w sprawie dowołania organu samorządu było ważne, musi w nim wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, a drugie z referendów lokalnych dla swej ważności wymaga 30% frekwencji.

Zadanie 166. (SR15)
Na podstawie wykresu podaj nazwy organów, podczas wybierania których odnotowano najwyższą i najniższą frekwencję.

Wykres. Frekwencja wyborcza Polsce w latach 2009–2011.

Najwyższa frekwencja – Prezydent Rzeczypospolitej / Prezydent RP.
Najniższa frekwencja – Parlament Europejski.

Zadanie 167. (SR15)
Scharakteryzuj formy wpływu obywateli na funkcjonowanie demokracji w Polsce.

Zadanie 168. (NR15)
Zaznacz nazwę zjawiska społecznego przedstawionego w tekście.

Zjawisko to stanowi swoiste uzupełnienie socjalizacji. Mówiąc skrótowo – jeśli nie udało się kogoś przekonać do postępowania kulturowo akceptowanego, to można go przynajmniej zmusić. Jednak nie każdy czyn sprzeczny z jakąś istotną powinnością kulturową wywołuje reakcję społeczną. Między dewiacją w sensie normatywnym a dewiacją w sensie funkcjonalnym rozciąga się pewien margines tolerancji społecznej, w którym instytucje tego zjawiska społecznego nie podejmują działania.
Na podstawie: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 409. 

A. anomia społeczna
B. kontrola społeczna
C. dewiacja społeczna
D. akceptacja społeczna

Zadanie 169. (NR15)
Podaj nazwy kryteriów podziału grup społecznych, które to kryteria oznaczono na schemacie literami A, B, C i D.

A. liczba członków
B. dostępność
C. typ więzi
D. sposób zorganizowania

Zadanie 170. (NR15)
Analiza postrzeganego wpływu transformacji na życie Polaków ukazuje znaczną odmienność losów i doświadczeń różnych grup społecznych. Potocznie mówi się o „przegranych” i „wygranych” [transformacji]. Socjologiczne badania wylosowanych społeczności lokalnych potwierdziły, że nie jest to podział wydumany czy pozorny. Przez ostatnich ponad dwadzieścia lat nastąpiły znaczące przesunięcia na skali stratyfikacji społecznej, jednych spychając na niższy poziom, innych zaś windując na jej szczyt.
Źródło: Polskie bieguny, red. M. Jarosz, Warszawa 2013, s. 23–24.

a) Podaj nazwę rodzaju ruchliwości, o którym jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu.

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Na fakt, że część robotników uznaje się za przynależnych do kategorii, której nazwę podkreślono w tekście, nie miało wpływu:
A. rozwiązanie PGR-ów.
B. przeprowadzenie prywatyzacji.
C. zmniejszenie ukrytego bezrobocia.
D. wprowadzenie reformy emerytalnej.

a) ruchliwość pionowa
b) D

Zadanie 171. (NR15)
Wymień dwa problemy społeczne, które są zilustrowane w przedstawionym materiale graficznym.

Mural Co słychać u sąsiadów?

– problem przemocy w rodzinie
– problem znieczulicy społecznej

Zadanie 172. (NR15)
Zaznacz nazwę kategorii społecznej, której dotyczy tekst.
Wypracowała strategie antycypacyjne, tworzyła sobie warunki do korzystnego przejścia z systemu upadającego do nowego, przygotowywała się do gospodarki rynkowej już od połowy lat osiemdziesiątych, by zamienić w drodze konwersji kapitał polityczny w ekonomiczny, z pozostawieniem możliwości powrotu do władzy.
Źródło: W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013, s. 319.

A. inteligencja
B. nomenklatura
C. klasa chłopów
D. opozycja antykomunistyczna

Zadanie 173. (NR15)
Na podstawie tabeli rozstrzygnij, czy obiegowa opinia: kapitał społeczny na wsi jest niższy niż w mieście jest trafna. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do danych.

NIE. W świetle danych obiegowa opinia jest nieprawidłowa, gdyż w każdym zaprezentowanym aspekcie kapitału społecznego lepsze rezultaty osiągnęła ludność wiejska, na przykład niski kapitał zaufania społecznego jest typowy dla 36% ludności wiejskiej i aż do 74% miejskiej, a wysoki odpowiednio dla 16% i 5%.

Zadanie 174. (NR15)
Mapa Polski z odsetkiem niepracujących osób w wieku produkcyjnym zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia w 2012 roku (według województw i podregionów).

a) Podaj nazwę współczynnika społeczno-ekonomicznego zilustrowanego na mapie.

b) Podaj nazwy wyłącznie tych województw, w których przedstawiony odsetek niepracujących we wszystkich podregionach mieści się w takim samym przedziale.

a) stopa bezrobocia.
b) – lubuskie; – podkarpackie.

