Styczne do okręgu

Styczna do okręgu to prosta, która ma tylko jeden wspólny punkt z okręgiem, nazywany jako punkt styczności. Styczna do okręgu jest zawsze prostopadła do jego promienia, który łączy punkt styczności ze środkiem danego okręgu.

Twierdzenie dotyczące odcinków stycznych do okręgów

Odcinki dwóch stycznych poprowadzonych do okręgu z danego punktu zewnętrznego P, wyznaczone przez ten punkt oraz właściwe punkty styczności mają równą długość.

|PA| = |PB|

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

Kąt DAB zawarty między styczną do okręgu DA a cięciwą AB, jest równy przeciwległemu do prostej AB kątowi trójkąta wpisanego w okrąg, którego jednym z boków jest cięciwa AB.