Defosforylacja – jak przebiega proces?

Defosforylacja to rozpad ATP. Polega na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsteczki białka, a także każdego innego związku organicznego. Jeżeli od ATP odłączy się jedna grupa fosforanowa, wówczas powstanie ADP (adenozynodwufosforan) i uwolni się energia oraz reszta kwasu fosforowego – Pi, które są wykorzystywane przez komórkę. Za ten proces odpowiadają enzymy fosfatazy alkaliczne i fosfatazy kwasowe. Defosforylacja jest procesem odwrotnym do fosforylacji. Fosforylacja przyłącza resztę fosforanową do atomu nukleofilowego dowolnego związku chemicznego. Fosforylowane są grupy hydroksylowe lub aminowe. Oba procesy zachodzą w organizmach żywych i są najbardziej rozpowszechnioną formą odwracalnej modyfikacji kowalencyjnej białek. Są także elementem ważnej strategii regulacji metabolizmu.