Czy nauczyciele powinni wstawiać oceny z zewnętrznych matur próbnych?

W ciągu roku, uczniowie klas maturalnych są poddawani wielu testom zanim przystąpią do najważniejszego – egzaminu dojrzałości, czyli matury. Część z testów jest przygotowywana przez nauczycieli szkół, do których uczęszczają. Są to tak zwane egzaminy wewnętrzne, z których pedagodzy mają pełne prawo wyciągnąć ocenę, wpisać ją do dziennika i uwzględnić w czasie obliczania średniej dla oceny półrocznej lub końcowej.

Niektóre wydawnictwa lub organizacje (jak OKE) przygotowują dla szkół własne arkusze i udostępniają je uczniom w określonych terminach. Taki typ egzaminów próbnych określamy jako zewnętrzne. Chociaż, nauczyciele nie powinni z nich wystawiać ocen, często to robią. Jednak nie można im zabronić tej czynności. Ważne natomiast, że nie wolno wliczać ów ocen do średniej.

Całe zjawisko, dokładnie tłumaczy ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pani Barbary Nowak z 2018 roku. Dokument oficjalnie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie (pod tym adresem).
Dla ułatwienia wyszukiwania cytujemy go poniżej.

Ogłoszenie Kuratora Oświaty w sprawie ocen z zewnętrznych matur próbnych:

„Kraków, 3 stycznia 2018 r.

Panie i Panowie
Dyrektorzy Szkół województwa małopolskiego

W wielu szkołach przeprowadzono już tzw. „próbne egzaminy zewnętrzne”. Pragnę Państwu zwrócić uwagę na następujące aspekty związane z tymi egzaminami:

Przeprowadzanie takich egzaminów w szkole ma przede wszystkim znaczenie edukacyjne – w szczególności kształtuje umiejętności planowania pracy, samodzielności, radzenia sobie w warunkach stresu związanego z sytuacją egzaminacyjną. Wyniki takich egzaminów mają również potencjał diagnostyczny: dla uczniów i nauczycieli.

Ocenianie wewnątrzszkolne stawia przed ocenami szkolnymi cele wskazane w szczególności w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.). Artykuł 44b ust. 3 pkt. 1 tej ustawy stanowi, że ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega w szczególności na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (…) oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.  Tzw.  „próbne egzaminy zewnętrzne” przygotowywane są bez uwzględnienia wskazanego powyżej zróżnicowania.

Powyższe oznacza, że nie można wyniku tzw. próbnego egzaminu zewnętrznego traktować jako elementu bieżącego oceniania. Nie można więc w szczególności wpisywać tego wyniku (lub oceny uzyskanej w wyniku przeliczenia wyniku egzaminu na ocenę szkolną) do dzienników.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak ”

Dodatkowe informacje i stanowisko MEN

Udało nam się dotrzeć do artykułu Pani Małgorzaty Celuch, która w podobny sposób wyjaśnia sprawę ocen. Dodatkowo wzbogaca swój tekst o właściwe podstawy prawne i rozporządzenia MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej). Zachęcamy do sprawdzenia pod linkiem.

➡️ Sprawdź naszą księgarnie Matura100procent ;) Nie warto żałować przegapionych okazji :)