Czym są siarczki?

Siarczki to związki siarki na -II stopniu utlenienia. Występują zarówno w chemii nieorganicznej, jak i organicznej. W chemii nieorganicznej siarczkami określa się sole kwasu siarkowodorowego H2S o wzorze ogólnym:

MxySyx

Gdzie:
M – symbol metalu
S – siarka
x – wartościowość siarki (II)
y – wartościowość metalu

Mają one budowę jonową. Siarczkami są także związki kowalencyjne siarki z niemetalami. Najważniejsze z nich to siarczek węgla CS2 oraz siarczek fosforu (V) P4S10.

Nieorganiczne siarczki metali to sole. Zatem ich reaktywność i metody otrzymywania są takie same jak dla innych soli. Siarczki metali są związkami krystalicznymi, często barwnymi, trudno rozpuszczalnymi w wodzie. Mają właściwości redukujące.

Siarczki występują w wielu minerałach tworzących skorupę ziemską, np. galenie PbS, cynobrze HgS, pirycie FeS2, pirotynie FeS, czy sfalerycie ZnS. Stanowią kruszce do otrzymywania wielu metali. Są też stosowane jako barwniki do wyrobu farb i ceramiki oraz w produkcji diod i laserów.

W chemii organicznej siarczkami nazywane są sulfidy (dawniej tioetery), czyli związki posiadające wiązanie C-S-C, np. siarczek dimetylu, sulfid dimetylowy H3C-S-CH3. Siarczek dimetylu jest stosowany do nawaniania gazu ziemnego, ponieważ związek ten ma silny, nieprzyjemny zapach, dzięki czemu pozwala wyczuć ulatniający się gaz.