Zadania maturalne z Biologii

Tematyka: wirusy, wiriody, priony, bakterie, sinice, protisty, grzyby.

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N – „stara”/”nowa” formuła; P/R – poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 – rok 2008.

.

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ <<.

Zadanie 1. (SP05)
Gdy zranimy ciało i nie oczyścimy rany, do organizmu mogą wniknąć bakterie tężca. Toksyny produkowane przez te bakterie mogą spowodować bardzo groźne dla organizmu skutki. Żeby temu przeciwdziałać, podaje się zranionemu surowicę przeciwtężcową.
Odporność organizmu uzyskana przy zastosowaniu surowicy przeciwtężcowej jest

 1. naturalna, bierna.
 2. naturalna, czynna.
 3. sztuczna, bierna.
 4. sztuczna, czynna.

3. sztuczna, bierna.

Zadanie 2. (SP05)
W pewnej miejscowości większość mieszkańców sprzeciwiła się planowanej tam budowie ośrodka dla nosicieli wirusa HIV, w tym chorych na AIDS. Mieszkańcy uzasadniali swój sprzeciw troską o zdrowie własne i swoich dzieci.
Przedstaw dwa różne argumenty, które pozwolą przekonać mieszkańców tej miejscowości, że sama obecność nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS nie powoduje zagrożenia zakażeniem.

 

– Nie można zarazić się wirusem HIV drogą kropelkową kichanie / kasłanie / przez dotykanie tych samych
rzeczy / używanie tych samych sprzętów / podanie dłoni / wirus nie jest przenoszony przez owady.
– Zarazić się można przez krew /stosunki płciowe.
– Wirus HIV nie wytrzymuje nawet krótkiego przebywania poza wilgotnym środowiskiem krwi i błon
śluzowych, poza organizmem ginie w krótkim czasie.

Zadanie 3. (SP06)
U dziewcząt około 13. roku życia stosuje się obowiązkowe szczepienie ochronne przeciw różyczce.
Wyjaśnij, dlaczego szczepienia przeciw różyczce są obowiązkowe tylko dla dziewcząt

 

Wirus różyczki jest groźny dla płodu – może powodować jego poważne uszkodzenia, dlatego szczepienie
dziewcząt zapobiegnie infekcji w przyszłości podczas ciąży.

Zadanie 4. (SP07)
Na diagramach przedstawiono zawartość limfocytów T we krwi dwóch osób: osoby zdrowej i chorej na AIDS.

Na podstawie analizy diagramów określ dwie zmiany, które zachodzą we krwi osoby chorej w porównaniu z osobą zdrową.

1. U osoby chorej następuje zmniejszenie ogólnej liczby limfocytów.
2. U osoby chorej następuje zmniejszenie poziomu liczby limfocytów T.


Zadanie 5.
(SP07)
Jednym z zadań współczesnej medycyny klinicznej jest walka ze szczepami bakterii opornych na działanie antybiotyków.
Zaznacz wśród podanych niżej przykładów dwa takie zachowania człowieka, które przyczyniają się do powstawania szczepów opornych na antybiotyki.

 1. Spożywanie jogurtów zawierających żywe kultury bakterii.
 2. Nieprzestrzeganie higieny osobistej.
 3. Nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków.
 4. Dodawanie antybiotyków do pasz zwierząt hodowlanych.
 5. Stosowanie leków podnoszących naturalną odporność organizmu

3. Nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków.
4. Dodawanie antybiotyków do pasz zwierząt hodowlanych.

Zadanie 6. (SP09)
Droga szerzenia się zakażenia to sposób i mechanizm przenoszenia danego zakażenia od chorego lub nosiciela do zakażonego. Na schemacie przedstawiono ważniejsze drogi szerzenia się niektórych chorób.
a) Na podstawie powyższego schematu opisz dwie drogi zakażenia się człowieka gruźlicą.
b) Na schemacie wymieniono choroby wywoływane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki.
Wypisz ze schematu nazwy dwóch chorób wywoływanych przez wirusy.

 

a) 1. Drogą kropelkową od chorego człowieka lub przez powietrze od chorego człowieka.
2. Przez pokarm lub mleko lub mięso od chorych krów.
b) grypa i poliomyelitis lub odra

Zadanie 7. (SP10)
W 2008 r. nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny przyznano m.in. za odkrycie, że wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) może być jednym z czynników wywołujących raka szyjki macicy. Choroba ta jest jedną z najgroźniejszych nowotworowych chorób kobiecych, na którą rocznie umiera na świecie około 300 tys. kobiet.
Jak to odkrycie jest wykorzystane w profilaktyce medycznej?

