Wpływ globalizacji na Świat

Przyglądając się najbliższemu otoczeniu, nie trudno ulec wrażeniu, że na naszą rzeczywistość wpływają zjawiska oraz procesy dziejące się w odległych rejonach świata. Kupno egzotycznych owoców w osiedlowym sklepie lub zapoznawanie się z wiadomościami z drugiego końca świata nie budzą już dziś zdziwienia. Przyjrzyjmy się, co doprowadziło do tego momentu oraz jaki wywiera to wpływ na Świat.

Globalizacja to proces rosnącej integracji społeczeństw oraz gospodarek (lokalnych firm, państw, ludzi) w ramach światowej struktury. Do zmian globalizacyjnych dochodzi w wyniku wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej oraz kulturowej na poziomie osobistych kontaktów oraz formalnych relacji między firmami oraz organizacjami.
– Początku globalizacji dopatruje się w momencie dokonywania wielkich odkryć geograficznych w XVI wieku oraz postępujących zmian społeczno-kulturowych wynikających z początków kapitalizmu.
– Druga fala globalizacji datowana jest na początek XIX wieku, czyli okres rozpoczęcia rewolucji przemysłowej.
– Trzeci etap globalizacji rozpoczął się po II wojnie światowej wraz z zawiązywaniem międzynarodowych organizacji oraz rozwojem narzędzi komunikacyjnych (telefonu oraz internetu).

Na zjawisko globalizacji można patrzeć z kilku perspektyw: gospodarczej, społecznej oraz politycznej. Niektóre z nich niosą pozytywne skutki jak: upowszechnianie się demokratycznego porządku politycznego, minimalizacja częstotliwości występowania konfliktów oraz ułatwiona wymiana kulturowa. Jednak globalizacja posiada również negatywną stronę, która wpływa na: ograniczanie niezależności państw, wypieranie mniejszych firm z rynku, monopol potężnych korporacji, przenoszenie pracy do krajów o słabszym systemie prawnym i tańszej sile roboczej.

Wymiar gospodarczy globalizacji:

– formowanie się ujednoliconej gospodarki światowej, która znosi granice między poszczególnymi rynkami krajowymi;
– wzmożona wymiana informacji, rozwój narzędzi do komunikacji (internet);
– umożliwienie swobodnego przepływu kapitału, ludzi, a w konsekwencji wzrost zagranicznej wymiany handlowej,
– światowy system walutowy na czele z dolarem, jako walutą będącą podstawą międzynarodowej wymiany,
– fuzje firm w międzynarodowe koncerny i korporacje, które są w stanie jeszcze szybciej zdobywać nowe rynki na całym świecie. Ponadnarodowe korporacje wytwarzają ok. 25% światowego PKB,
– zjawisko tzw. „makdonaldyzacji”, czyli stopniowego upowszechniania się zasad wywiedzionych z restauracji typu „fast food” w innych dziedzinach życia społecznego (w szpitalach, domach handlowych). Skutkiem tego jest normalizacja, racjonalizacji oraz skupienie się na zysku w relacjach międzyludzki, w miejscach pracy oraz organizacjach pożytku publicznego.

Wymiar polityczny globalizacji:

– powstawanie międzynarodowych organizacji (Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Do głównych zadań organizacji należy kreowanie i umacnianie ładu gospodarczego na całym świecie, który wywodzi się z liberalnej myśli politycznej,
– stopniowe ograniczanie suwerenności poszczególnych krajów,
– próby ustanawiania międzynarodowego prawa w zakresie ochrony środowiska, zbrodni wojenny oraz traktatów pokojowych.

Wymiar społeczny globalizacji:

– gwałtowny rozwój masowej turystyki, która niweluje różnice kulturowe i prowadzi do ujednolicania przestrzeni życia,
– ujednolicanie norm pracy, z promocją zachodniego modelu życia. Poruszanie się w międzynarodowym środowisku korporacyjnym wymusza używanie wspólnego języka, najczęściej angielskiego.
– umasowienie rozrywki i świata informacji. Technologie pozwalają śledzić wydarzenia z każdej szerokości geograficznej: Olimpiady, ceremonie wręczania Oscarów etc.

Wymiar środowiskowy globalizacji:

– nieograniczony wzrost przedsiębiorstw oraz ekspansja na rynki krajów uboższych daje możliwość niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń.
– priorytetem korporacji inwestujących w nowe rynki jest przede wszystkim rozbudowa gospodarki, nie zaś ochrona środowiska naturalnego.
– przykładem negatywnego wpływu globalizacji na środowisko jest m.in. prowadzenie wycinki w wilgotnych lasach równikowych przez międzynarodowe firmy oraz gospodarcza kolonizacja Arktyki i Grenlandii w celu wydobywania tam metali ziem rzadki.