Deformacje ciągłe i nieciągłe

Deformacje są konsekwencją naprężeń w skorupie ziemskiej. Ruchy deformacyjne zaburzają pierwotny kształt warstwy skalnej. Silne naprężenia mogą prowadzić do wystąpienia fałd, wzniesień oraz płaszczowin. Wyróżniamy dwa typy deformacji tektonicznych:

Deformacje ciągłe: są to deformacje warstw skalnych, które nie prowadzą do zaburzenia ich ciągłości. Należą do nich głównie:

1)fałdy, czyli wygięcia warstw skalnych wskutek ruchów tektonicznych, spowodowanych bocznym naciskiem na warstwy skalne. Do głównych typów fałd zaliczamy:

– stojące (znajdują się prostopadle do powierzchni terenu),

– pochylone (znajdują się w pozycji nachylenia do poziomu terenu),

– obalone (powierzchnia osiowa jest silnie pochylona),

– leżące (powierzchnia osiowa jest pozioma).

2) antyklinoria: warstwy wygięte są ku górze,

3) synklinoria: warstwy tworzą zagłębienia,

4) płaszczowiny: są to zespoły skał oderwanych od podłoża, a następnie przemieszczone wzdłuż poziomej powierzchni nasunięcia. Poprzez oderwanie od podłoża i ruchomej struktury płaszczowiny znajdują się na pograniczu porządku deformacji ciągłych i nieciągłych.

Źródło ilustracji: https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DY92SOaVw

Deformacje nieciągłe: to zaburzenia warstw skalnych wzdłuż pęknięć w skorupie ziemskiej, których ciągłość została przerwana. Skutkiem zmiany położenia jest powstanie uskoku. Wielkość przesunięcia może być różna: od kilku centymetrów do nawet kilkuset metrów. Jeśli przemieszczenie następuje wzdłuż powierzchni poziomej, mowa jest o nasunięciu tworzącym płaszczowinę, natomiast jeśli przemieszczeniu następuje wzdłuż powierzchni pionowej lub nachylonej, strukturę tę nazywa się uskokiem. Uskoki najczęściej występują w grupach, tworząc systemy uskokowe. W toku tych procesów tworzą się zręby i rowy tektoniczne. Wyróżniamy kilka grup uskoków:

– uskok przesuwczy: przesunięcie w płaszczyźnie poziomej,

– uskok zrzutowy: przesunięcie w płaszczyźnie pionowej,

– uskok zrzutowo-przesuwczy: zarówno ruch poziomy, jak i pionowy.

Źródło ilustracji: https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DY92SOaVw