 

Odkrycie to umożliwiło opracowanie i wprowadzenie szczepionki przeciw wirusowi, która zastosowana u
dziewcząt lub młodych kobiet zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby raka szyjki macicy.

Zadanie 8. (SP11)
Podczas epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A, rozprzestrzeniającego się przez zakażone pożywienie lub wodę, stosuje się podawanie odpowiednich przeciwciał.
Podkreśl w każdej parze określenie charakteryzujące rodzaj nabytej odporności.
1. swoista / nieswoista           2. bierna / czynna          3. naturalna / sztuczna

1. swoista / nieswoista 2. bierna / czynna 3. naturalna / sztuczna

Zadanie 9. (SP12)
W Polsce od 1955 roku szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG) są obowiązkowe, a od 2006 roku szczepieniu podlegają noworodki już w pierwszej dobie życia. Na diagramie przedstawiono zapadalność na gruźlicę w kilku województwach w Polsce w latach: 1999, 2003 i 2007, którą wyrażono liczbą zachorowań na 100 tys. Ludności

a) Podaj brakujący opis pionowej osi wykresu słupkowego.
b) Na podstawie powyższych danych przedstaw i uzasadnij swoją opinię dotyczącą skuteczności szczepień przeciwko gruźlicy w Polsce. 

a) Liczba zachorowań na gruźlicę na 100 tys. ludności
b) – Uważam, że szczepienia są skuteczne, ponieważ zachorowalność na gruźlicę w latach 1999-2007
zmniejszyła się w większości województw przedstawionych na wykresie.
– Uważam, że skuteczność szczepień nie jest wystarczająca, gdyż są województwa, w których zapadalność
na tę chorobę prawie się nie zmieniła, a nawet wzrosła, np. w małopolskim.
– Uważam, że szczepienia przeciw gruźlicy nie są w pełni skuteczne, ponieważ ograniczają, ale nie eliminują
całkowicie tej choroby.
– Na podstawie analizy tych danych nie można stwierdzić, że szczepienia są skuteczne, gdyż na obniżenie
zachorowalności na gruźlicę mogły wpłynąć też inne czynniki, np.skuteczność antybiotyków, wczesna wykrywalność przypadków zachorowań, przestrzeganie higieny, lepsza jakość życia.


Zadanie 10.
(SP13)
Przebycie choroby zakaźnej pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego daje najczęściej odporność na powtórne zakażenie takim samym patogenem.
Zaznacz rodzaj odporności swoistej, której dotyczy powyższy opis.
 A. bierna sztuczna B. bierna naturalna C. czynna sztuczna D. czynna naturalna

D. czynna naturalna

Zadanie 11. (SP18)
Na poniższych rysunkach (A i B) zilustrowano dwa sposoby uzyskiwania odporności  na określone patogeny.

a) Spośród poniższych określeń wybierz po dwa, które poprawnie opiszą nabytą odporność na określone patogeny w przypadku przedstawionym na rysunku A  i w przypadku przedstawionym na rysunku B. Uwaga: To samo określenie może zostać wybrane dwukrotnie.
bierna         naturalna         swoista         sztuczna         nieswoista

b) Wyjaśnij, na czym polega różnica w nabywaniu odporności w przypadku przedstawionym na rysunku A i w przypadku przedstawionym na rysunku B.

a) A.: swoista, naturalna; B.: swoista, sztuczna.
b) W przypadku przedstawionym na rysunku A nabywanie odporności / wytwarzanie przeciwciał zachodzi
w wyniku pierwszego kontaktu z patogenem i zachorowania, natomiast w przypadku opisanym na rysunku B
– nabywanie odporności / wytwarzanie przeciwciał zachodzi w wyniku działania szczepionki i nie dochodzi
do zachorowania.

Zadanie 12. (SR05)
Choroby wirusowe rozwijają się w różnym tempie. Można wyróżnić dwie strategie: szybką lub powolną, np. wirusy tropikalnej gorączki krwotocznej działają błyskawicznie, zamieniając w ciągu kilku dni tkanki chorego w krwawą masę pełną nowych wirusów. Chory umiera w ciągu 2 – 9 dni. Inaczej jest w przypadku wirusa HIV: powiela się on powoli i skrycie, długo nie wywołując żadnych objawów.
Opisz dwie zalety strategii działania wirusa HIV.

