Charakterystyka amidów

Amidy to związki organiczne zawierające w swojej cząsteczce grupę amidową (-CONH2). Są pochodnymi kwasów karboksylowych.

Otrzymywanie amidów

Amidy są otrzymywane głównie w reakcji rozkładu termicznego soli amonowych. Proces ten zachodzi w dwóch etapach:

  • Reakcja kwasu karboksylowego z solą amonową

CH3COOH + NH3 → CH3COONH4 – produktem reakcji jest sól amonowa: etanian amonu (octan amonu)

  • Rozkład termiczny soli amonowej

CH3COONH4 → CH3CONH2 + H2O – reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze, powstaje etanoamid

Innym sposobem otrzymywania amidów jest reakcja chlorku kwasu karboksylowego z amoniakiem.

CH3COCl + NH3 → CH3CONH2 + HCl↑

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

Ważne reakcje amidów

Reakcje charakterystyczne omówiono na przykładzie etanoamidu.

  1. Reaguje z wodą w środowisku kwasu siarkowego (VI)

2CH3CONH2 + 2H2O + H2SO4 → 2CH3COOH + (NH4)2SO4 – reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze

  1. Reaguje z wodorotlenkiem sodu

CH3CONH2 + NaOH → CH3COONa + NH3↑ – reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze