Zadania maturalne z Biologii

Tematyka: budowa i funkcjonowanie ludzkiego organizmu; układy, narządy i tkanki.

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N – „stara”/”nowa” formuła; P/R – poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 – rok 2008.

.

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ <<.


Zadanie 91.
(SP12)
Nabłonek migawkowy, nabłonek rzęskowy lub nabłonek orzęsiony to różne określenia tego samego rodzaju nabłonka, którego komórki wyposażone są w rzęski ułatwiające transport substancji po powierzchni nabłonka.
Wpisz do tabeli nazwy układów w organizmie człowieka, w których występuje nabłonek migawkowy, oraz podaj rolę tego rodzaju nabłonka w każdym z nich.


Zadanie 92.
(SP12)
Skóra człowieka składa się z wielowarstwowego naskórka i skóry właściwej. W najgłębiej położonej żywej warstwie naskórka – warstwie podstawnej – nieustannie powstają nowe komórki, które podczas stopniowego przemieszczania się ku powierzchni skóry ulegają keratynizacji (rogowaceniu). Tworzą one na powierzchni skóry złuszczającą się warstwę martwych komórek naskórka.
a) Na podstawie powyższego tekstu podaj cechę żywych komórek warstwy podstawnej naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie się.
b) Podaj znaczenie warstwy zrogowaciałych komórek naskórka dla funkcji ochronnej skóry w organizmie człowieka.

 

a) zdolność do podziałów komórkowych / dzielenia się na drodze mitozy,
b) • utrudnia wnikanie w głąb skóry drobnoustrojów, wirusów, toksycznych substancji,
• chroni organizm przed utratą wody,
• chroni przed urazami mechanicznymi

Zadanie 93. (SP12)
Spośród poniższych zdań, dotyczących budowy układu ruchu człowieka, zaznacz dwa zdania nieprawdziwe.
A. Kości połączone są ze sobą w sposób ruchomy za pomocą stawów lub w sposób ścisły, np. za pomocą więzozrostów.
B. Ścięgna są zbudowane z tkanki łącznej włóknistej i umożliwiają przymocowanie mięśni do kości.
C. Powierzchnie stawowe nasadowych części kości długich są zbudowane z tkanki kostnej.
D. Mięśnie szkieletowe zbudowane są z włókien mięśniowych, a te składają się z miofibryli. E. Częścią bierną układu ruchu są mięśnie szkieletowe, a częścią czynną są kości.

C i E

Zadanie 94. (SP12)
Jedną ze swoistych cech człowieka jest szeroka i krótka miednica, która stanowi przystosowanie układu ruchu do poruszania się na dwóch kończynach w postawie wyprostowanej.
Podaj inną niż wymieniona w tekście, swoistą cechę budowy szkieletu człowieka, która odróżnia go od innych naczelnych, i związana jest bezpośrednio z dwunożnym chodem

• esowato wygięty kręgosłup / lordozy i kifozy kręgosłupa,
• otwór potyliczny przesunięty ku środkowi czaszki,
• wysklepiona stopa,
• wydłużenie szkieletu kości kończyn dolnych / duże kości stępu

Zadanie 95. (SP12)
Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwionośnych w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu – kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne.


a) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując nazwę rodzaju naczynia krwionośnego przedstawionego na rysunku oraz cechę, która umożliwia jego rozpoznanie.
 Jest to ………………………………………….., ponieważ ……………………………………………………………
b) Wyjaśnij, w jaki sposób mięśnie szkieletowe kończyny dolnej wpływają na przepływ krwi w przedstawionym naczyniu krwionośnym.

 

a) Jest to żyła, ponieważ posiada zastawki.
b) Mięśnie szkieletowe kurcząc się, uciskają na naczynie krwionośne, powodując przepływ krwi w górę
kończyny dolnej.

Zadanie 96. (SP12)
Osocze krwi jest płynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz niezbędne składniki odżywcze, a także białka i produkty przemiany materii.
a) Zaznacz zestaw, który prawidłowo ilustruje udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi zdrowego człowieka.
        A. ok. 80% i 20%              B. ok. 55% i 45%         C. ok. 30% i 70%        D. ok. 35% i 65%
b) Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz określ rolę każdego z nich.
 fibrynogen,    keratyna,     albuminy,     histony,     immunoglobuliny

a) B
b) • fibrynogen – pod wpływem trombiny przechodzi w fibrynę biorącą udział w procesie krzepnięcia krwi,
• albuminy – uczestniczą głównie w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego we krwi,
• immunoglobuliny – jako przeciwciała rozpoznają antygeny, przez co warunkują odporność organizmu

Zadanie 97. (SP12)
Tętno (puls) odpowiada częstotliwości skurczów serca. Obserwacja tętna jest ważna w ocenie funkcjonowania układu krążenia.
a) Podaj, w którym miejscu ciała, i w jaki sposób można dokonać pomiaru własnego tętna.
b) Zaplanuj sposób przeprowadzenia obserwacji, która pozwoli wykazać, że wysiłek fizyczny ma wpływ na częstotliwość skurczów serca.

 

a) • w miejscach gdzie tętnice dochodzą blisko do powierzchni ciała,
• na nadgarstku / na przegubie ręki / na szyi / na skroni / w pachwinie,
• na tętnicy szyjnej / na tętnicy promieniowej
Tętno mierzymy przykładając palce do powierzchni ciała i liczymy uderzenia serca w określonym czasie
(np. 15 s, 30 s) a następnie przeliczamy je na 1 minutę.
b) Należy zmierzyć tętno przed wysiłkiem fizycznym i po wysiłku, np. przed biegiem i po biegu.

Zadanie 98. (SP12)
Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione procesy prowadzące do zapłodnienia komórki jajowej. Numery kolejnych procesów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.

Kolejność od góry: 2, 5, 1, 3, 4

Zadanie 99. (SP12)
Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących leukocytów. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1 – F, 2 – F, 3 – P


Zadanie 100.
(SP12)
Z powietrza wciągniętego do wnętrza pęcherzyków płucnych tlen przechodzi do naczyń włosowatych. Jest on dalej transportowany przez krew i za pośrednictwem płynu tkankowego dociera do komórek. Z komórek ciała pobierany jest dwutlenek węgla, który wraz z krwią transportowany jest do płuc. Tam z naczyń włosowatych przechodzi do wnętrza pęcherzyków płucnych, skąd usuwany jest na zewnątrz.
Korzystając z powyższego opisu, uzupełnij schemat przemieszczania się gazów oddechowych między pęcherzykami płucnymi a komórkami organizmu. Oznacz kierunki (dorysuj groty wszystkim strzałkom) oraz wpisz nad strzałkami odpowiednie nazwy gazów.

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

Zadanie 101. (SP12)
Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.
Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej

 

Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymiany
gazowej.


Zadanie 102.
(SP12)
Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie liczącej 1000 mieszkańców. Stwierdzono występowanie grup krwi: A – 359 osób, B – 351 osób oraz  AB – 290 osób. U nikogo natomiast nie stwierdzono grupy krwi 0.
Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1%).

 

Zadanie 103. (SP12)
Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.


a) Podaj nazwę enzymu wydzielanego w narządzie oznaczonym literą X i nazwę składnika pokarmowego, który jest przez niego rozkładany.
b) Podaj nazwę narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określ funkcję, jaką pełni ten narząd w układzie pokarmowym.
c) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Jedną z głównych funkcji struktury oznaczonej na rysunku literą Z jest:
A. detoksykacja szkodliwych produktów przemiany materii.
B. wchłanianie prostych związków organicznych.
C. trawienie białek, węglowodanów i tłuszczów.
D. wchłanianie wody.

a) • pepsyna – białko,
• lipaza żołądkowa – tłuszcz (zemulgowany)
b) • Pęcherzyk żółciowy – magazynuje (gromadzi) żółć wytwarzaną w wątrobie i uwalnia ją do dwunastnicy
z chwilą rozpoczęcia trawienia.
• Pęcherzyk żółciowy – zagęszcza żółć wytwarzaną w wątrobie i uwalnia ją do jelita cienkiego.
c) D


Zadanie 104.
(SP12)
Siatkówka oka zbudowana jest z komórek receptorowych – czopków i pręcików. Są one rozmieszczone w siatkówce nierównomiernie i mają różne właściwości.
Zaznacz dwie informacje charakteryzujące wyłącznie czopki.
A. Najliczniej występują w środkowej części siatkówki – w dołku środkowym (plamce żółtej).
B. Odpowiadają za postrzeganie kształtów i ruchu obserwowanych obiektów.
C. Umożliwiają widzenie zarówno w jasnym, jak i w przyćmionym świetle.
D. Odpowiadają za widzenie szczegółów obrazu i widzenie barwne.