Zadanie 175. (NR15)
Podaj nazwę mniejszości narodowej, której dotyczą materiały źródłowe.
Tablica z nazwą miejscowości oraz fragment mapy jednego z województw Polski.

Litwini

Zadanie 176. (NR15)

Jest postacią bezpośredniego uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. Oznacza zebranie się w jednym miejscu wszystkich posiadających prawa polityczne w obrębie określonej jednostki terytorialnej w celu wspólnych obrad i podejmowania decyzji. Ta postać uczestnictwa politycznego powszechnie występowała w demokracjach antycznych. Współcześnie występuje np. w niektórych kantonach i gminach Szwajcarii. W Polsce obecnie istnieje zupełnie szczątkowo jako zebranie wiejskie lub ogólne zebranie mieszkańców osiedli w miastach. Na podstawie: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 364–365.

a) Podaj nazwę opisanej w tekście formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi.

b) Przedstaw zaletę i wadę opisanej w tekście formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi.

c) Wymień dwie – inne niż opisana w tekście – formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi występujące współcześnie w Rzeczypospolitej Polskiej.

a) Zgromadzenie ludowe.
b) Zaleta – odpowiedzialność za podejmowane decyzje; wada – trudności w organizacji.
c) Referendum; obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Zadanie 177. (SR16)
O jednej z grup społecznych.

Jest to grupa społeczna o niewielkiej liczbie członków, którzy często są w podobnym wieku, uczęszczają do jednej szkoły. Cechą tej grupy jest względna trwałość. Pomimo braku sformalizowanych struktur charakteryzuje ją silna więź między członkami i wysoki stopień solidarności.
Na podstawie: Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 2003, s. 175–186.

Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Opisana w tekście grupa społeczna to:
A. klasa szkolna.
B. grupa koleżeńska.
C. organizacja młodzieżowa.
D. fanklub drużyny piłkarskiej.

B. grupa koleżeńska.

Zadanie 178. (SR16)
Rysunek satyryczny.

Na rysunku przedstawiono problem dostosowania zachowania do roli społecznej.

Zadanie 179. (SR16)
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Opis A.
Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 43 880 obywateli polskich. Tradycyjnie zamieszkiwała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego. Na terenie 9 gmin tego województwa przedstawiciele mniejszości stanowią obecnie ponad 20% mieszkańców, w tym w 4 – ponad 50%.

Opis B.
Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 7 353 obywateli polskich. Mieszka w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach. Napływała do Polski ze względu na stosunkowo najlepsze (na tle nieustannych pogromów w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego życia i rozwoju własnej kultury oraz gwarantowaną przywilejami królewskimi autonomię gmin wyznaniowych. Stanowiła w okresie II RP około 10% ludności, a drastyczny spadek jej liczebności miał miejsce w okresie II wojny światowej.

Opis C.
Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 16 725 obywateli polskich. Większość jej przedstawicieli prowadziła niegdyś wędrowny tryb życia. Mieszkają w rozproszeniu, głównie w miastach. Jest to konsekwencją przymusowej polityki osiedleńczej prowadzonej przez władze PRL.
Na podstawie: www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl

Uzupełnij tabelę – do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości oraz oznacz znakiem „X” jej rodzaj.

A. Białorusini, narodowa 
B. Żydzi, narodowa 
C. Romowie, etniczna

Zadanie 180. (SR16)
Tabela. Postawy społeczne wobec ewentualnych działań w ładz na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa

Na podstawie danych z tabeli oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. P
2. P
3. F

Zadanie 182. (NR16)
O jednym ze zjawisk społecznych  Większość chorób budzi u zdrowych współczucie, a osoba chora otrzymuje specjalne „przywileje”. Kiedy jednak chorobę uważa się za niezwykle zakaźną albo niehonorową i wstydliwą, może się zdarzyć, że „zdrowe” społeczeństwo odrzuca cierpiące na nią osoby. Tak jest w przypadku chorych na AIDS. Postawy takie i towarzyszące im zachowania nie opierają się zazwyczaj na rzetelnej wiedzy. Rodzą się ze stereotypów i mylnego lub tylko częściowo prawidłowego pojmowania sprawy.
Na podstawie: A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2010, s. 182.

Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
W tekście przedstawiono, w jaki sposób dochodzi do:
A. stygmatyzacji społecznej.
B. asymilacji społecznej.
C. akceptacji społecznej.
D. resocjalizacji.

