Typy fermentacji w komórkach beztlenowych

Fermentacja to proces oddychania beztlenowego spotykany u bakterii, drożdży, w tkankach roślin i zwierząt wyższych. Fermentacja dostarcza energii w mniejszym stopniu niż procesy tlenowego rozkładu glukozy.

Można wyróżnić:

  1. fermentację alkoholową, gdzie proces fermentacji rozpoczyna się od glikolizy, a następnie przebiega podobnie do oddychania tlenowego podczas wytwarzania pirogronianu. Wówczas uwalniany jest dwutlenek węgla, który ulega dekarboksylacji na aldehyd octowy. On natomiast, ulega redukcji na alkohol etylowy kiedy zostaje przyłączony do niego wodór.
  2. fermentację masłową, gdzie proces fermentacji przebiega w wyniku reakcji pirogronianu, w ciągu której wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. Produktem końcowym fermentacji masłowej jest kwas masłowy. Fermentacja masłowa zachodzi w żwaczu zwierząt, które w środowisku całkowicie beztlenowym przeżuwają jedzenie, a to powoduje rozkład skrobi i celulozy.
  3. fermentacje mlekową, gdzie proces fermentacji rozpoczyna się od glikolizy. Wytwarza się na tym etapie wodór, który przyłącza się bezpośrednio do pirogronianu i redukuje go do kwasu mlekowego. Fermentacja mlekowa zachodzi np. podczas kiszenia kapusty, kiszenia ogórków, kwaśnienia mleka, ale także odbywa się w procesach zachodzących w mięśniach ssaków.