A i D

Zadanie 105. (SP12)
Na schemacie przedstawiono przykład łuku odruchowego.


a) Na podstawie analizy powyższego przykładu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie literą A.
b) Podaj literę, którą na schemacie oznaczono efektor.

 

a) 1. neuron czuciowy
2. neuron pośredniczący / kojarzeniowy / interneuron
b) D

Zadanie 106. (SP12)
Na rysunkach przedstawiono dwa narządy, które biorą udział w wydalaniu z organizmu człowieka zbędnych lub szkodliwych produktów przemiany materii.
 

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy obu narządów oraz nazwy odpowiednich związków chemicznych, które przez te narządy są wydalane.

Zadanie 107. (SP12)
Łożysko zapewnia stałą łączność między matką a rozwijającym się zarodkiem. Jest narządem, który pełni wiele funkcji, np. wydziela relaksynę, stanowi barierę dla drobnoustrojów.
Przedstaw funkcję łożyska, inną niż funkcje wymienione w tekście.

 

• wymiana gazowa – dostarczanie tlenu do krwi płodu i usuwanie dwutlenku węgla z krwi płodu
• dostarczanie substancji budulcowych i energetycznych do krwi płodu
• usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii (mocznika) z krwi płodu
• dostarczanie przeciwciał do krwi płodu.

Zadanie 108. (SP12)
Podejmowanie przez człowieka systematycznych wysiłków fizycznych, wyczynowo czy też rekreacyjnie, prowadzi do wielu zmian adaptacyjnych w jego organizmie. Poniżej wymieniono dwie zmiany zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego.
Wybierz jedną zmianę adaptacyjną (A lub B) i określ jej rolę w profilaktyce chorób układu krążenia człowieka.
A. W czasie wykonywania umiarkowanego wysiłku fizycznego, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u osób wytrenowanych są istotnie niższe od wartości stwierdzonych u osób, które nie ćwiczą.
B. Systematyczny trening fizyczny powoduje wzrost stężenia cholesterolu zawartego we frakcji HDL osocza, z jednoczesnym obniżeniem cholesterolu zawartego we frakcji LDL osocza, oraz obniżenie stężenia triglicerydów.

 

• Zmiana adaptacyjna A. – niższe ciśnienie krwi może zapobiec zawałowi serca lub udarowi mózgu.
• Zmiana adaptacyjna B. – obniżenie ilości LDL a podwyższenie HDL chroni organizm przed miażdżycą.

Zadanie 109. (SP13)
W organizmie człowieka występują trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa oraz poprzecznie prążkowana mięśnia sercowego.
Podkreśl nazwy tych narządów, które są zbudowane głównie z tkanki mięśniowej gładkiej.
macica,     mięsień trójgłowy,     pęcherz moczowy,     przepona,     serce,     żołądek

 

Macica i pęcherz moczowy i żołądek

Zadanie 110. (SP13)
W budowie kręgosłupa człowieka wyróżnia się pięć odcinków zbudowanych z kręgów, które są ze sobą połączone za pomocą mięśni i więzadeł.
a) Uporządkuj wymienione w tabeli odcinki kręgosłupa w kolejności ich występowania. Wpisz odpowiednio numery 2–5.


b) Wymień dwie funkcje, które pełni kręgosłup w organizmie człowieka

a) od góry: 2, 5, 1, 4, 3
b) • podpora dla czaszki / obręczy barkowej / obręczy miednicznej / żeber
• miejsce przyczepu dla mięśni (utrzymujących postawę ciała)
• ochrona rdzenia kręgowego
• amortyzowanie wstrząsów
• utrzymywane wyprostowanej postawy ciała
• magazynowanie wapnia / soli mineralnych
• rola krwiotwórcza


Zadanie 111.
(SP13)
Na rysunku przedstawiającym miednicę człowieka literą X oznaczono połączenie pomiędzy kośćmi miednicy.


a) Podkreśl rodzaj połączenia oznaczonego na rysunku literą X.
      ruchome                       stałe                 półruchome
b) Podaj nazwę kości miednicy tworzących połączenie w miejscu oznaczonym literą X.

a) półruchome
b) kości łonowe


Zadanie 112.
(SP13)
Uporządkuj wymienione rodzaje elementów morfotycznych krwi (krwinek) ze względu na ich liczbę we krwi zdrowego człowieka, począwszy od najliczniejszych.
 trombocyty,           erytrocyty,           leukocyty

1. erytrocyty, 2. trombocyty, 3. Leukocyty

Zadanie 113. (SP13)
Na rysunku przedstawiono przekrój podłużny serca człowieka w jednej z faz jego pracy.

Na podstawie rysunku wykonaj poniższe polecenia.

a) Określ, które struktury przedstawionego serca są w skurczu (wpisz S), a które – w rozkurczu (wpisz R).
b) Określ, które zastawki w sercu są otwarte (wpisz O), a które – zamknięte (wpisz Z).
c) Zaznacz nazwę naczynia krwionośnego oznaczonego na rysunku literą X.
     A. żyła główna       B. żyła płucna           C. tętnica płucna         D. aorta

a) Przedsionki serca – R / rozkurcz
Komory serca – S / skurcz
b) Zastawki przedsionkowo-komorowe – Z / zamknięte
Zastawki półksiężycowate – O / otwarte
c) D


Zadanie 114.
(SP13)
W leczeniu chorób serca coraz częściej przeprowadza się zabiegi wprowadzania stentów do naczyń wieńcowych. Stent to niewielka „sprężynka”, którą umieszcza się wewnątrz naczynia krwionośnego za pomocą cewnika zakończonego niewielkim balonem. W miejscu docelowym balon rozpręża się, powodując rozszerzenie zygzakowatych drucików stentu. Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przekrój tętnicy człowieka, u którego stwierdzono miażdżycę, oraz przekrój tego naczynia z wprowadzonym stentem.

Wyjaśnij, dlaczego wprowadzenie stentu do tętnicy wieńcowej sprawia, że ryzyko martwicy mięśnia serca się zmniejsza

Takie działanie umożliwia przywrócenie drożności naczynia krwionośnego i zapewnia prawidłowy przepływ
krwi, co zapobiega niedotlenieniu i niedożywieniu mięśnia sercowego i w konsekwencji martwicy mięśnia
sercowego.

Zadanie 115. (SP13)
Oddawanie ciepła przez organizm chroni go przed przegrzaniem, ale jeśli nie ma odpowiedniej ochrony, może być przyczyną hipotermii. W tabeli przedstawiono udział różnych sposobów oddawania ciepła przez organizm dorosłego człowieka w temperaturze 20 °C.


a) Na podstawie danych z powyższej tabeli narysuj diagram słupkowy ilustrujący udział wymienionych dróg oddawania ciepła przez organizm człowieka.
b)Wymień dwa czynniki środowiska, które wpływają na ilość potu wydzielanego przez organizm człowieka podczas gorącego, słonecznego dnia.

 

Zadanie 116. (SP13)
Podczas spoczynku przez naczynia krwionośne skóry przepływa około 250–500 cm3 krwi na minutę. Podczas wysiłku fizycznego ta wartość wzrasta nawet do ponad 5000 cm3 na minutę.
Wykaż związek między zwiększonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne skóry podczas wysiłku fizycznego a utrzymywaniem temperatury ciała właściwej dla organizmu.

 

• Wzrost ilości krwi przepływającej przez rozszerzone naczynia krwionośne w skórze ułatwia oddawanie
nadmiaru ciepła wytworzonego podczas wysiłku fizycznego przez mięśnie.
• Wzrost przepływu krwi przez skórę zwiększa wydzielanie potu przez gruczoły potowe, co z kolei zwiększa
oddawanie ciepła wytworzonego podczas pracy mięśni i umożliwia obniżenie temperatury ciała.

Zadanie 117. (SP13)
Człowiek silnie reaguje na zmiany stężenia dwutlenku węgla we krwi – jednego z czynników zaburzających równowagę wewnętrzną organizmu.
Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiedniej formie określenia wybrane spośród wymienionych.
hamowanie,  pobudzenie,  podwyższenie,  rdzeń kręgowy,  rdzeń przedłużony,  obniżenie

Wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi prowadzi do ………………………………………. pH krwi, co powoduje ………………………………………………. ośrodka oddechowego zlokalizowanego w ……………………………………….. . W efekcie zwiększa się częstotliwość i głębokość oddechów

Wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi prowadzi do obniżenia pH krwi, co powoduje pobudzenie ośrodka
oddechowego zlokalizowanego w rdzeniu przedłużonym. W efekcie zwiększa się częstotliwość i głębokość
oddechów.