A. stygmatyzacji społecznej.

Zadanie 183. (NR16)
O procesach demograficznych w Europie  Zmiany procesu reprodukcji, jakich doświadcza Polska po 1989 roku, wpisują się w przemiany demograficzne obserwowane w Europie od lat sześćdziesiątych [XX wieku]. Doprowadziły [one] do ustalenia się nowego porządku demograficznego na kontynencie nazwanego przez Dirka van de Kaa „nową demografią Europy”. […] Europa jest kontynentem najbardziej zaawansowanym w wydłużaniu życia ludzkiego, ale jednocześnie w wielu krajach […] [dzietność] spadła do bardzo niskiego lub niskiego poziomu. […] W 2012 roku aż 14 spośród 27 krajów Unii miało wartość TFR [przekrojowy współczynnik dzietności ogólnej] nieprzekraczającą 1,5 [dziecka na kobietę w wieku rozrodczym], a w 6 krajach wartość tego miernika pozostawała poniżej 1,35 (Grecja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Słowacja i Węgry).
Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny,  red. I.E. Kotowska, Warszawa 2014, s. 32–33.

a) Podaj cechy zjawiska, którego nazwę podkreślono w tekście.
b) Podaj przykłady działań władz Rzeczypospolitej Polskiej podjętych w XXI wieku w celu zwiększenia wartości współczynnika, którego dotyczy drugi akapit tekstu.

a) Wydłużenie się życia ludzkiego; zmniejszenie dzietności.
b) Wydłużenie urlopu macierzyńskiego; Program Rodzina 500+.

Zadanie 184. (NR16)
Rysunek satyryczny. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko społeczne zilustrowane na rysunku satyrycznym.

Przedstawiono tzw. wyścig szczurów. Zjawisko to polega na ciągłej rywalizacji we współczesnym świecie.

Zadanie 185. (NR16)
O rodzaju kultury  Kultura ta jest chyba najbardziej rynkową gałęzią kultury w ogóle. Utrzymuje się samodzielnie (nie potrzebuje dotacji) i przynosi zyski. Dawniej, jeśli chciało się zobaczyć, dajmy na to, dzieło Alfonsa Muchy, trzeba było pojechać do Pragi, dziś można na nie spoglądać przy porannej herbacie – patrzy na nas w zminiaturyzowanej formie z kubka. Bo to kolejna cecha przemysłu tej kultury – dopasowanie pod względem formy do szerokiego odbiorcy.
Na podstawie: www.kongreskultury.pl

Podaj nazwę rodzaju kultury opisanego w tekście.

Kultura masowa

Zadanie 186. (NR16)
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Opis A. Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 43 880 obywateli polskich. Tradycyjnie zamieszkiwała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego. Na terenie 9 gmin tego województwa przedstawiciele mniejszości stanowią obecnie ponad 20% mieszkańców, w tym w 4 – ponad 50%.

Opis B. Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 7 353 obywateli polskich. Mieszka w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach. Napływała do Polski ze względu na stosunkowo najlepsze (na tle nieustannych pogromów w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego życia i rozwoju własnej kultury oraz gwarantowaną przywilejami królewskimi autonomię gmin wyznaniowych. Stanowiła w okresie II RP około 10% ludności, a drastyczny spadek jej liczebności miał miejsce w okresie II wojny światowej.

Opis C. Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 16 725 obywateli polskich. Większość jej przedstawicieli prowadziła niegdyś wędrowny tryb życia. Mieszkają w rozproszeniu, głównie w miastach. Jest to konsekwencją przymusowej polityki osiedleńczej prowadzonej przez władze PRL.
Na podstawie: www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl

a) Uzupełnij tabelę – do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości oraz oznacz znakiem „X” jej rodzaj.

b) Rozstrzygnij, która z opisanych mniejszości spełnia warunki, aby używać własnego języka ojczystego jako pomocniczego przed organami gminy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do uregulowań prawnych.

a) A. Białorusini, narodowa; B. Żydzi, narodowa; C. Romowie, etniczna.
b) Rozstrzygnięcie: Mniejszość z opisu A.
Uzasadnienie: Jej przedstawiciele w gminach województwa podlaskiego stanowią co najmniej 20%.

Zadanie 187. (NR16)
Wykres. Czy widzi Pan(i) zagrożenie nadużyć, czy nawet fałszerstw wyborczych w przypadku:

Na podstawie danych z wykresu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. F
2. P
3. F

Zadanie 188. (NR16)
O różnych formach aktywności obywatelskiej.