– Wirusy działające wolno mają większe szanse na zaatakowanie nowego (i kolejnych) gospodarza i wykorzystanie go.
– Stykając się z organizmami różnych gospodarzy wirusy mają większe szanse zdobycie przystosowań na
drodze mutacji (doboru naturalnego, selekcji).
– Włączanie materiału genetycznego wirusa do materiału genetycznego gospodarza pozwala na jego 2 powielanie i stanowi ochronę przed zniszczeniem.
– Powolne działanie wirusa wydłuża czas choroby, dając szansę na wynalezienie leków, które je zwalczą.
– Powolne działanie wirusa wydłuża życie chorego człowieka, a jest ono przecież nadrzędną wartością. Na
początku człowiek nie ma żadnych objawów i nie cierpi.

Zadanie 13. (SR05)
Jeden z rodzajów chemosyntetyzujących bakterii siarkowych przeprowadza proces utleniania siarki w sposób przedstawiony sumarycznym równaniem: 2 S + 3 O2 + 2 H2O ? 2 H2SO4 + energia
Wyjaśnij, w jaki sposób te bakterie wpływają na jakość gleby oraz jakie są konsekwencje tego procesu dla występujących tam roślin.

Wpływ bakterii:
– Proces ten powoduje zakwaszenie gleby.
– Powstają jony SO-2
4

Konsekwencje:
– Konsekwencją zakwaszenia jest zubożenie świata roślinnego na tym terenie.
– Na glebie kwaśnej mogą rozwijać się rośliny kwasolubne.
– Tworzą się siarczany potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

Zadanie 14. (SR05)
Gronkowiec złocisty, a szczególnie szczep MRSA, jest zmorą szpitali, ponieważ może powodować u chorych trudne do leczenia infekcje. Bakteria ta jest oporna na większość stosowanych antybiotyków, co bardzo utrudnia jej zwalczanie. Gronkowiec, aby przetrwać i rozwijać się, musi pobierać od swojego gospodarza żelazo. Najbogatszym źródłem żelaza w organizmie człowieka jest hemoglobina. Genom gronkowca zawiera całą rodzinę genów kodujących białka odpowiedzialne za uwalnianie hemoglobiny z erytrocytów, jej transport przez ścianę komórkową gronkowca i odzyskiwanie żelaza – czyli za regulację cyklu życiowego.
Wyjaśnij, jak wykorzystać ważną cechę gronkowca, jaką jest duże zapotrzebowanie na żelazo, w pracach nad działaniem leku, który skutecznie utrudniłby gronkowcowi rozwój w organizmie człowieka i ostatecznie doprowadziłby do unieszkodliwienia tej bakterii.

Sposobu działania leku:
– Lek powinien blokować działanie białek gronkowca służących do uwalniania żelaza z erytrocytów.
– Lek może blokować ekspresję genów białek gronkowca.
Efekty działania leku:
– które to działanie przerwie dostarczanie żelaza do komórki gronkowca / zaburzenie metabolizmu /, co spowoduje unieszkodliwienie bakteri

Zadanie 15. (SR06)
U niektórych słodkowodnych protistów, np. pantofelków występują tzw. wodniczki tętniące, które zbierają wodę z wnętrza komórki i wypompowują ją na zewnątrz. Pulsowanie wodniczek tętniących łatwo zaobserwować w mikroskopie optycznym.
Zaplanuj doświadczenie pozwalające rozwiązać problem badawczy: Czy częstotliwość pulsowania wodniczek tętniących u pantofelków zależy od stężenia NaCl w ich środowisku zewnętrznym?

Do dyspozycji masz: mikroskop, akwarium z hodowlą pantofelków, zlewki, szkiełka podstawowe, zakraplacz, 1% roztwór NaCl, wodę destylowaną. W planie doświadczenia uwzględnij:

− próbę kontrolną,

− próbę badawczą,

− sposób uzyskiwania wyników.

Opis próby kontrolnej: kilka pantofelków umieszczonych w wodzie z akwarium.
Opis próby badawczej: kilka pantofelków umieszczonych w co najmniej dwóch roztworach o różnych
stężeniach soli (np. 1% i 0,5% roztworze).
Sposób uzyskiwania wyników: obserwowanie częstotliwości pulsowania wodniczek u pantofelków umieszczonych w roztworach – w próbie kontrolnej i w próbie badawczej.