Zadanie 118.
(SP13)
Na schemacie przedstawiono trzy główne naczynia krwionośne wątroby. Strzałki oznaczają kierunek przepływu krwi

a) Wymienionym nazwom naczyń krwionośnych przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na schemacie.
 tętnica wątrobowa …………….        żyła wrotna …………….         żyła wątrobowa …………….

b) Podaj, jaką literą oznaczono naczynie, w którym stężenie tlenu we krwi jest wyższe niż w pozostałych naczyniach. Odpowiedź uzasadnij.

 

a) tętnica wątrobowa – B, żyła wrotna – C, żyła wątrobowa – A
b) B – ponieważ tym naczyniem dostarczana jest utlenowana krew z dużego krwiobiegu do wątroby.

Zadanie 119. (SP13)
Komórki okładzinowe ścian żołądka wydzielają kwas solny (HCl), który obniża pH wypełniającej go treści pokarmowej do wartości pH ok. 2.
Wymień dwie funkcje, jakie pełni środowisko silnie kwasowe w żołądku.

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

1. Niszczy drobnoustroje / działa bakteriobójczo.
2. Umożliwia działanie enzymów trawiących białka / aktywuje pepsynogen.

Zadanie 120. (SP13)
W ciągu ostatnich 50 lat spożycie napojów gazowanych w USA wzrosło pięciokrotnie. W tym samym czasie nastąpił sześciokrotny wzrost zachorowalności na raka przełyku u mężczyzn. W Chinach i Japonii, gdzie spożycie napojów gazowanych jest dużo niższe, nie dostrzeżono wzrostu zachorowań na ten typ nowotworu. Dwutlenek węgla, zbierający się w żołądku po wypiciu napojów gazowanych, powoduje jego nadmierne rozciągnięcie i cofanie się kwaśnej zawartości do przełyku. Kwas solny i enzymy zawarte w soku żołądkowym powodują podrażnienie i uszkodzenie śluzówki przełyku (tzw. chorobę refluksową), co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju nowotworu.
Na podstawie tekstu można wnioskować, że bezpośrednią przyczyną choroby refluksowej jest ……………………………………………………….. ,   pośrednią przyczyną choroby refluksowej jest…………………………………………………………………………………………………….

• bezpośrednia przyczyna – cofanie się / zarzucanie kwaśnej treści żołądka do przełyku, co powoduje
podrażnienie (i uszkodzenie) śluzówki przełyku
• pośrednia przyczyna – (nadmierne) spożywanie napojów gazowanych, które, rozciągając nadmiernie
żołądek, powodują zarzucanie kwaśnej zawartości do przełyku


Zadanie 121.
(SP13)
Jedna z reguł żywieniowego dekalogu człowieka zaleca: „Co najmniej trzy razy dziennie jedz warzywa i owoce, głównie świeże, mrożone lub suszone”.
Przedstaw dwa różne argumenty uzasadniające korzystny wpływ stosowania tej reguły na zdrowie człowieka.

 

• Warzywa i owoce są źródłem niezbędnych witamin i minerałów zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie organizmu człowieka.
• Warzywa i owoce są źródłem błonnika, który pobudza perystaltykę jelit, zapobiegając zaleganiu
niestrawionego pokarmu w przewodzie pokarmowym człowieka.

Zadanie 122. (SP13)
W transplantologii stosuje się różnego rodzaju środki zmniejszające lub eliminujące niebezpieczeństwo odrzucania przeszczepionego narządu przez organizm biorcy. Najczęściej podaje się biorcy leki immunosupresyjne, których działanie hamuje aktywność immunologiczną całego układu odpornościowego. Obecnie wprowadza się metodę polegającą na wywołaniu u biorcy stanu tolerancji na antygeny dawcy, przy zachowaniu całkowitej reaktywności na pozostałe antygeny.
Uzasadnij, że przedstawiona metoda jest korzystniejsza dla organizmu biorcy niż metoda oparta na podawaniu leków immunosupresyjnych.

Nowa metoda powoduje, że
• organizm biorcy nie ma obniżonej odporności na choroby wirusowe i bakteryjne, co występuje przy
stosowaniu leków immunosupresyjnych.
• organizm biorcy prawidłowo reaguje na antygeny z otoczenia, ale nie zwalcza antygenów przeszczepionej
tkanki, w przeciwieństwie do metody tradycyjnej, po zastosowaniu której biorca ma obniżoną odporność.


Zadanie 123.
(SP13)
Poniżej przedstawiono przykłady trzech przedstawicieli rodzaju Homo, którzy pojawili się na Ziemi w toku ewolucji człowiekowatych.
I. Człowiek wyprostowany (Homo erectus)
II. Człowiek rozumny  (Homo sapiens)
III. Człowiek zręczny (Homo habilis)
a) Uporządkuj przedstawicieli rodzaju Homo (I–III) w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi.
b) Przyporządkuj wymienionym przedstawicielom człowiekowatych po jednym charakterystycznym dla nich zespole cech (A–D).
A. wszystkożerny, pojemność puszki mózgowej ok. 800 cm3, korzystanie z ognia, wytwarzanie kamiennych narzędzi przy użyciu innych przedmiotów
B. masywne uzębienie, duża żuchwa wysunięta do przodu, pojemność puszki mózgowej ok. 500 cm3, posługiwanie się prostymi narzędziami kamiennymi
C. pojemność puszki mózgowej od 800 do 1200 cm3, wytwarzanie skomplikowanych narzędzi kamiennych, krzesanie i przechowywanie ognia, zakładanie obozowisk
D. smukła budowa ciała, pojemność puszki mózgowej od 1200 do 1400 cm3, zdolność wytwarzania skomplikowanych narzędzi i wyrobów artystycznych

 

 

Zadanie 124. (SP14)
Każdej z wymienionych tkanek przyporządkuj jedno miejsce jej występowania  w organizmie człowieka. 

Zadanie 125. (SP14)
Oceń prawdziwość informacji dotyczących cyklu pracy serca. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe

1 – P, 2 – P, 3 – F

Zadanie 126. (SP14)
W celu ustalenia grupy krwi pacjenta dodano próbki jego krwi do surowicy krwi grupy A  oraz do surowicy krwi grupy B. W obydwu zestawach zaszła aglutynacja krwinek. Określ, jaką grupę krwi miał pacjent.
Wyjaśnij wynik badania, uwzględniając obecność przeciwciał w zastosowanych surowicach.

 

grupa krwi AB
• Aglutynacja krwinek nastąpiła w obu zestawach, co oznacza, że krwinki pacjenta posiadają zarówno
antygen A, jak i antygen B, które zostały związane przez przeciwciała anty-A i anty-B (znajdujące się w
surowicy krwi wykorzystanej do badania).
• Ponieważ krwinki zostały związane przez przeciwciała anty-A i anty-B znajdujące się w surowicy krwi
wykorzystanej do badania.

Zadanie 127. (SP14)
Limfa (chłonka) powstaje jako przesącz z włosowatych naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowych i trafia do naczyń tworzących układ limfatyczny. Swoim składem jest więc zbliżona do osocza krwi, choć w odróżnieniu od niego zawiera nieco większy procent tłuszczu. Wśród elementów morfotycznych zdecydowaną większość stanowią limfocyty.
Na podstawie powyższego tekstu wymień dwie funkcje, które limfa pełni w organizmie człowieka.

 

1. Uczestniczy w reakcjach odpornościowych/w obronie organizmu przed infekcjami/zawarte w niej
przeciwciała uczestniczą w reakcjach odpornościowych.
2. Uczestniczy w transporcie tłuszczów w organizmie/transportuje tłuszcze w organizmie.
3. Wypełniając przestrzenie międzykomórkowe, pośredniczy w wymianie substancji pomiędzy komórkami i
krwią.

Zadanie 128. (SP14)
Oceń prawdziwość informacji dotyczących budowy i działania układu oddechowego człowieka. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe,  lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.  

1 – F, 2 – F, 3 – P

Zadanie 129. (SP14)
W paleniu biernym mamy do czynienia ze strumieniem bocznym, czyli wydobywającym się  z tlącego papierosa dymem, który zawiera najwięcej substancji toksycznych i nie jest oczyszczany przez filtr papierosowy. W dymie bocznym znajduje się 3–5 razy więcej tlenku węgla (czadu), 2–3 razy więcej nikotyny i 3–4 razy więcej substancji rakotwórczych  niż w dymie głównym. U dzieci bierne palenie jest przyczyną częstszych zachorowań  na zapalenia płuc i oskrzeli oraz zwiększa ryzyko zachorowania na astmę. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że częste przebywanie w dymie tytoniowym powoduje u dzieci i nastolatków pogorszenie wykonywania wielu czynności umysłowych, takich jak czytanie, rozwiązywanie zadań matematycznych, logiczne myślenie i rozumowanie.
Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego bierne palenie  powoduje u ludzi pogorszenie wykonywania czynności umysłowych.

