Rodzaje źródeł

Żródłem nazywamy skoncentrowany, powstały z naturalnych przyczyn wytrysk wody podziemnej na powierzchnię.

Nauką, która zajmuje się badaniem takich źródeł jest tzw krenologia.

Wydajność źródła mierzy się najszczęściej ilościa wody wypływającej z niego w jednostce czasu np. litry/minuty lub litry/sekundy

To jak powstają źródła zależne jest od układu podziemnych nieprzepuszczalnych warstw skalnych oraz rzeźby terenu. W skrócie wody opadowe spływają przes warstwy przepuszczalne i zasilają głębsze poziomy wodonośne. Gdy przesączając się pod ziemią woda napotka warstwy nieprzepuszczalne, pod wpływem siły ciężkości i naporu ciśnienia hydrostatycznego zaczyna po nich spływać i je drążyć Źródła tworzą się w miejscach w którym strop tych nieprzepuszczalnych warstw skał, osłabnie na tyle, że wodzie uda przebić się tamtędy na powierzchnie,

Źródła które powstają są różnego typu i rodzaju. Kryteria, na podstawie których się je dzieli są różne: rzeźba terenu, procesy geologiczne, kierunek siły hydrodynamicznej wody, litologia utworów skalnych.


Ze względu na kierunek siły hydrodynamicznej wyróżnia się:

 • Źródła descenzyjne(spływowe, grawitacyjne)- tworzy się gdy woda podziemna, pod wpływem siły ciężkości swobodnie wypływa na powierzchnię
 • Źródła ascenzyjne-(wstępująec, podpływowe) – Tworzy się , w pustkach i szczelinach skalnych znajdujących się w końcowym odcinku blisko powierzchni gruntu.  Powstają wtedy gdy gdy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w nich woda. Woda ta, wypływa w miejscu, w którym powierzchnia gruntu przetnie warstę wodonośną poniżej zwierciadła
 • Źródła lewarowe – wypływają głównie w regionach krasowych, przez naturalne działająco okresowo lewary

Ze względu na charakter procesów geologicznych, które formują podziemną część źródła wyróżnia się:

 • Źródła szczelinowe – tworzą się z powodu dużej prędkości przenikania wód opadowych w głąb ziemi. Są zazwyczaj bardzo zanieczyszczone
 • Źródła uskokowe- woda z takih źródeł, transportowana jest na powierzchnię przez uskok tektoniczny. Są to źródła zarówno spływowego jak i przelewowego typu
 • Źródła krasowe – tworzą się na podobnej zasadzie co źródłą szczelinowe.Woda przez szczeliny trafia do podziemnych kanałów i korytarzy, z których wypływa w pewnych miejscach na powierzchnię. Są to źródła typów spływowych, przelewowych i lewarowych
 • Źródła warstwowe – występują w głębokich dolinach erozyjnych rzek górskich. Występują głównie jako źródła grawitacyjne. Są to najczęściej obfite źródła przelewowe lub mało wydajne źródła spływowe

Ze względu na położenie i stosunek do ukształtowania terenu wyróżnia się: 

 • Źródła podwodne – występują na dnie rzek i jezior
 • Źródła dolinne – położone w dolinach rzek
 • Źródłą tarasowe – występują na tarasach dolin rzecznych
 • Źródłą zboczowe- położone na zboczach dolin
 • Źródła stokowe- położone na stokach wzniesień i gór
 • Źródła podzboczowe i podstokowe- wystepują u podnoża zboczy, wzniesień i stoków gór
 • Źródła grzbietowe- wystepują na grzbietach gór i wzniesień
 • Źródłą krawędziowe – wypływają u podnóża krawędzi morfologicznej
 • Źródła klifowe – wystepują u podnóży klifów

Ze względu na typ litologiczny utworów skalnych, w których występują, wyróżnia się:

 • źródła skalne – wypływają bezpośrednio z niezwietrzałych skał;
 • źródła zwietrzelinowe – wypływają z pokrywy zwietrzelinowej;
 • źródła sandrowe – wypływające na obszarach sandrowych
 • źródła morenowe – wypływające z utworów morenowych;
 • źródła osuwiskowe – wypływające u podnóża osuwisk;