Zadanie 16. (SR06)
Chemosynteza jest formą asymilacji CO2, dla której źródłem energii są procesy utleniania, najczęściej związków nieorganicznych. Mimo, iż bakterie chemosyntetyzujące nie są głównymi producentami masy organicznej, odgrywają jednak dużą rolę w ekosystemach wodnych i lądowych.
Przedstaw na dowolnym przykładzie bakterii chemosyntetyzujących ich znaczenie w przyrodzie.

Bakterie chemosyntetyzujące uczestniczą w obiegu pierwiastków w przyrodzie np. bakterie nitryfikacyjne w
obiegu azotu, utleniając amoniak do przyswajalnych dla roślin azotanów.

Zadanie 17. (SR06)
W tabeli zamieszczono zakresy tolerancji niektórych bakterii względem pH podłoża, w którym występują.

Podaj, która z wymienionych powyżej bakterii jest stenobiontem względem badanego czynnika. Uzasadnij swój wybór.

Dwoinka zapalenia płuc, ponieważ bakterie te mają najmniejszy zakres tolerancji na pH podłoża

Zadanie 18. (SR06)
Bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) przeprowadzają chemosyntezę wykorzystując w jej pierwszym etapie następujące reakcje chemiczne:
Nitrosomonas sp. 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + 661 kJ
Nitrobacter sp.    2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 176 kJ
Część wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a część jest dostępna dla bakterii w formie użytecznej chemicznie.

 1. Wyjaśnij, jaką rolę w drugim etapie chemosyntezy pełni energia użyteczna chemicznie, uzyskana przez te bakterie w etapie pierwszym.
 2.  Określ znaczenie reakcji nitryfikacji dla roślin.

1. Energia ta zostaje wykorzystana przez bakterie do syntezy związków organicznych/redukcji CO2 do
związków organicznych/asymilacji CO2.
2. Bakterie nitryfikacyjne wzbogacają glebę w łatwo przyswajalną dla roślin formę azotu.

Zadanie 19. (SR06)
Antybiotyki wykazują w stosunku do bakterii działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne.
Wyjaśnij, co oznacza, że jakiś antybiotyk ma działanie bakteriostatyczne.

Ten antybiotyk hamuje możliwość mnożenia się bakterii.

Zadanie 20. (SR06)
Grzyby to organizmy cudzożywne. Ich strzępki potrafią pochłaniać tylko proste, łatwo przyswajalne substancje organiczne. Związki organiczne występują zwykle w środowisku w postaci związków wielkocząsteczkowych, które w tej postaci nie mogą być wprost przez grzyby pobierane.
Opisz sposób działania grzybów, dzięki któremu mogą one pobierać związki organiczne ze środowiska.

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

Grzyby wydzielają enzymy trawienne na zewnątrz ciała (poza grzybnię), trawią substancje organiczne na
proste, łatwo przyswajalne związki, które następnie wchłaniają.

Zadanie 21. (SR07)
Poniżej opisano fragment cyklu rozwojowego przywry motylicy wątrobowej.
Urzęsiona larwa (miracidium) wnika aktywnie do ciała ślimaka błotniarki moczarowej, gdzie przekształca się w workowatą sporocystę. Wewnątrz każdej sporocysty rozwijają się liczne, również workowate larwy – redie, a wewnątrz każdej redii rozwijają się liczne ruchliwe larwy – cerkarie. W każdym ślimaku z jednego miracidium może powstać kilkaset cerkarii. Cerkarie opuszczają ciało ślimaka i przekształcają się w otoczone osłonką, przymocowane do roślin nadwodnych stadia inwazyjne – metacerkarie, które razem z roślinami mogą zostać zjedzone przez bydło.
Wyjaśnij znaczenie, jakie ma dla tego pasożyta zwielokrotnienie liczby larw w trakcie cyklu rozwojowego.

Pasożyty o złożonych cyklach rozwojowych mają niewielkie szanse zamknięcia każdego cyklu, a zwielokrotnienie liczby larw zwiększa te szanse.

Zadanie 22. (SR07)
Pewne bakterie mogą pobierać z podłoża tryptofan (Trp) lub, gdy w podłożu brak jest Trp, bakterie mogą go same syntetyzować. W komórkach tych bakterii występuje białko regulatorowe – represor Trp, które jest aktywne tylko po połączeniu się z tryptofanem. Aktywne białko represorowe wiąże się z promotorem operonu i hamuje transkrypcję genów kodujących enzymy potrzebne do syntezy tryptofanu.