 

W dymie bocznym występuje tlenek węgla (czad), który łączy się trwale z hemoglobiną krwinek
czerwonych i blokuje przenoszenie tlenu z płuc do mózgu, powodując niedotlenienie komórek kory
mózgowej, które pracują wtedy mniej efektywnie.


Zadanie 130.
(SP14)
W aptekach dostępne są bez recepty różnego rodzaju preparaty lecznicze podnoszące odporność, zwane immunostymulatorami. Przeważnie zawierają substancje pochodzenia roślinnego, np. z aloesu, jeżówki czy żeń-szenia. Istotą działania immunostymulatorów jest pobudzenie i wzmocnienie odporności organizmu na infekcje wirusowe i bakteryjne. Pod wpływem tych substancji obserwuje się wzrost aktywności komórek układu odpornościowego – granulocytów obojętnochłonnych oraz makrofagów, zdolnych do bezpośredniego niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.
a) Na podstawie przedstawionych informacji zaznacz rodzaj odporności, którą opisane preparaty pobudzają w organizmie człowieka.
A. odporność swoista B. odporność nieswoista C. odporność swoista i nieswoista
b) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że takie preparaty powinno się stosować  po konsultacji z lekarzem, chociaż są one dostępne bez recepty.

 

a) B
b) • Tego rodzaju preparaty mogą być przeciwwskazane w niektórych schorzeniach np. wątroby/nerek,
stanach zdrowia np. w czasie ciąży/karmienia, po przeszczepach lub w określonym wieku.
• Takie preparaty mogą wchodzić w interakcje z już przyjmowanymi lekami i wpływać na ich działanie, np.
osłabiać działanie tych leków.
• Niektóre osoby mogą być uczulone na składniki tych preparatów, które mogą powodować również
nasilenie alergii na inne substancje.
• Takie preparaty, które pobudzają aktywność granulocytów i makrofagów, mogą powodować, że nadmierna
ich aktywność będzie groźna dla organizmu, np. może wywołać zaburzenia w działaniu układu
immunologicznego/nasilenie objawów chorób autoimmunizacyjnych.


Zadanie 131.
(SP14)
W tabeli przedstawiono prędkość przewodzenia impulsów przez włókna nerwowe rdzenne  (z osłonką mielinową) o różnej średnicy aksonów.

a) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek określający zależność między prędkością przewodzenia impulsów nerwowych a średnicą aksonu.
b) Określ, czy włókna nerwowe rdzenne (mające osłonkę mielinową) przewodzą impulsy wolniej, czy – szybciej niż włókna nagie (nieposiadające osłonek). Odpowiedź uzasadnij.

 

a) • Im neuron ma większą średnicę aksonu, tym szybciej przewodzi impulsy nerwowe.
• Impulsy nerwowe przewodzone są tym szybciej, im większa jest średnica aksonu neuronu.
b) Włókna rdzenne (posiadające osłonkę mielinową) przewodzą impulsy szybciej niż włókna nagie
(nieposiadające osłonki mielinowej), ponieważ impuls biegnie w nich skokowo (natomiast włókna nagie
przewodzą impuls w sposób ciągły, wzdłuż błony neuronu).

Zadanie 132. (SP14)
Za ruchy kończyny dolnej w stawie kolanowym odpowiedzialne są mięśnie antagonistyczne, których lokalizację przedstawiono na rysunku A (widok kończyny od przodu) i B (widok kończyny od tyłu).


a) Określ, który z mięśni przedstawionych na rysunkach A i B, kurcząc się, powoduje ruch kończyny dolnej przedstawiony na rysunku C.
b) Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.
Mięsień, którego skurcz wywołuje ruch kończyny przedstawiony na rysunku C, pełni funkcję
A. zginacza.               B. prostownika.        C. odwodziciela.       D. przywodziciela

 

a) mięsień czworogłowy uda/mięsień przedstawiony na rysunku A
b) B

Zadanie 133. (SP14)
Funkcjonowanie organizmu człowieka jest możliwe dzięki współdziałaniu układów  i narządów, czego przykładem może być współpraca układu krwionośnego i wydalniczego. Krew dostarcza do nerek tlen i składniki odżywcze niezbędne do uzyskania energii, koniecznej dla zachodzących tam procesów, natomiast w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna, którego wydzielanie się zwiększa, gdy we krwi znajduje się zbyt mało tlenu.
Uzasadnij, podając inny niż w tekście argument, że układ krwionośny i wydalniczy  współdziałają w organizmie człowieka.

 

• Krew transportuje z komórek organizmu do nerek zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii, a
zachodzące w nefronach procesy filtracji (i resorpcji) umożliwiają wydalanie wraz z moczem produktów
zbędnych i szkodliwych (oraz zapewniają stały skład krwi).
• Rozbudowana sieć włosowatych naczyń krwionośnych w nerkach umożliwia zachodzenie w tych
narządach procesu filtracji krwi oraz procesu zwrotnego wchłaniania składników przydatnych organizmowi.

Zadanie 134. (SP14)
Akomodacja oka jest związana ze zmianą krzywizny soczewki. Soczewka oka może stawać się bardziej płaska lub bardziej kulista, a jej zdolność skupiania promieni świetlnych może się zmniejszać lub zwiększać.
Określ, w jaki sposób zmienia się kształt soczewki podczas przenoszenia wzroku  z przedmiotów bliskich na przedmioty odległe.

 

Podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na przedmioty odległe soczewka staje się bardziej
płaska

Zadanie 135. (SP14)
Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy powstawania wrażeń słuchowych. Wpisz w tabelę numery 2–5.

Od góry: 3, 4, 2, 1, 5

Zadanie 136. (SP14)
Jelito cienkie jest najdłuższym odcinkiem przewodu pokarmowego człowieka. Treść pokarmowa docierająca do jelita cienkiego jest w nim przesuwana i w tym czasie podlega procesom trawienia chemicznego, a strawione składniki pokarmowe są wchłaniane  do nabłonka jelita, skąd są przekazywane do naczyń krwionośnych lub limfatycznych.
Podaj po jednym przykładzie cech budowy jelita, które są przystosowaniem do:
1.przesuwania treści pokarmowej,
2.trawienia pokarmu,
3. wchłaniania strawionych składników pokarmowych.

 

1. występowanie w ścianach jelita mięśni gładkich/mięśni okrężnych i podłużnych/mięśni odpowiedzialnych
za ich perystaltykę,
2. obecność gruczołów wydzielających enzymy trawienne,
3. obecność kosmków jelitowych/mikrokosmków zwiększających powierzchnię chłonną.


Zadanie 137.
(SP14)
Nadciśnienie tętnize jest chorobą przewlekłą, w której ciśnienie krwi w spoczynku przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe. Zmiana stylu życia może obniżać wartości ciśnienia tętniczego u osób z ciśnieniem podwyższonym i zapobiegać rozwojowi choroby u osób, które mają do niej skłonności uwarunkowane genetycznie. W leczeniu i profilaktyce choroby nadciśnieniowej zaleca się normalizację masy ciała oraz przestrzeganie odpowiedniej diety.
Spośród podanych zaleceń żywieniowych wybierz dwa, które mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Zaleca się ograniczyć
A. ilość spożywanej soli kuchennej (NaCl).
B. spożycie pokarmów bogatych w błonnik.
C. spożycie produktów bogatych w witaminy, zwłaszcza witaminę C.
D. spożycie produktów bogatych w tłuszcze nasycone, zwłaszcza wędlin. E. spożycie pokarmów mlecznych, bogatych w związki wapnia i magnezu.

 

A i D

Zadanie 138. (SP15)
Nabłonek wyścielający tchawicę i oskrzela zbudowany jest z komórek mających na powierzchni rzęski oraz z komórek wydzielających śluz. Szkodliwe substancje, które występują w dymie tytoniowym, powodują między innymi zahamowanie ruchu rzęsek nabłonka. U nałogowych palaczy, którzy palili przez wiele lat, stwierdza się duże obszary nabłonka, na których rzęski są zupełnie zniszczone.
Wyjaśnij, uwzględniając funkcję rzęsek nabłonka, dlaczego ich brak jest przyczyną częstego występowania chorób układu oddechowego u nałogowych palaczy.

