Skutki działalności człowieka dla Środowiska

Środowisko naturalne stanowi dla człowieka miejsce zaspokajania potrzeb. Nieunikniony jest proces przekształcania przyrody w ramach coraz intensywniejszej ingerencji człowieka. Człowiek przez swoją działalność, rozwój gospodarczy i ekspansję wprowadza do środowiska toksyczne odpady, ścieki, emituje gazy cieplarniane, zmniejsza ilość zapasów naturalnych, emituje hałas, doprowadza do wymierania lub migracji gatunków, zanieczyszcza gleby, wody i przyczynia się do zmian klimatu. Lista negatywnego wpływu człowieka na środowiska jest niezwykle długa,a  obserwacje  potwierdzają badania naukowe.

Zmiany wywołane przez człowieka oddziałują również na niego samego. W raporcie ONZ czytamy, iż w 2015 roku zanieczyszczenie środowiska odpowiadało za 9 milionów przedwczesnych zgonów, z czego powodem 6,4 mln było zanieczyszczenia powietrza. Natomiast magazyn „Science” opublikował analizę, według której w ciągu ostatnich 500 lat ludzie na różne sposoby doprowadzili do wyginięcia aż 322 gatunków zwierząt i zagrażają ogromnej liczbie kolejnych.

Niekontrolowane zachowania prowadzą do degradacji środowiska. Dlatego ludzie podejmują coraz więcej akcji, które mają na celu zachować równowagę przyrody i chronić ją przed negatywnym wpływem człowieka.

Wpływ człowieka na środowisko powoduje działalność w następujących sektorach:
– przemyśle,
– komunikacji,
– rolnictwie (używanie środków chemicznych),
– gospodarka odpadami,
– awarie i błędy ludzkie popełnione w elektrowniach, podczas przewozów surowców naturalnych etc.

Działania mające na celu naprawę wyrządzonych szkód przez człowieka nazywamy rekultywacją. Oprócz działań naprawczych, ważne są starania prewencyjne, które mają za zadanie zredukować ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

Przykładowymi działaniami rekultywacyjnymi są:
– nasadzania roślinności prowadzone w terenach zniszczonych przez przemysł,
– zarządzanie lasami gdzie prowadzona jest regularna wycinka,
– odgradzanie lub całkowite zamykanie terenów zniszczonych przez człowieka i pozwolenie na naturalne odbudowanie się ekosystemu.

Jakie działania ograniczają wpływ człowieka na środowisko:
– nasadzanie lasów, które mają pomóc w oczyszczaniu powietrza,
– tworzenie nowoczesnych oczyszczalni ścieków,
– tworzenie systemu pozwalającego na bezpieczne składowanie odpadów, segregację i ponowne przetwarzanie materiałów takich jak: metale, plastik, szkło,
– inwestowanie w odnawialne źródła energii, które pozwalają wytwarzać energię bez negatywnej emisji dwutlenku węgla. W głównej mierze chodzi o wiatraki (energia wiatrowa), panele fotowoltaiczne (energia solarna) oraz elektrownie wodne i szczytowo-pompowe (energia wodna),
– ograniczanie używania środków chemicznych w rolnictwie i przechodzenie na naturalne metody uprawy,
– tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody,
– prawna ochrona organizmów,
– ograniczanie nadmiernej konsumpcji, aktywizm, wybieranie lokalnych produktów.