Opis A. Kilkaset osób uczestniczyło w manifestacji przed komisariatem policji.
Opis B. To ludzie, a nie metry, produkują śmieci! – takie hasło wznosili uczestnicy pikiety, którzy nie zgadzają się z metodami rozliczeń opłat za usuwanie odpadów.
Opis C. Do Sejmu RP został wniesiony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Na podstawie: niezalezna.pl; gdynia.naszemiasto.pl; www.sejm.gov.pl

a) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Działania przedstawione w opisach A. i B. są możliwe dzięki istnieniu w państwie:
A. wolności osobistej.
B. wolności sumienia.
C. wolności zgromadzeń.
D. wolności zrzeszania się.

b) Podaj nazwę formy demokracji bezpośredniej przedstawionej w opisie C.

a) C
b) obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Zadanie 189. (SR17)
O współczesnym społeczeństwie.
Świat jest wioską, ponieważ tak jak w wiosce wszyscy się znają, istnieje łatwa możliwość nawiązania komunikacji, a przez to upodobniają się normy kulturowe. […] Komunikat oderwał się od swojego nośnika, więc tym samym wiadomość z jednego końca świata może dotrzeć na drugi zaledwie w ułamku sekundy.
Ł. Zamęcki, Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011, s. 91.

Zaznacz dwie nazwy społeczeństwa odpowiadające przytoczonemu opisowi.
A. globalne
B. zamknięte
C. tradycyjne
D. industrialne
E. informacyjne

Zadanie 190. (SR17)
O dwujęzycznych tablicach w gminie Uście Gorlickie.

W listopadzie 2011 roku mieszkańcy ośmiu wsi w gminie Uście Gorlickie zadecydowali o ustawieniu dwujęzycznych tablic. We wsi Regietów „za” głosowali wszyscy mieszkańcy […]. Tablice stanęły w końcu września 2012 r.  [Przedstawiciele mniejszości etnicznej zamieszkującej wskazaną gminę] do 1947 roku stanowili zdecydowaną większość mieszkańców wsi w Beskidzie Niskim. W trakcie akcji „Wisła” zostali wysiedleni na Ziemie Odzyskane. […] począwszy od 1956 roku, mogli starać się o […] [powrót] na swe rdzenne tereny – pod warunkiem jednak, że ich [dawne] ziemie i domy nie były zajęte przez innych obywateli Polski.

Podaj nazwę mniejszości etnicznej, której dotyczą materiały źródłowe.

Łemkowie

Zadanie 191. (SR17)
Związkowcy o możliwym zakończeniu protestów rolniczych.

Są trzy postulaty główne, które mogą pozwolić na to, żeby rolnicy mogli udać się do domów, a niekoniecznie nocować tutaj, na ulicach Warszawy. To jest wypłata odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, wypłata kwot mlecznych […] i przede wszystkim sprawa rynku trzody chlewnej […]. Do tego dochodzi jeszcze zakaz karania rolników za protesty […] i zakaz sprzedaży polskiej ziemi – wyliczał szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych […].
www.polskieradio.pl

Odwołując się do odpowiedniego fragmentu przytoczonej wypowiedzi, uzasadnij, że opisany protest nie może być uznany za przejaw obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Kluczowym elementem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest gotowość na poniesienie konsekwencji za działania niezgodne z prawem, a jednym z postulatów protestujących jest zakaz karania rolników za protesty.

Zadanie 192. (SR17)
Rysunek satyryczny.

Frekwencja w wyborach do Sejmu RP w wybranych latach

Uzasadnij, że rysunek ilustruje wskazane w tabeli zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego.

Z danych o frekwencji wynika, że większość społeczeństwa polskiego nie głosuje w wyborach, a zatem rysunek może ilustrować zachowania wyborcze – absencję wyborczą, niechęć do udziału w wyborach.

Zadanie 193. (NR17)
O jednym ze zjawisk społecznych.

[Jest to] ogół społecznych oddziaływań, jak i pojedyncze działania, które wywołują i wzmacniają konformizm członków grup lub społeczności wobec wartości, norm i wzorów zachowań przyjętych w tych grupach lub społecznościach, a tym samym ograniczają tendencje ich członków do dewiacji społecznej. […] [Służy zapewnianiu] wewnętrznej spójności i ciągłości życia społecznego przez ochronę ładu normatywnego danej grupy lub społeczności […].
Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. A. Kojder, Z. Cywiński, Warszawa 2015, s. 153–154.

Zaznacz nazwę zjawiska społecznego opisanego w tekście.
A. anomia społeczna
B. kontrola społeczna
C. konformizm społeczny
D. stygmatyzacja społeczna

Zadanie 194. (NR17)
Plakaty.

Podaj nazwę rodzaju kampanii informacyjnej, której przykładami są zamieszczone plakaty.