 

Rzęski te, poruszając się, kierują w górę układu oddechowego śluz (wytwarzany przez gruczoły śluzowe)
wraz z przyczepionymi do niego zanieczyszczeniami (w tym czynnikami chorobotwórczymi). Brak tych
rzęsek powoduje, że palacze są bardziej narażeni na infekcje, ponieważ drobnoustroje wychwytywanie przez
śluz nie są usuwane poza organizm.

Zadanie 139. (SP15)
Na rysunku w sposób schematyczny przedstawiono mały i duży obieg krwi w organizmie człowieka. Uwaga: nie oznaczono kierunku przepływu krwi.


a) Wpisz po dwa oznaczenia literowe naczyń krwionośnych (A−D), które: doprowadzają krew do serca
…………………,         wyprowadzają krew z serca …………………… .
b) Wpisz literę, którą na rysunku oznaczono aortę

 

a) • doprowadzają krew do serca: B, C
• wyprowadzają krew z serca: A, D
b) D

Zadanie 140. (SP15)
Krążenie wieńcowe zaopatruje w tlen mięsień sercowy. Tętnice wieńcowe (prawa i lewa) odchodzą od aorty. Ich coraz drobniejsze rozgałęzienia doprowadzają krew do naczyń włosowatych w różnych częściach mięśnia sercowego. Żyły krążenia wieńcowego zbierają krew z włosowatych naczyń wieńcowych i doprowadzają j ą przez zatokę żylną lub bezpośrednio do prawego przedsionka.
Podkreśl – w nawiasie poniższego zdania – poprawne określenie dotyczące obiegu krwi,  do którego należy krążenie wieńcowe. Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe jest częścią (małego / dużego) obiegu krwi

 

Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe jest częścią dużego obiegu krwi.

Masz problem z zadaniami? Sprawdź Anatomia.

Zadanie 141. (SP15)
W utrzymaniu przez organizm człowieka stałej temperatury ciała uczestniczą różne mechanizmy, które polegają na regulowaniu utraty energii cieplnej z organizmu lub niedopuszczeniu do jego nadmiernego wychłodzenia. W procesach tych uczestniczy również skóra, która jest także narządem czucia powierzchniowego.
a) Procesom (A i B) wymienionym poniżej, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury ciała, przyporządkuj wszystkie elementy budowy (1–3), które w tym procesie uczestniczą.
1. gruczoły potowe
2.  naczynia krwionośne
3. tkanka tłuszczowa
A. termoregulacja:  ………………………………….
B. termoizolacja:  ………………………………….. 

b) Podaj dwa przykłady receptorów znajdujących się w skórze właściwej, dzięki którym skóra jest narządem czucia powierzchniowego.

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

a) A – 1, 2 B – 3
b) receptory dotyku/ucisku/temperatury/ciepła/bólu/wolne zakończenia nerwowe w skórze

Zadanie 142. (SP15)
Kości budujące szkielet człowieka są połączone ze sobą za pomocą różnych rodzajów stawów, mających różny zakres ruchów. Na przykład staw barkowy (ramienny) umożliwia ruchy kończyny górnej w wielu płaszczyznach.
Zaznacz poniżej rodzaj stawu, do którego należy staw barkowy.
A. eliptyczny                   B. kulisty                 C. zawiasowy                   D. siodełkowaty

 

Zadanie 143. (SP15)
U kobiet w wieku 40–50 lat, z powodu zachodzących zmian hormonalnych, zaczyna się powolny spadek masy kostnej na skutek odwapnienia. Po pięćdziesiątym roku życia spadek ten jest u większości kobiet dość gwałtowny i może prowadzić do osteoporozy.
Zaproponuj dwa działania, które pomogą kobietom zapobiegać ubytkowi masy kostnej prowadzącemu do osteoporozy. Uzasadnij proponowane działania.

 

• Podawanie witaminy D, ponieważ wspomaga ona wchłanianie wapnia z jelit (przyczyniając się do
zapobiegania jego utracie z kości).
• Suplementowanie wapnia/przyjmowanie preparatów wapniowych, co pomoże wchłonąć odpowiednią jego
ilość i nie dopuści do spadku masy kostnej/pozwoli szybko uzupełnić niedobory wapnia.
• Stosowanie odpowiedniej diety, zawierającej dobrze przyswajalny wapń, co pomoże dostarczyć
organizmowi odpowiednią ilość wapnia.
• Ruch/aktywność fizyczna/gimnastyka, ponieważ sprzyja to mineralizacji kości/utrzymaniu masy kostnej na
właściwym poziomie/wpływa na tworzenie masy kostnej
• Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej/przyjmowanie estrogenów/przyjmowanie odpowiednich
hormonów w okresie menopauzy, co sprzyja utrzymaniu masy kostnej.


Zadanie 144.
(SP15)
Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Nerwy te mogą pełnić funkcje czuciowe, ruchowe lub mieszane (pełnią funkcje zarówno czuciowe, jak i ruchowe).
Na podstawie podanych informacji określ, jakie funkcje pełnią wymienione nerwy czaszkowe. Wybierz je spośród funkcji podanych w tekście i wpisz w wyznaczone miejsca.
1. Nerw językowo-gardłowy: część nerwu unerwia mięśnie gardła odpowiadające za połykanie, a część tworzy włókna smakowe języka – funkcja  …………………………………..  .
2. Nerw węchowy: przewodzi impulsy nerwowe z jamy nosowej do mózgu –  funkcja  ………………………………………….  .
3. Nerw bloczkowy: unerwia mięśnie gałki ocznej, jego uszkodzenie jest przyczyną zeza –  funkcja  ………………………………………….  .

 

1. – mieszana (ruchowa i czuciowa)
2. – czuciowa
3. – ruchowa

Zadanie 145. (SP15)
Odruchy są to utrwalone, automatyczne reakcje organizmu na różnego rodzaju bodźce.
Określ rodzaj każdego z odruchów wymienionych w tabeli. Zaznacz B (bezwarunkowy), jeśli dany odruch jest przykładem odruchu bezwarunkowego, albo W (warunkowy) – jeśli jest to przykład odruchu warunkowego.

1 – B, 2 – B, 3 – W

Zadanie 146. (SP15)
Na schemacie przedstawiono elementy łuku odruchowego

a) Narysuj, przy pogrubionych kreskach na schemacie, strzałki ilustrujące kierunek przepływu impulsu nerwowego w każdym neuronie.
b) Podaj nazwę neuronu oznaczonego na schemacie literą X.
c) Określ, dlaczego przedstawiony schemat nie może ilustrować odruchu kolanowego.

 

Zadanie 147. (SP15)
Czerniak złośliwy jest u ludzi jednym z najgroźniejszych schorzeń nowotworowych skóry. W tabeli przedstawiono dane dotyczące zachorowalności na czerniaka złośliwego w Polsce w latach 2000–2010.

a) Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli narysuj wykres porównujący częstość występowania czerniaka złośliwego u kobiet i mężczyzn w latach 2000–2010.
b)
Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zmian liczby zachorowań na czerniaka w latach 2000–2010, uwzględniający różnice bądź podobieństwa w zachorowalności kobiet i mężczyzn.
c)
Przedstaw dwa różne przykłady działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zachorowania na czerniaka skóry u ludzi.

 

b)
• Czerniak złośliwy (w latach 2000–2010/w tych latach) występował częściej u kobiet niż u mężczyzn.
• Liczba zachorowań/zachorowalność na czerniaka (złośliwego) w latach 2000–2010/w tych latach wzrosła
silniej u mężczyzn.
• Liczba zachorowań/zachorowalność na czerniaka (złośliwego) w latach 2000–2010/w tych latach wzrosła
w obu grupach/wzrosła zarówno u kobiet i mężczyzn.
• Zachorowalność na czerniaka (złośliwego) w latach 2000–2010/w tych latach wzrastała w obu grupach.

c)
• Stosowanie kremów z filtrami UV (które zatrzymują promienie UV).
• Umiarkowane korzystanie z kąpieli słonecznych/unikanie poparzeń skóry, spowodowanych nadmierną jej
ekspozycją na promieniowanie słoneczne.
• Unikanie opalania się w godzinach najsilniejszego nasłonecznienia/umiarkowane korzystanie z solarium.
• Noszenie okularów przeciwsłonecznych/ochrona ciała ubraniem/okryciem w przypadku konieczności
przebywania na słońcu, np. podczas pracy.
• Regularna kontrola znamion skórnych u lekarza.

