Reakcja pomostowa – substraty, produkty, znaczenie

Reakcja pomostowa inaczej nazywana jest dekarboksylacją oksydacyjną pirogronianu. W reakcji pomostowej dochodzi do odłączenia grupy karboksylowej (dekarboksylacji) od kwasu pirogronowego. Jest to reakcja, która zachodzi w macierzy mitochondrialnej (matrix) i przebiega czteroetapowo. Podczas reakcji powstaje dwutlenek węgla i następuje dehydrogenacja substratu, prowadząca do powstania dwuwęglowej grupy acetylowej. Grupa natomiast jest przyłączana do cząsteczki koenzymu A (oA), co ostatecznie prowadzi do powstania acetylo-CoA wymganego do reakcji biochemicznej – cyklu Krebsa. Reakcja pomostowa katalizowana jest przez kompleks dehydrogenazy pirogronianowej, czyli kompleks trzech enzymów, przekształcający pirogronian w acetylo-Co w procesie dekarboksylacji pirogronianu. Całej przemianie towarzyszy redukcja NAD+, ponieważ substrat ulega dehydrogenacji, a NAD+ jest biorcą protonów i elektronów. Reakcja pomostowa jest reakcją egzoergiczną, czyli taką, która wymaga dostarczenia energii. Jest również reakcją nieodwracalną.

W reakcji pomostowej uczestniczą także kofaktory katalityczne: pirofosforan tiaminy, amid kwasu liponowego oraz FAD.