Społeczna

Zadanie 195. (NR17)
Tekst 1. O tzw. „homo sovieticus”.[Postawa „homo sovieticus”] wykształciła się przez lata życia w systemie totalitarnym, które doprowadziły do powstania swego rodzaju bierności. Tzw. wyuczona bezradność miała być również jedną z głównych przeszkód dla przedsiębiorczości w nowym systemie gospodarki rynkowej, ponieważ osłabiała poczucie indywidualnej odpowiedzialności i sprawiała, że ludzie oczekiwali, że wszystko „załatwi za nich państwo”. „Niekompetentny cywilizacyjnie” homo sovieticus nie potrafił się odnaleźć w nowym świecie gospodarki rynkowej, bał się odpowiedzialności za samodzielnie podejmowane decyzje, przy czym winą za to obarczano „państwowy paternalizm” […].  M. Polakowski, Polityka społeczna po 1989: język, kontekst post-socjalizmu i perspektywy rozwoju, s. 12, www.feswar.org.pl

Tekst 2. O wynikach badań nad bezrobotnymi.
Powstaje krąg ludzi, którzy pomagają sobie przetrwać. I w sensie ekonomicznym, np. gdy razem zdobywają opał czy pożywienie, ale – i to ważniejsze – w sensie psychologicznym. Ci ludzie wzajemnie się wspierają. […] W świętokrzyskich wioskach […] zbierają zioła, dystrybuują pożywienie, zdobywają opał. Robią razem coraz więcej rzeczy. Wyraźne jest poczucie, że trzeba działać, że nie wolno pozostawać biernym, że trzeba się przeciwstawiać temu, co przychodzi z zewnątrz. Najczęściej sięga się po sprawdzone na wsi sposoby. Zdobywa się opał, z pól ściąga zarastające je brzózki. Je się przede wszystkim to, co uda się wyhodować. […] Patrzymy na kulturę ubóstwa wyłącznie przez pryzmat bierności […]. Gdy nasza perspektywa się zmieni, mamy szansę dostrzec bardzo racjonalne i mające swoje uzasadnienie kulturowe sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją. Zobaczymy, że ci ludzie wykorzystywali wszystkie swoje możliwości i umiejętności. Jak można było żyć ze złomu, szukali złomu, jak z węgla, schodzili pod ziemię, budowali biedaszyby, jak z ziół i jagód, zbierali je na polach i w lasach. Ciężko pracowali, by odbudować swoją wartość […].  Ci ludzie też marzą o tym, żeby mieć legalną pracę, chcieliby, żeby ich dzieci uczyły się języków obcych i podróżowały po świecie. Finał mojej książki to też dowód, że w sensie psychologicznym wielu z nich przetrwało. Ich dzieci podejmują już wyzwania współczesnego świata. Migrują, studiują zaocznie, zdobywają nowe zawody i wyjeżdżają za granicę. W ogromnym stopniu dlatego, że starali się, że udało im się – w sposób nie do końca uświadomiony – odbudować poczucie własnej wartości.
Gorączka złomu, wywiad z dr. Tomaszem Rakowskim, „Gazeta Wyborcza”, nr 61/2010.

a) Rozstrzygnij, czy zaprezentowana w tekście 1. koncepcja jest adekwatna do cech osób przedstawionych w tekście 2. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do obu tekstów.

b) Na podstawie tekstu 2. oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. Zaprezentowane działania bezrobotnych wskazują, że wykorzystywali oni umiejętności typowe dla społeczności zbieracko-łowieckich.
2. Z tekstu wynika, że polityka państwa polskiego ułatwiła przedstawionym osobom dostosowanie się do zmiany systemowej.
3. U przedstawionych osób mamy do czynienia z rozpadem więzi społecznych i tzw. dziedziczeniem biedy i patologii.

a) Rozstrzygnięcie – nie.
Uzasadnienie – W koncepcji „homo sovieticus” mowa jest o bierności, wyuczonej bezradności i roszczeniowości wobec państwa osób zmarginalizowanych, tymczasem w przedstawionej wypowiedzi dra Rakowskiego mamy obraz ludzi zaradnych, którzy nieustannie pracują (choć poza systemem, nielegalnie), którzy próbują właśnie w ten sposób (a nie – oczekując czegoś od państwa) przetrwać, a zarazem odzyskać godność.

b) P, F, F.

Zadanie 196. (NR17)
Wykres. Odpowiedzi na pytanie: Czy ma Pan(i) wpływ na sprawy swojego miasta lub gminy?

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. F
2. P
3. F

Zadanie 197. (NR17)
Rysunek satyryczny.

Wyjaśnij problem zilustrowany na rysunku satyrycznym.

Na rysunku przedstawiono problem nepotyzmu, o czym świadczy faworyzowanie członków własnej rodziny przy obsadzaniu stanowisk.

