Co należy wiedzieć o tabeli stratygraficznej?

Nauka zajmująca się opisem warstw skalnych oraz ustalaniem ich względnego wieku jest stratygrafia. Jest to dział geologii, badający ułożenie warstw skalnych. Dzięki takim badaniom możliwe jest odtworzenie kolejność er, okresów i epok geologicznych, na naszej planecie. Pierwsze podwaliny pod stratygrafię położył pod koniec XVII wieku Niels Stensen. Stwierdził on, że warstwy skał ułożone są w określonej kolejności i reprezentują konkretne odcinki czasu

Tabela stratygraficzna jest natomiast schematem obrazującym przebieg historii Ziemi, który odczytano na podstawie ułożenia warstw skalnych.
Dzięki skamielinom przewodnim znajdujących się w takich skałach, można było dokładnie odczytać ery i okresy Ziemi, oraz to co się wtedy na planecie działo,

Kolejność tego co się działo i kiedy, przedstawiana jest w postaci tabel stratygraficznych.

Do ustalania czasu geologicznego używanymi jednostkami są eony, trwające miliardy lat, ery trwające dziesiątki i setki milionów lat, oraz okresy i epoki trwająca od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy lat, Dzięki rozwojowi nauk geologicznych, pomagających dokładniej badać wiek skał, możliwe stało się nawet, uzupełnienie tabeli stratygraficznej o dosyć dokładny czas trwania poszczególnych er, okresów i ich fragmentów.

Na szczycie tabeli są najmłodsze ery, okresy lub epoki geologiczne. Każda kolejna jest starsza od poprzedzającej. Jest to odniesienie do sposobu w jaki natura zapisuje informacje w skałach. W naturze jest tak, że najmłodsze są skały najbliżej powierzchni. Im głębiej schodzimy, tym starsze skały się pojawiają.

I tak, każda era w dziejach świata, począwszy od najmłodszej kenozoicznej po najstarsza proterozoiczną, ma swoją tabelę stratygraficzną. Opisano w niej dokładnie w kolejności chronologicznej podokresy i epoki, oraz charakterystyczne dla nich wydarzenia życia na ziemi. Im bardziej odległa w przeszłość geologiczna epoka, tym mniej wiemy o jej środowisku, procesach i zjawiskach, jakie wtedy zachodziły.

Granice pomiędzy erami, okresami i epokami geologicznymi zostały ustalone na podstawie szczególnych wydarzeń w rozwoju życia na planecie, lub w rozwoju  skorupy ziemskiej. Mogły to być np. wyginięcie lub pojawienie się specyficznych gatunków organizmów roślinnych lub zwierzęcych. czy ruchy górotwórcze. Możemy nawet powiedzieć, że historia Ziemi to ciągle powtarzające się orogenezy, ruchy litosfery, zmiany klimatu i ciągły rozwój życia, przerywany cyklicznymi okresami masowego wymierania gatunków.

W opracowaniach można spotkać różne podziały stratygraficzne, odwzorowujące zapis kopalny spotykany w danej części świata. Z tego powodu mogą pojawić się w nich, jednostki niezdefiniowane na innych kontynentach, które odzwierciedlają lokalne, a nie globalne zmiany środowiska i warunki powstawania skał.