Zadanie 148. (SP15)
Na schemacie przedstawiono klasyfikację rodzajów odporności swoistej. Poniżej wymieniono różne przyczyny (1–4) nabywania odporności swoistej przez organizm człowieka.
1. Zakażenie bakteriami chorobotwórczymi.
2. Przekazanie przeciwciał wytworzonych w ciele matki przez łożysko do płodu.
3. Podanie choremu gotowych przeciwciał w surowicy odpornościowej.
4. Podanie szczepionki ochronnej.
Uzupełnij schemat, wpisując w wyznaczone kropkami miejsca numery (1–4), odpowiadające sposobom nabywania odporności danego typu.

Zadanie 149. (SP15)
Po wzięciu do ust niewielkiej szczypty mąki ziemniaczanej, zawierającej głównie skrobię, początkowo nie odczuwamy żadnego smaku. Po krótkim czasie i wymieszaniu skrobi ze śliną zaczynamy odczuwać smak słodki.
Wyjaśnij, uwzględniając procesy, które zachodzą w jamie ustnej, w jaki sposób dochodzi do opisanej zmiany smaków.

 

W ślinie człowieka znajduje się enzym/amylaza (ślinowa), który zapoczątkowuje w jamie ustnej trawienie
skrobi do cukrów (o prostszej budowie) o słodkim smaku/dekstryn/maltozy, która jest słodka.

Zadanie 150. (SP15)
Wątroba jest silnie ukrwiona, w jej komórkach zachodzą różnorodne procesy, ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Podaj dwie funkcje wątroby, inne niż wydzielanie żółci.

 

• magazynowanie glikogenu/synteza glikogenu/przemiany glikogenu
• magazynowanie żelaza
• magazynowanie niektórych witamin/witaminy A/B12
• wytwarzanie protrombiny/fibrynogenu/heparyny/albumin/białek osocza
• wytwarzanie mocznika
• wytwarzanie ciepła
• detoksykacja

Zadanie 151. (SP15)
Około 1,8 mln lat temu pierwsze hominidy opuściły Afrykę i zasiedliły Europę i Azję.
Znajdź wśród wymienionych nazwę tych hominidów i ją zaznacz.
A. człowiek zręczny (Homo habilis)
B. człowiek wyprostowany (Homo erectus)
C. neandertalczyk (Homo neanderthalensis)
D. człowiek myślący (Homo sapiens) 

 


Zadanie 152.
(SP15)
Skóra człowieka składa się z trzech podstawowych warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Powierzchniowa warstwa naskórka (wielowarstwowego nabłonka) ulega rogowaceniu, które polega na odkładaniu się w jej komórkach białka o dużej wytrzymałości mechanicznej – keratyny, nierozpuszczalnej w wodzie. Warstwa zrogowaciała naskórka stale się z łuszcza i jest zastępowana przez nowe komórki docierające z jego głębszych warstw. W skórze właściwej znajdują się naczynia krwionośne, gruczoły potowe i łojowe oraz receptory dotyku, bólu i temperatury. Tkanka podskórna zawiera głównie komórki tłuszczowe.
Na podstawie powyższego tekstu podaj po jednym przykładzie przystosowania budowy skóry do:
1. ochrony organizmu przed utratą wody
2. ochładzania organizmu w upalny dzień lub podczas wysiłku fizycznego.

 

Przystosowania w budowie skóry do:
1. ochrony organizmu przed utratą wody
• zrogowaciały (wodoszczelny naskórek)
• obecność w (zrogowaciałych) komórkach naskórka keratyny
• gruczoły łojowe (wytwarzające łój, który chroni skórę przed wysychaniem).
2. ochładzania organizmu w upalny dzień
• gruczoły potowe (wydzielające pot)
• naczynia krwionośne, zdolne do rozszerzania się.

Zadanie 153. (SP16)
Na rysunku schematycznie przedstawiono fragment ludzkiej tkanki nabłonkowej tworzącej błony śluzowe, wraz z leżącą pod nią tkanką łączną.

Na podstawie rysunku oceń, czy poniższe informacje dotyczące przedstawionej tkanki nabłonkowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1 – P, 2 – P, 3 – F

Zadanie 154. (SP16)
Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka, a cyframi 1–4 oznaczono niektóre kości. Obok rysunku podano nazwy różnych kości czaszki (A–E).


a) Zapisz oznaczenia literowe nazw kości (A–E), którymi należy uzupełnić schemat  w miejscach oznaczonych cyframi 1–4.
b) Spośród kości (1–4) wskazanych na rysunku wypisz nazwy tych, które wchodzą – odpowiednio – w skład twarzoczaszki i w skład mózgoczaszki. 

 

a) 1 – B, 2 – D, 3 – E, 4 – C
b) • kości twarzoczaszki: kość nosowa, szczęka (kość szczękowa)
• kości mózgoczaszki: kość czołowa, kość skroniowa.

Zadanie 155. (SP16)
Na rysunkach przedstawiono prawidłowe i trzy różne patologiczne krzywizny kręgosłupa. Strzałkami oznaczono miejsca zmian


Na podstawie rysunków podaj, na czym polega każda z przedstawionych zmian patologicznych kręgosłupa – uwzględnij nazwę odcinka, w którym występuje wygięcie, i kierunek wygięcia (boczne, ku przodowi, ku tyłowi ciała).

Zadanie 156. (SP16)
Układ ruchu człowieka tworzą szkielet i mięśnie szkieletowe. Obie części tego układu  są ze sobą powiązane strukturalnie i funkcjonalnie – współdziałają w wykonywaniu ruchu.  Przedstaw, na czym polega współdziałanie szkieletu i mięśni szkieletowych w wykonywaniu ruchu. W odpowiedzi uwzględnij rolę każdej z części składowych układu ruchu. 

• Kości są miejscem przyczepu mięśni (szkieletowych), które mają zdolność do skurczu, dzięki czemu
wspólnie umożliwiają ruch.
• Mięśnie są zdolne do skurczu i generują ruch, a dzięki połączeniu z kośćmi, ten ruch jest przenoszony na
inne tkanki, narządy lub organy.

Zadanie 157. (SP16)
Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

Uzupełnij tabelę – wpisz zarówno nazwy narządów wydzielających proenzymy trawienne wymienione w tabeli, jak i cyfry odpowiadające tym narządom na rysunku.

Zadanie 158. (SP16)
Proces trawienia rozpoczyna się w jamie ustnej. Występująca w niej ślina, której podstawowym składnikiem jest woda, zawiera nie tylko enzym trawiący polisacharydy – amylazę ślinową (ptialinę), lecz także substancje białkowe – mucyny zwiększające gęstość  i lepkość śliny, jak również lizozym – enzym uszkadzający ściany komórek bakterii.
Na podstawie tekstu oceń, czy informacje dotyczące funkcji śliny są prawdziwe.  Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 

1 – P; 2 – F; 3 – P

Zadanie 159. (SP16)
Gruczoły żołądkowe zawierają trzy typy komórek: komórki śluzowe – wytwarzające śluz, komórki główne – produkujące, w formie nieaktywnej, enzym trawiący białka, a także komórki okładzinowe – wydzielające jony wodorowe, co obniża pH treści żołądkowej  i aktywuje enzym trawiący białka.
Podaj inną funkcję niskiego pH treści żołądkowej niż aktywacja enzymu trawiącego białka.

 

• działanie bakteriobójcze
• denaturacja białek ułatwiająca ich trawienie enzymatyczne
• zapewnienie optymalnego pH / kwasowego środowiska dla działania pepsyny

Zadanie 160. (SP16)
W poniższych zdaniach opisano wybrane narządy układu oddechowego człowieka.
A. Narząd ten składa się z dziewięciu chrząstek połączonych ze sobą za pomocą stawów, więzadeł i mięśni. Największa z nich u mężczyzn tworzy wyniosłość wyczuwalną przez skórę.
B. Długość tego narządu wynosi około 12 cm, składa się on z kilkunastu chrząstek o podkowiastym kształcie, zawiera nabłonek migawkowy, biorący udział w oczyszczaniu powietrza.
C. Ten odcinek dróg oddechowych pełni funkcje oczyszczania, ogrzewania i nawilżania powietrza.
D. Jest wspólnym odcinkiem drogi oddechowej i pokarmowej, zbudowanym z licznych mięśni i błony śluzowej.
Do nazwy każdego z wymienionych poniżej narządów przyporządkuj jego opis wybrany  spośród A–D.
jama nosowa ………….…
tchawica …..……..……….
gardło ……..………………

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

jama nosowa – C, tchawica – B, gardło – D

Zadanie 161. (SP16)
Na schemacie cyframi 1–5 oznaczono kolejne etapy przemieszczania się pobranego tlenu do komórek ciała człowieka.