Zadanie 198. (NR17)
O inicjatywie ustawodawczej – opis sytuacji fikcyjnej.
Grupa 200 000 obywateli polskich mających czynne prawo wyborcze postanowiła wnieść inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmniejszenia liczby posłów do 200 oraz likwidacji Senatu.

Przepisy prawne Konstytucji RP.
Art. 118.2.  Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. Art. 235.1.  Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm. (stan prawny na 7 marca 2017 r.).

Rozstrzygnij, czy przedstawiona inicjatywa obywatelska jest zgodna z Konstytucją RP. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do właściwego przepisu prawnego.

Rozstrzygnięcie – nie.
Uzasadnienie – Kwestia podejmowana w projekcie ustawy wymaga zmiany Konstytucji RP, w której określono liczbę posłów oraz istnienie Senatu RP, a art. 235 ustawy zasadniczej nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości inicjatywy obywatelskiej.

Zadanie 199. (SR18)
O jednym z procesów społecznych.

Starsze pokolenie, niejednokrotnie z powodu braku wiedzy czy kompetencji, nie potrafi sprawnie poruszać się we współczesnym świecie. W ramach [tego procesu] […] czerpie pewne reguły postępowania od młodszego pokolenia i przystosowuje się do nich.  W. Welskop, […] a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, www.academia.edu

Wyjaśnij, na czym polega dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, zachodząca w trakcie procesu opisanego w tekście.

Podstawę tego procesu stanowi dążenie do zmiany, elastyczność i innowacyjność, których starsi uczą się od młodszych. Powoduje to jednoczesny spadek znaczenia doświadczenia i „mądrości życiowej”, które są kluczowe w budowaniu autorytetu tradycjonalistycznego.

Zadanie 200. (SR18)
Do każdej definicji przyporządkuj właściwą nazwę. Odpowiedzi wybierz spośród: instytucja społeczna, pozycja społeczna, rola społeczna.

Definicja:
A. Miejsce jednostki wśród innych członków danej grupy zależne od tego, kim są inni członkowie.
B. Zespół zachowań oczekiwanych od jednostki, która uczestniczy (działa) w określonej grupie w ramach przyjętych przez nią norm.

A. pozycja społeczna
B. rola społeczna

Zadanie 201. (SR18)
Wykres. Ocena wpływu na rozwój miejscowości.

Przytaczając dane, przedstaw zależność między postrzeganym przez respondentów wpływem jednostek samorządu terytorialnego na rozwój ich miejscowości a miejscem tych jednostek w strukturze podziału administracyjnego.

Im niższy szczebel samorządu, tym wyższy – według respondentów – wpływ na rozwój miejscowości. Ilustrują to dane z 2010 i 2015 roku, w myśl których duży stopień wpływu samorządu gminnego deklarowało 64 i 58%, powiatowego – odpowiednio 50 i 45%, natomiast wojewódzkiego – odpowiednio 40 i 37%.

Zadanie 202. (SR18)
O jednym z mechanizmów współdecydowania obywateli o wspólnocie samorządowej

Podaj nazwę mechanizmu przedstawionego w materiałach źródłowych.

Budżet obywatelski

Zadanie 203. (NR18)
Ralf Dahrendorf o pozycjach i oczekiwaniach społecznych.

Same pozycje [społeczne] dostarczają nam oczywiście tylko najbardziej formalnego rodzaju wiedzy. […] A jednak nie potrzebujemy więcej pytać, by dowiedzieć się […], co [przykładowy] Herr Schmidt robi w ramach swych poszczególnych pozycji – a w każdym razie, co powinien, a więc też i co prawdopodobnie robi. Jako ojciec Herr Schmidt opiekuje się swoimi dziećmi, pomaga im, chroni je i kocha. Jako nauczyciel gimnazjalny przekazuje swym uczniom wiedzę, sprawiedliwie ich ocenia […]. Jako […] [aktywny działacz] partii uczęszcza na spotkania, wygłasza przemówienia i stara się rekrutować nowych członków. […] Każda pozycja niesie ze sobą pewne oczekiwane sposoby zachowań; każda zajmowana przez jednostkę pozycja wymaga od niej podejmowania pewnych działań i okazywania pewnych cech […]. Obejmując pozycję społeczną, jednostka staje się postacią w dramacie napisanym przez społeczeństwo, w którym żyje. […] Społeczny nacisk, by dostosować się do określonych oczekiwań […], jest […] uniwersalną właściwością wszystkich form uspołecznienia.
Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2006, s. 310–313.

a) Dokończ zdanie – wpisz właściwą nazwę.
W przytoczonym tekście przeprowadzono dowód na to, że do każdej pozycji społecznej przypisywana jest przez społeczeństwo