 1. Opisz, w jaki sposób działa operon tryptofanowy u bakterii, gdy tryptofan nie występuje w podłożu.
 2.  Wyjaśnij, jak na działanie operonu tryptofanowego wpłynie mutacja w genie kodującym białko represorowe, polegająca na tym, że represor bez połączenia z Trp będzie wiązał się z promotorem.

1. W tym przypadku tryptofan nie łączy się z represorem, represor nie może przyłączyć się do promotora i
następuje ekspresja genów, w których zakodowana jest informacja dotycząca enzymów potrzebnych do biosyntezy Trp.
2. Represor bez Trp przyłączy się do promotora i trwale zahamuje transkrypcję genów kodujących enzymy
potrzebne do syntezy Trp.

Zadanie 23. (SR09)
Wirusy są pasożytami o uproszczonej budowie i nie mają metabolizmu. Zbudowane są z cząstek charakterystycznych dla materii ożywionej, czyli białek i kwasów nukleinowych. Właśnie ze względu na rodzaj cząsteczki kwasu nukleinowego wirusy można podzielić na DNA-wirusy i RNA-wirusy. Wśród wirusów posiadających DNA są takie, które mają dwuniciowe DNA i są takie, które mają je w postaci jednoniciowych cząsteczek. Podobną klasyfikację można przeprowadzić wśród wirusów zawierających RNA, gdyż mogą je mieć w postaci cząsteczek jednoniciowych lub dwuniciowych.
Na podstawie powyższego tekstu narysuj uproszczony schemat klasyfikacji wirusów.

Wirusy:
1) DNA (wirusy):
a. Jednoniciowe (DNA)
b. Dwuniciowe (DNA)
2) RNA (wirusy):
a. Jednoniciowe (RNA)
b. Dwuniciowe (RNA)

Zadanie 24. (SR09)
Na schemacie przedstawiono fagocytozę – jeden ze sposobów pobierania pokarmu przez ameby.

Na podstawie rysunku wpisz do poniższej tabeli cyfry od 1 do 5, tak aby odzwierciedlały one uszeregowane we właściwej kolejności etapy fagocytozy.

Kolejność etapów: 5, 2, 1, 4, 3

Zadanie 25. (SR09)
Na wykresie przedstawiono zależność przeżywalności dwóch populacji tego samego gatunku bakterii (dzikiej i zmutowanej) od stężenia antybiotyku w pożywce.

Na podstawie obu wykresów podaj skutek mutacji dla przedstawionego gatunku bakterii.

Mutacja ta nie ma negatywnego znaczenia, ponieważ nie spowodowała wymiany aminokwasów w białku,
gdyż walina została zamieniona na walinę lub jest milcząca.

Zadanie 26. (SR10)
W komórkach wielu gatunków bakterii oprócz genoforu znajdują się koliste cząsteczki DNA o zróżnicowanej wielkości, zwane plazmidami. Plazmidy są zwykle mniejsze od genoforu i niosą dodatkową informację genetyczną, np. dotyczącą oporności danego gatunku bakterii na antybiotyki. Plazmidy mogą być przekazywane między bakteriami. Można je stosunkowo łatwo wyizolować z komórek bakteryjnych.
Na podstawie powyższego tekstu określ, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe. Wstaw w odpowiednich miejscach tabeli literę P (prawda) lub F (fałsz)

1.–F, 2.–P, 3.–P, 4.–F

Zadanie 27. (SR10)
W komórkach wielu pierwotniaków występują wodniczki tętniące, pełniące istotną rolę w utrzymaniu stałości ich środowiska wewnętrznego.
Uzasadnij, że wodniczki tętniące w komórkach pierwotniaków słodkowodnych pełnią funkcję adaptacyjną do środowiska. W odpowiedzi uwzględnij stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego pierwotniaków i środowiska, w którym żyją.

– Stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego u pierwotniaków słodkowodnych jest wyższe od stężenia
środowiska, w którym żyją (hipertoniczne), dlatego istnieje konieczność usuwania przez wodniczki tętniące
nadmiaru napływającej wody.
– Pierwotniaki słodkowodne żyją w środowisku hipotonicznym (o niższym stężeniu niż roztwór wewnątrzkomórkowy), więc wodniczki tętniące umożliwiają usuwanie nadmiaru wody wnikającej do ich komórek.

Zadanie 28. (SR11)
Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy taśmy morskiej należącej do zielenic. W cyklu tym występuje diploidalny sporofit oraz haploidalny gametofit, które mają podobną budowę morfologiczną

  A) Na podstawie powyższych informacji zapisz litery, którymi na schemacie oznaczono:                                                                                      Zarodniki ……………………….                                        Gamety ……………………….

