Związki koordynacyjne

Związki koordynacyjne (inaczej kompleksy, związki kompleksowe) to takie związki, które zbudowane są z kilku atomów, jonów albo cząsteczek, które otaczają jeden atom lub jon zwany atomem (jonem) centralnym. Cząsteczki lub jony związane z atomem centralnym to ligandy. Liczba atomów, które są związane bezpośrednio z atomem centralnym to liczba koordynacyjna. Liczba koordynacyjna (LK) zależna jest od wartościowości atomu centralnego. Dla atomów jednowartościowych LK wynosi zwykle 2, dla atomów dwuwartościowych ma najczęściej wartość 4, natomiast w przypadku atomów trójwartościowych liczba koordynacyjna na ogół jest równa 6.

Związki kompleksowe mogą mieć różny charakter chemiczny. Wyróżniamy wśród nich:

 • Aniony, np. [Fe(CN)6]3 anion heksacyjanożelazianowy (III)
 • Kationy, np. [Cr(H2O)6]3+ kation heksaakwachromu (III)
 • Cząstki obojętne, np. [Co(NO2)3(NH3)3] triaminatrinitrokobalt (III)

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 3.

Zapisując wzór kompleksu, jako pierwszy wpisujemy wzór pierwiastka atomu centralnego, w drugiej kolejności umieszczamy jonowe ligandy, a na końcu – ligandy neutralne. W nazewnictwie związków koordynacyjnych z kolei nazwę atomu centralnego umieszcza się za ligandami, których nazwy wymienia się w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy występuje więcej niż jeden taki sam ligand, używa się przedrostków di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-. Warto zapamiętać nazwy najczęściej występujących ligandów:

 • H2O akwa
 • NH3 amina
 • CO karbonyl
 • NO nitrozyl
 • OH hydrokso
 • Cl chloro
 • CN cyjano
 • O2 okso
 • SCN tiocyjaniano
 • S2 tio
 • H hydrydo
 • NO2 nitro lub azotano(III)
 • SO_{4}^{2-} siarczano
 • S2O32- tiosiarczano
 • HSO_{4}^{-} wodorosiarczano
 • C2O42 szczawiano
 • C4H6O42 winiano