Co to stała dysocjacji? Wzory na stałą dysocjacji

Stała dysocjacji to bardziej precyzyjnie stała równowagi reakcji dysocjacji określana symbolem K. Jest ona wielkością charakteryzującą elektrolity słabe i średnie. Stała dysocjacji jest równa stosunkowi iloczynu stężeń jonów do stężeń cząsteczek niezdysocjowanych w danej temperaturze.

Jeżeli w roztworze elektrolitu ustala się stan równowagi pomiędzy jonami oraz niezdysocjowanymi cząsteczkami, to dysocjację elektrolitu o ogólnym wzorze AB wyraża się równaniem:

AB ↔ A+ + B

Stała równowagi tego procesu, czyli stała dysocjacji ma postać:

K=[A+]*[B]/[AB]

Dla kwasów, które dysocjują według schematu:

HA ↔ H+ + A

Wzór na stałą dysocjacji ma postać:

K= [H+]*[A]/[HA]

Dla zasad, które dysocjacja według schematu:

BOH ↔ B+ + OH

Wzór na stałą dysocjacji ma postać:

K= [B+] + [OH]/[BOH]

Wszystkie symbole ujęte w nawiasy kwadratowe oznaczają stężenia molowe [mol/dm3] jonów zdysocjowanych oraz substancji niezdysocjowanych w momencie ustalenia się stanu równowagi.

Powszechnie używane są ujemne logarytmy ze stałej dysocjacji, które są miarą mocy elektrolitu:

pK= -logK

Cechy stałej dysocjacji :

  • zależy od rodzaju elektrolitu,
  • zależy od temperatury,
  • nie zależy od stężenia roztworu,
  • jest tym większa im mocniejszy jest elektrolit.

Elektrolity, których wartości K<10-4 (pK>4), zalicza się do elektrolitów słabych. Elektrolity średniej mocy mają wartość K w granicach 10 –4 <K<1 (0>pK>4).