Zadania maturalne z Chemii

Zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego zostały podzielone na pięć działów. Blisko 2000 zadań.

Atom, pierwiastek & wiązania

Związki nieorganiczne

Zadania obliczeniowe

Węglowodory & pochodne

Pochodne wielofunk. & izomeria