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Tekst obrazuje, że:
A. w społeczeństwie dochodzi do dewiacji społecznych.
B. społeczeństwo sprzyja wytwarzaniu postaw konformistycznych.
C. różnorodność pozycji społecznych prowadzi do nierówności społecznych.
D. można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych.

a) rola społeczna
b) B

Zadanie 204. (NR18)
Życie rodzinne Aborygenów.
W życiu rodzinnym Aborygenów istniał podział obowiązków, mężczyzna zajmował się polowaniem, a kobieta – domem i dziećmi. W rodzinie i plemieniu dominowali mężczyźni, kobieta po ślubie opuszczała swoje plemię i przeprowadzała się do męża.
Na podstawie: www.australiana.pl

Podaj nazwę typu rodziny opisanego w tekście.

Patriarchalna

Zadanie 205. (NR18)
Pożegnanie lalek w Japonii.
Ningyō kanshasai […] to festiwal, podczas którego ofiaruje się […] swoje zabawki, aby właściwie i godnie je pożegnać […]. Od wieków Japończycy uważali, że lalki posiadają duszę, dlatego też mieli w zwyczaju traktować je z wielkim szacunkiem, który był przekazywany z pokolenia na pokolenie. To przekonanie jest do dziś żywe w sercach Japończyków.  Aby pomóc tym, którzy nie są w stanie po prostu wyrzucić i pozbyć się swoich lalek, odprawiane są rytuały szinto, które oczyszczają i błogosławią te lalki, które zakończyły swoją „służbę”. Ningyō kanshasai trwa od rana do popołudnia, kiedy to odbywa się ostateczny rytuał podziękowania i pożegnania – zabawki są palone. www.wkrainietajfunow.pl

Podaj nazwę typu normy społecznej, której przestrzegania dotyczy tekst. Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do wybranej informacji z tego tekstu.

Nazwa typu normy – zwyczajowa.
Uzasadnienie – Festiwal lalek ma charakter zwyczaju przekazywanego z pokolenia na pokolenie, ma cechy charakterystyczne dla rytuałów danej społeczności, które w wyniku tradycji stały się obowiązujące.

Zadanie 206. (NR18)
Rysunek Pawła Kuczyńskiego.

Odnosząc się do elementów graficznych rysunku, wyjaśnij problem na nim przedstawiony.

Autor rysunku wskazuje, że patrzenie na świat przez pryzmat portali społecznościowych, co symbolizuje peryskop w kształcie logo Facebooka, w poważnym stopniu ogranicza realne poznawanie rzeczywistości – człowiek może wyjść na zewnątrz przez uchylone drzwi, ale woli poznawać świat inaczej

Zadanie 207. (NR18)
O jednej z grup mniejszościowych.
Są najmniej liczną mniejszością w Polsce – podczas przeprowadzonego w 2011 roku spisu powszechnego tę identyfikację narodowo-etniczną zadeklarowało 313 obywateli polskich. Mają status prawny mniejszości etnicznej. Pierwsze ich grupy przybyły z Krymu w XIII–XIV wieku i osiedliły się na ziemiach Księstwa Halicko-Włodzimierskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie tworzyły gminy wyznaniowe, zwane dżymatami. Ich religia powstała w VIII wieku, a uznaje się w niej Pismo Święte Starego Testamentu, nie dopuszczając do niego żadnych dodatków, komentarzy czy uzupełnień. Ich język należy do gałęzi kipczackiej tureckiej grupy językowej, zwanej niekiedy turkijską.
Na podstawie: mswia.gov.pl; www.[…].org.pl

Zaznacz nazwę grupy mniejszościowej opisanej w tekście.
A. Karaimi
B. Ormianie
C. Romowie
D. Tatarzy

Zadanie 208. (NR18)
Mapa 1. Nominalne dochody brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca według województw w 2013 roku.

Mapa 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw w 2013 roku

a) Rozstrzygnij, czy występuje jednoznaczna zależność między wskaźnikami, których dotyczą mapy. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do danych.

b) Zaznacz nazwę województwa, w którym nominalne dochody brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca były niższe od analogicznych dochodów we wszystkich sąsiadujących województwach.
A. opolskie
B. świętokrzyskie
C. warmińsko-mazurskie
D. zachodniopomorskie

a) Rozstrzygnięcie – nie.
Uzasadnienie – W jedenastu województwach poziom dochodu jest w innym przedziale, niż wynikałoby to z przedziału poziomu bezrobocia (w siedmiu województwach – dochód najniższy, a stopa bezrobocia średnia; w czterech województwach – dochód średni, a stopa bezrobocia najniższa).

b) A

Zadanie 209. (NR18)
Wykres. Mechanizm równowagi rynkowej dóbr typowych.