Uzupełnij zdania I–IV: w wyznaczone miejsca wpisz określenia wybrane z poniższych. Niektóre określenia mogą być użyte więcej niż jeden raz.    
dyfuzja          wdech           transport
I. W pierwszym etapie (1) odbywa się …………………….. i do płuc dociera powietrze  zawierające więcej tlenu niż powietrze pęcherzykowe w płucach.
II. Następnie (2) zachodzi …………..……….. tlenu z pęcherzyków płucnych do naczyń włosowatych.
III. W dalszych etapach (3, 4) odbywa się ………………… tlenu w kierunku komórek ciała. IV. Ostatnim etapem (5) jest ………………… tlenu z naczyń włosowatych do komórek ciała.

I. W pierwszym etapie (1) odbywa się wdech, do płuc dociera powietrze zawierające więcej tlenu niż
powietrze pęcherzykowe w płucach.
II. Następnie (2) zachodzi dyfuzja / transport tlenu z płuc do naczyń włosowatych.
III. W dalszych etapach (3, 4) odbywa się transport tlenu z płuc w kierunku komórek ciała.
IV. Ostatnim etapem (5) jest dyfuzja / transport tlenu z naczyń włosowatych do komórek ciała.

Zadanie 162. (SP16)
Na rysunku przedstawiono w uproszczeniu układ krwionośny człowieka


a) Podaj, z którego obiegu krwi – A czy B – wpływa do serca krew utlenowana. Odpowiedź uzasadnij.
b) Zaznacz poniżej nazwy dwóch naczyń krwionośnych, którymi krew wypływa z serca.
A. żyła płucna         B. aorta        C. tętnica płucna        D. żyła główna        E. żyła wrotna

a) Krew utlenowana wpływa do serca z obiegu B, ponieważ:
• w obiegu tym krew wypływa z prawej komory serca (i jest transportowana do płuc, w których zachodzi
wymiana gazowa).
• krew z płuc (utlenowana w płucach) powraca do lewego przedsionka.
b) B, C


Zadanie 163.
(SP16)
Uzupełnij schemat – przyporządkuj poszczególnym rodzajom odporności swoistej czynniki, które prowadzą do jej wytworzenia. Wybierz je z wymienionych.
szczepienia ochronne         picie mleka matki         podanie surowicy          przebycie choroby

Zadanie 164. (SP16)
Limfa, płynąc w kierunku serca, w naczyniach układu limfatycznego (zbudowanych podobnie jak żyły) przepływa przez jeden lub kilka węzłów chłonnych.
a) Podaj nazwę rodzaju mięśni budujących ściany naczyń limfatycznych  i zapewniających dzięki skurczom ruch limfy w tych naczyniach.
b) Podaj jedną funkcję, jaką pełnią węzły chłonne w układzie limfatycznym. 

 

a) mięśnie gładkie
b) • namnażają się w nich limfocyty
• powstają w nich limfocyty
• zachodzą w nich reakcje odpornościowe
• wytwarzane są w nich przeciwciała
• oczyszczają limfę z drobnoustrojów chorobotwórczych (i z ich toksyn)
• zachodzi w nich filtracja limfy

Zadanie 165. (SP16)
Alergia jest nadmierną reakcją układu odpornościowego na obecność pewnych antygenów, które zwykle nie wywołują odpowiedzi immunologicznej. Alergenami są np. pyłek roślin, zarodniki grzybów, roztocze, sierść i naskórek zwierząt, niektóre substancje odżywcze, np. gluten.
Spośród przedstawionych sposobów postępowania (1.–6.) wybierz i wpisz w tabelę wszystkie te, które pozwolą na unikanie kontaktu z alergenem osobie uczulonej na roztocze i osobie uczulonej na pyłek roślin.
1. spanie przy zamkniętym oknie
2. szybkie usuwanie odpadów kuchennych
3. unikanie tapicerowanych mebli
4. niesuszenie ubrań na dworze
5. częste wietrzenie sypialni
6. unikanie pokarmów zawierających gluten


Zadanie 166.
(SP16)
Człowiek odbiera ze środowiska różnorodne bodźce, które w narządach zmysłów są przetwarzane na impulsy nerwowe i analizowane w odpowiednich obszarach kory mózgowej.
 Uzupełnij tabelę opisującą odbieranie oraz przetwarzanie bodźców wzrokowych  i słuchowych. Wpisz odpowiednie nazwy.

 

Zadanie 167. (SP16)
Soczewka oka wykazuje dużą elastyczność. We właściwej pozycji utrzymywana jest dzięki mięśniowi rzęskowemu. Jeśli mięsień jest rozluźniony, soczewka przybiera kształt bardziej płaski i oko postrzega wówczas wyraźnie przedmioty odległe, a jeśli się kurczy – kształt bardziej wypukły (zakrzywiony) i oko skupione jest na obiektach bliskich. Kiedy człowiek się starzeje, soczewka staje się mniej elastyczna i bardziej płaska.
Przedstaw konsekwencje zmniejszonej elastyczności soczewki dla widzenia przedmiotów z bliska u osób wcześniej zdrowych

 

Konsekwencją zmniejszenia elastyczności soczewki jest:
• nieostre widzenie przedmiotów bliskich.
• to, że blisko położone przedmioty wydają się zamazane (rozmyte, niewyraźne).

Zadanie 168. (SP16)
Organizm człowieka reaguje na krótkotrwały stres wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy (adrenaliny i noradrenaliny), natomiast na długotrwały stres odpowiada zwiększonym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy (np. aldosteronu i kortyzolu). Jednak długotrwałe działanie kortyzolu skutkuje m.in. spadkiem liczby limfocytów oraz intensywnym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.
Przedstaw skutki, jakie dla zdrowia człowieka będącego w stanie długotrwałego stresu może mieć obniżenie liczby limfocytów.

 

Obniżenie liczby limfocytów skutkuje:
• spadkiem odporności organizmu.
• większą podatnością na infekcje.
• większą zapadalnością na choroby nowotworowe.
• trudniejszym leczeniem chorób nowotworowych.


Zadanie 169.
(SP17)
Na rysunku przedstawiono budowę komórki nerwowej (neuronu).


Uzupełnij opis rysunku – podaj nazwy elementów neuronu oznaczonych literami A i B oraz wskaż kierunek przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie: dorysuj grot strzałki na rysunku.

Zadanie 170. (SP17)
Na rysunku przedstawiono budowę kręgosłupa człowieka. Cyframi I–V oznaczono odcinki kręgosłupa.


a) Uzupełnij tabelę – wpisz brakujące nazwy odcinków kręgosłupa oraz liczbę kręgów, wybraną spośród: 4–5, 7, 5, 12.


b) Do wymienionych poniżej cech budowy kręgosłupa (A–C) przyporządkuj  po jednej funkcji pełnionej przez kręgosłup dzięki tym cechom, wybranej spośród  1.–4.

a)

b) A – 4, B – 1, C – 2

Zadanie 171. (SP17)
Zdolność komórek mięśniowych do skurczu wynika z ich szczególnej budowy. Wnętrze komórek wypełniają w łókienka białkowe (filamenty: grubsze – filamenty miozynowe  i cieńsze – filamenty aktynowe). Podstawową jednostką kurczliwą komórki tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest sarkomer. Na poniższych schematach przedstawiono: I – sarkomer w rozluźnionym i rozciągniętym mięśniu i II – sarkomer podczas skurczu.


Na podstawie analizy schematów uzupełnij poniższe zdania – wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie oznaczenia literowe.
Podczas skurczu w obrębie sarkomeru, wskutek przesuwania się względem siebie filamentów aktynowych i miozynowych, skróceniu ulegają prążki ………… oraz prążek ………… .  Nie zmienia się natomiast długość prążka ……….., gdyż same filamenty nie zmieniają swojej długości. Efektem tych zmian jest skrócenie sarkomeru.

Podczas skurczu w obrębie sarkomeru, wskutek przesuwania się względem siebie filamentów aktynowych i
miozynowych, skróceniu ulegają prążki …….I….. oraz prążek …..H….. . Nie zmienia się natomiast długość
prążka …..A……, gdyż same filamenty nie zmieniają swojej długości. Efektem tych zmian jest skrócenie
sarkomeru.

