GERL

System GERL jest zespołem jednobłonnych organelli komórkowych, które są bezpośrednio od siebie zależne. Znajdują się w komórkach eukariotycznych i są złożone z siateczki wewnątrzplazmatycznej, jako część protoplastu.

Protoplast jest to aktywna metabolicznie częścią komórki bez ściany komórkowej, bakterii, grzyba lub rośliny. Protoplast składa się m.in. z systemu GERL, oraz cytozol, cytoszkieletu, centrioli, rybosomów, jąderka, mikrociałka, mitochondrium, jądra i plastydów.

W skład systemu GERL wchodzą:

  • aparat Golgiego (G) – błoniasta struktura komórki. Zbudowany z cystern ułożonych na sobie i pęcherzyków (lizosomów). Odpowiada za modyfikację białek, procesy segregacji białek oraz transport do innych organelli lub na zewnątrz, w formie wydzielania rozmaitych substancj.i
  • retikulum endoplazmatycznego, czyli siateczka śródplazmatyczna (ER) – będące kanałami łączności pomiędzy komórkami.
  • lizosomy (L) – biorą udział w rozkładzie produktów pokarmowych i przenikaniu ich do komórek oraz zawierają enzymy trawienne.