Uzupełnij tekst – wpisz właściwe oznaczenia z wykresu.
Graficznym przedstawieniem równowagi rynkowej jest punkt przecięcia się krzywej popytu (oznaczona jako ……..) z krzywą podaży (oznaczona jako …….).

1. D
2. S

Zadanie 210. (NR18)
Wykres. Ocena wpływu na rozwój miejscowości.

Na podstawie wykresu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. P
2. P
3. F

Zadanie 211. (NR19)
O procesie społecznym.

Silna więź łączy dziecko z rodzicami, którzy są dla niego najważniejszymi osobami przekazującymi wiedzę o otaczającym świecie i jego regułach. Związek ten sprawia, że dziecko łatwo utożsamia się z rodzicami i bez trudu, wręcz automatycznie, przejmuje i internalizuje ich sposób widzenia świata, ich wartości, postawy, wzory zachowań.
Na podstawie: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 156, 158–159.

Podaj nazwy procesu społecznego i środowiska społecznego, których dotyczy tekst.

Proces społeczny – socjalizacja / uspołecznienie / enkulturacja lub wychowanie 
Środowisko – rodzina

Zadanie 212. (NR19)
O typie społeczeństwa.

Podaj nazwę typu społeczeństwa, którego dotyczą materiały źródłowe.

Sieciowe społeczeństwo informacyjne

Zadanie 213. (NR19)
O jednej z mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kazimierz Wielki zezwolił mieszkającym we Lwowie przedstawicielom tej mniejszości sądzić się według własnego prawa. Jako chrześcijanie żyli na ogół w zgodzie zarówno z ludnością polską, jak i ruską. Z biegiem czasu coraz bardziej asymilowali się z Polakami, co wiązało się z ich stopniowym bogaceniem się. Tylko biedniejsi ulegali rutenizacji. Byli kupcami, rzemieślnikami, tłumaczami-dyplomatami oraz właścicielami ziemskimi. Ceniąc sobie wykształcenie, dochowali się lekarzy, inżynierów i artystów. W następstwie drugiej wojny światowej osiedlili się w Polsce centralnej i zachodniej. Prócz kościołów w Krakowie i Gliwicach, ich obrządek wyznaniowy – o nazwie zawierającej nazwę ich narodu – był kultywowany także w Gdańsku. Dziś liczbę ich potomków przybyłych do Polski przed wiekami ocenia się na kilka tysięcy. Na podstawie: www.lwow.com.pl

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Tekst dotyczy mniejszości:
A. żydowskiej.
B. ukraińskiej.
C. ormiańskiej.
D. łemkowskiej.

Zadanie 214. (NR19)
Wykres. Odpowiedzi na pytanie: Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?

Na podstawie wykresu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W latach 2004–2008 spadł o 10% odsetek respondentów uznających, że bliższa ich poglądom jest druga opinia.
2. Badania z 2016 roku wskazują, że co siódmy ankietowany nie wybierał żadnej z dwóch zaprezentowanych opinii.
3. W latach 2002–2016 odnotowano systematyczny wzrost odsetka respondentów uznających, że bliższa ich poglądom jest pierwsza opinia.

1. F
2. F
3. P

Zadanie 215. (NR19)
Fragmenty reklam społecznych.

Wyjaśnij – odnosząc się do obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej unormowań prawnych – do jakiego działania na rzecz organizacji pożytku publicznego zachęcają przedstawione reklamy

Reklamy dotyczą przekazywania dla wybranej organizacji pożytku publicznego 1% podatku od dochodu przy rozliczeniu rocznym PIT. Jest to działanie na rzecz pomocy innym, co symbolizuje serce z pierwszej reklamy oraz ludzie ułożeni w 1% na drugiej reklamie.

Zadanie 216. (NR19)
O jednym z pojęć społecznych.
W klasycznej koncepcji amerykańskiej (Gabriela Almonda) pojęcie to definiowano jako całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu. Większość naukowców skłaniała się ku poglądowi, że związane jest ono z subiektywnym wymiarem polityki, na który składają się znaczące polityczne: przekonania, postawy oraz wartości. W nauce polskiej najczęściej obejmuje się tym pojęciem także zachowania polityczne. Mamy wówczas do czynienia z 4 komponentami: poznawczym (wiedza o polityce), aksjologicznym (wartości polityczne), oceniająco-afektywnym (przekonania, oceny, opinie dotyczące sfery politycznej) oraz behawioralnym (zachowania polityczne).
Na podstawie: W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauka o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny,  Pułtusk 2013, s. 270–276.

Podaj nazwę pojęcia opisanego w tekście.

Kultura polityczna