Reakcja alkenów z wodą bromową

Alkeny, czyli węglowodory nienasycone, posiadające podwójne wiązanie w cząsteczce łatwo i szybko ulegają reakcji z wodą bromową (roztworem bromu w wodzie). Jest to reakcja addycji (przyłączania), która nie wymaga obecności katalizatora. Cząsteczki Br2 są jonizowane za sprawą obecności wiązania podwójnego w alkenach, dzięki czemu dochodzi do rozerwania wiązania podwójnego alkenu i wiązania w cząsteczce bromu oraz przyłączenia atomów bromu do atomów węgla.

Reakcję etenu z wodą bromową przedstawia równanie:

H2C=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

W reakcji powstaje związek nasycony – 1,2-dibromoetan. Przebieg reakcji jest taki sam dla wszystkich alkenów posiadających jedno wiązanie podwójne.