Na czym polega zasada dominacji

Zasada dominacji – według zasady dominacji czynnik (gen) warunkujący określoną cechę nie ujawniający się w pokoleniu F1 nie zanika I może ujawnić się fenotypowo w pokoleniu F2. Gen ujawniający się fenotypowo w pokoleniu F1 to gen dominujący, a gen nie ujawniający się fenotypowo w pokoleniu F1 to gen recesywny. W takim przypadku gen dominujący tłumi fenotypowe ujawnienie się genu recesywnego. Jest to zjawisko całkowitej dominacji jednego genu nad drugim (dominacja pełna, typ dziedziczenia pisum). Obecnie wiemy już, że dominacja może być również niepełna, typ dziedziczenia zea lub występować mogą inne odstępstwa od klasycznego dziedziczenia mendlowskiego.