Zadanie 172. (SP17)
Energii niezbędnej do wywołania skurczu mięśnia dostarcza związek chemiczny – ATP (adenozynotrifosforan). Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu dwie drogi (szlaki metaboliczne) uzyskiwania ATP przez komórki mięśniowe w procesie oddychania: droga A składająca się z procesów oznaczonych na schemacie cyframi I i II oraz droga B – składająca się z procesów I i III.

a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie cyfrą I oraz miejsce jego przebiegu w komórce.
b) Uzupełnij poniższe zdania – określ, czy dana droga uzyskiwania energii jest procesem tlenowym czy beztlenowym. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na schemacie.

a) Nazwa procesu: glikoliza
Lokalizacja w komórce: cytoplazma / cytozol
b) Droga A – jest procesem tlenowym, ponieważ nastąpiło całkowite utlenienie glukozy do wody i ditlenku
węgla [tlenku węgla(IV)] / ponieważ w II etapie powstaje ATP oraz produktem utleniania pirogronianu jest
H2O i CO2.
Droga B – jest procesem beztlenowym, ponieważ nastąpiło częściowe / niecałkowite utlenienie glukozy
(powstał kwas mlekowy) / pirogronian jest redukowany do mleczanu / jest to fermentacja mlekowa.

Zadanie 173. (SP17)
Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na który składa się przewód pokarmowy, zróżnicowany na funkcjonalne odcinki i gruczoły trawienne.  Uwaga: W opisie rysunku nie uwzględniono wszystkich elementów budowy układu pokarmowego.


a) Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, do którego uchodzą przewody trzustki, oraz wymień nazwy trzech głównych składników pokarmowych, które są trawione  w tym odcinku dzięki enzymom zawartym w soku trzustkowym.
b) Podaj nazwę dwóch odcinków przewodu pokarmowego, do których światła nie są wydzielane enzymy trawienne

 

a) • Odcinek przewodu pokarmowego: dwunastnica / jelito cienkie
• Składniki pokarmowe trawione w tym odcinku: białka, węglowodany, tłuszcze lub kwasy nukleinowe
b) Dwa z trzech wymienionych odcinków w dowolnej kolejności: przełyk, jelito grube, gardło.

Zadanie 174. (SP17)
Podczas wysiłku fizycznego w organizmie człowieka wzrasta zapotrzebowanie na tlen, wskutek czego następuje zwiększenie wentylacji płuc. Głównym czynnikiem wywołującym zwiększenie wentylacji płuc jest wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi i jednocześnie spadek poziomu tlenu. Chemoreceptory znajdujące się głównie w aorcie i tętnicy szyjnej przekazują informację o stężeniu CO2 do mózgu, gdzie zlokalizowane są ośrodki oddechowe.
a) Uporządkuj we właściwej kolejności etapy przekazywania informacji o zwiększonym stężeniu dwutlenku węgla we krwi człowieka. Wpisz w tabelę numery 2–5.


b) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało informacje prawdziwe. Podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie.
Podczas wdechu następuje zasysanie powietrza do płuc, gdyż skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych skutkuje (uniesieniem / obniżeniem) przepony, (uniesieniem / obniżeniem) żeber i w efekcie (zwiększeniem / zmniejszeniem) objętości klatki piersiowej

a) Kolejność od góry: 4, 2, 1, 3, 5
b) Podczas wdechu następuje zasysanie powietrza do płuc, gdyż skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych
skutkuje (obniżeniem) przepony, (uniesieniem) żeber i w efekcie (zwiększeniem) objętości klatki piersiowej.

Zadanie 175. (SP17)
Podczas dużego wysiłku fizycznego w organizmie człowieka naczynia krwionośne miejscowo się rozszerzają i do komórek mięśniowych dopływa większa ilość krwi, transportującej  do nich tlen za pośrednictwem krwinek czerwonych (erytrocytów), wyspecjalizowanych  w jego transporcie.
a) Wyjaśnij, dlaczego krwinki czerwone do pełnienia swojej funkcji transportowej tlenu wymagają obecności w nich żelaza Fe2+.
b)
Uzasadnij, dlaczego dojrzałe krwinki czerwone nie mogą naprawiać powstających w nich uszkodzeń ani też się dzielić.

 

a) • Dwuwartościowy jon żelaza nietrwale przyłącza tlen.
• Dzięki temu jonowi hemoglobina przyłącza tlen w płucach i oddaje go w tkankach.
• Hemoglobina występująca w erytrocytach składa się z grupy hemowej zawierającej Fe2+, do którego
przyłącza się nietrwale tlen, dzięki czemu może być przez nią transportowany.
b)
• Nie mają DNA.
• Dojrzałe erytrocyty nie mają jądra komórkowego, a więc nie mają informacji genetycznej
dotyczącej tych procesów.

Zadanie 176. (SP17)
Pojemność minutowa serca to objętość krwi, którą pompuje do naczyń tętniczych jedna komora serca w ciągu jednej minuty. Oblicza się ją, mnożąc pojemność wyrzutową (objętość krwi wypompowywaną podczas jednego skurczu serca przez komorę do tętnic) przez liczbę uderzeń serca w ciągu minuty. U osoby dorosłej podczas spoczynku serce uderza ok. 72 razy na minutę, a komora jednorazowo pompuje do tętnic ok. 70 ml krwi.  Na wykresie przedstawiono zmiany pojemności minutowej serca u mężczyzn w różnym wieku podczas wysiłku fizycznego o wzrastającej intensywności.

Na podstawie przedstawionych informacji sformułuj wniosek dotyczący wpływu wysiłku fizycznego na pojemność minutową serca mężczyzny w zależności od jego wieku

 

• Wraz ze wzrostem wysiłku fizycznego wzrasta (proporcjonalnie) pojemność minutowa serca niezależnie od
wieku mężczyzny.
• Niezależnie od wieku mężczyzny wysiłek fizyczny zwiększa o tyle samo pojemność minutową serca.

Zadanie 177. (SP17)
W naczyniach krwionośnych wyprowadzających krew z serca panuje wysokie ciśnienie. Naczynia te mają stosunkowo małe światło i nie ma w nich zastawek. W naczyniach doprowadzających krew do serca jest niskie ciśnienie. Mają one stosunkowo szerokie światło i występują w nich zastawki. Na podstawie tekstu uzupełnij tabelę, w której porównasz opisane naczynia krwionośne


Zadanie 178.
(SP17)
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Najczęstszymi  i najgroźniejszymi chorobami układu krążenia są miażdżyca tętnic oraz choroba nadciśnieniowa, prowadzące do wielu innych schorzeń, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Wielu z chorób układu krążenia można byłoby uniknąć, jeżeli przestrzegałoby się pewnych zasad profilaktycznych.
a) Wyjaśnij, w jaki sposób miażdżyca tętnic wieńcowych zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca.
b) Oceń, czy poniższe zalecenia dotyczące diety, których należy przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko powstania miażdżycy, są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zalecenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

a) Miażdżyca polega na odkładaniu w naczyniach wieńcowych blaszek miażdżycowych, zamykających ich
światło, co skutkuje niedotlenieniem (i niedożywieniem) mięśnia sercowego i w efekcie jego obumieraniem.
b) 1 – F, 2 – P, 3 – P

Zadanie 179. (SP17)
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące limfocytów są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

1 – F, 2 – F, 3 – P

Zadanie 180. (SP17)
Na schemacie przedstawiono budowę układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny.


a) Uzupełnij poniższy schemat ilustrujący drogę wody w układzie wydalniczym człowieka. Wpisz w wyznaczone miejsca określenia wybrane spośród wymienionych:
moczowód      nasieniowód      kanalik kręty I rzędu      kanalik zbiorczy

Torebka Bowmana →  ……………………………………… → pętla Henlego → kanalik kręty II rzędu → …………………………………………………. → miedniczka nerkowa → …………………………………… → pęcherz moczowy → cewka moczowa.
b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wydalania moczu z organizmu człowieka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

c) W poniższych zdaniach podkreśl w nawiasach właściwe określenia tak, aby powstały informacje prawdziwe.
1. Liczne mitochondria dostarczają energię do procesów (aktywnego transportu / dyfuzji) glukozy i aminokwasów z moczu pierwotnego do komórek kanalika.
2. Mikrokosmki (zwiększają / zmniejszają) powierzchnię resorpcji i sekrecji kanalika.

d) Do podanych nazw narządów męskiego układu rozrodczego (A–D) przyporządkuj spośród 1. –5. po jednej funkcji pełnionej przez te narządy. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca.

a)

b) 1 – P, 2 – P, 3 – F

c) 1. Liczne mitochondria dostarczają energię do procesów aktywnego transportu glukozy i aminokwasów z
moczu pierwotnego do komórek kanalika.
2. Mikrokosmki (zwiększają) powierzchnię resorpcji i sekrecji kanalika.
d) A – 4, B – 1, C – 2, D – 3