Żeby zrozumieć, czym jest stała i stopień dysocjacji, warto najpierw przypomnieć pojęcie samej dysocjacji. Dysocjacja to rozpad cząsteczek kwasów, zasad i soli na jony. Zachodzi ona w podwyższonej temperaturze w wyniku oddziaływań z cząsteczkami wody lub też pod wpływem wysokiej temperatury.

Stała dysocjacji — definicja

Stała dysocjacji jest stosunkiem iloczynu stężeń jonów, które powstały podczas procesu dysocjacji elektrolitycznej, do stężenia cząsteczek niezdysocjowanych pozostających w równowadze chemicznej z jonami. Dla reakcji dysocjacji wyrażonej schematem AaBb ↔ aA+ + bB– wzór na stałą dysocjacji wyglądać będzie w następujący sposób: K_d ={\frac{[A^+]^a [B^-]^b}{[A_a B_b]}}

`

Od czego zależy stała dysocjacji?  Stała dysocjacji to wielkość charakterystyczna dla danego elektrolitu i jest miarą jego mocy. Nie zależy od początkowego stężenia elektrolitu, natomiast jest zależna od temperatury i wzrasta wraz z jej wzrostem.

> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 2.

Stopień dysocjacji — definicja

Stopień dysocjacji to stosunek liczby cząstek zdysocjowanych na jony (nz) do całkowitej liczby moli cząstek elektrolitu wprowadzonych do roztworu (nw).

Obliczysz stopień dysocjacji posługując się wzorem: \alpha =\frac{n_z}{n_w} (wynik można pomnożyć razy 100%, aby uzyskać wartość stopnia dysocjacji w procentach). Stopień dysocjacji przyjmuje wartości pomiędzy 0 ≤ α ≤ 1 (0% ≤ α ≤ 100%).

Od czego zależy stopień dysocjacji? Wartość ta zależy od:

  • rodzaju elektrolitu (dla mocnych elektrolitów α = 1, natomiast w przypadku elektrolitów słabych przyjmuje wartości mniejsze od 1),
  • stężenia roztworu (wzrasta, gdy stężenie elektrolitu się zmniejsza, a w roztworach bardzo rozcieńczonych jest bliskie 1),
  • temperatury (wzrasta nieznacznie wraz ze wzrostem temperatury),
  • obecności innych substancji w roztworze (dodanie do roztworu jonów, które powstają w czasie dysocjacji zmniejsza α i cofa proces dysocjacji).

Skoro wiesz już, czym jest stopień i stała dysocjacji elektrolitycznej, przeczytaj również notatki: moc kwasów i konfiguracja elektronowa.

Sprawdź nasze pozostałe kursy maturalne i zdaj na 100%.