Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Prawo rozcieńczeń Ostwalda opisuje zależność pomiędzy stałą dysocjacji oraz stopniem dysocjacji. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe jest obliczenie jednej z tych wielkości dla elektrolitu o znanym stężeniu.

gdzie:

K_{d} – stała dysocjacji elektrolitycznej (wielkość bezwymiarowa, nie ma jednostki)

\alpha – stopień dysocjacji elektrolitu (wielkość bezwymiarowa, nie ma jednostki)

C – stężenie molowe elektrolitu (wyrażone w mmol/dm3)

W przypadku, gdy α ≤ 0,05 lub ≥ 400, to wówczas wzór przyjmuje postać uproszczoną:

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 2.

Podczas rozwiązywania zadań, w których wykorzystujemy prawo Ostwalda, należy upewnić się, czy zastosować trzeba pełną postać wzoru czy można użyć jego uproszczenia. Przykładowo, jeżeli stężenie kwasu wynosi 0,1 mmol/dm3, a jego stała dysocjacji jest równa , obliczamy najpierw stosunek C do K_{d}. Iloraz ten wynosi 500 – jest większy od 400, więc można korzystać ze wzoru uproszczonego.