B) Wpisz na schemacie literę R w miejscu, gdzie zachodzi mejoza

A. Zarodniki – B Gamety – D
B. R pomiędzy A i B

Zadanie 29. (SR11)
Zaznacz zdanie, które zawiera poprawną informację dotyczącą grzybów.
A. Ciało grzybów, zwane grzybnią, składa się z rozgałęzionych strzępek otoczonych sztywną, zbudowaną głównie z ligniny ścianą komórkową.
B. W cyklu rozwojowym workowców i podstawczaków występuje faza jąder sprzężonych (dikariofaza), krótsza u workowców, dłuższa u podstawczaków.
C. Wszystkie grzyby to organizmy heterotroficzne (saprobionty, pasożyty, symbionty), które jako materiał zapasowy gromadzą głównie glikogen i skrobię.
D. Grzyby rozmnażają się wegetatywnie przez zarodniki, pływki, fragmentację grzybni i bulwki przybyszowe.

B. W cyklu rozwojowym workowców i podstawczaków występuje faza jąder sprzężonych
(dikariofaza), krótsza u workowców, dłuższa u podstawczaków.

Zadanie 30. (SR13)
Promienie UV przenikają przez ściany komórkowe bakterii. Są one pochłaniane zarówno przez białka, jak i DNA tych komórek. Promienie UV rozrywają w tych związkach różne wiązania chemiczne, uszkadzając tym samym ich strukturę. W szpitalach i przychodniach stosuje się lampy wytwarzające promieniowanie UV, które unieszkodliwiają drobnoustroje chorobotwórcze.
Na podstawie powyższych informacji, wyjaśnij wpływ promieniowania UV na
a) metabolizm bakterii
b) rozmnażanie się bakterii.

 

a) – Zmiana struktury enzymów pod wpływem promieniowania UV, powoduje ich
unieczynnienie i dlatego komórka nie może przeprowadzać procesów katalizy
enzymatycznej, a w konsekwencji procesów metabolicznych.
– Uszkodzenie DNA powoduje zatrzymanie biosyntezy białek enzymatycznych
katalizujących reakcje biochemiczne, co może prowadzić do zahamowania procesów metabolicznych
b) – Promieniowanie UV uszkadza DNA komórek, co uniemożliwia zachodzenie replikacji i w konsekwencji
podziałów komórkowych.
– Promieniowanie UV uszkadza białka enzymatyczne odpowiedzialne za proces replikacji DNA lub przebieg podziału komórki, co uniemożliwia rozmnażanie się bakterii.

Masz problem z niektórymi zadaniami? Sprawdź Mikrobiologia i Grzyby.

Zadanie 31. (SR14)
Siarkowe bakterie zielone to organizmy przystosowane do warunków beztlenowych (nie tolerują w ogóle obecności tlenu), panujących w osadach dennych jezior i innych środowiskach niezawierających tlenu. W ich komórkach występuje bakteriochlorofil, a źródłem wodoru do procesu fotosyntezy jest nie woda, ale siarkowodór.
 Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia roślin, Warszawa 2002.

Wskaż związek między źródłem wodoru wykorzystywanym w procesie fotosyntezy a przystosowaniem zielonych bakterii siarkowych do życia w środowisku, w którym one występują.

 

– Źródłem wodoru w procesie fotosyntezy u tych bakterii jest siarkowodór, który powstaje wdużych
ilościach w warunkach beztlenowego rozkładu mułu organicznego w środowisku, w którym one żyją.
– W procesie rozkładu siarkowodoru podczas fotosyntezy przeprowadzanej przez zielone bakterie siarkowe
nie wydziela się do środowiska wolny tlen, który dla tych bakterii jest szkodliwy.

Zadanie 32. (SR14)
Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T (pomocniczego) we krwi człowieka.


a) Podaj, na czym polega proces oznaczony na schemacie literą X, oraz wyjaśnij jego znaczenie w przebiegu infekcji HIV.
b) Podaj, który element w budowie wirionu HIV odpowiada za utrudnione rozpoznawanie tego wirusa przez układ odpornościowy zainfekowanej osoby. Odpowiedź uzasadnij.

a) – X – to proces (odwrotnej transkrypcji), który polega na przepisaniu informacji gen etycznej wirusa z
RNA na DNA, co umożliwia włączenie informacji genetycznej wirusa w genom zainfekowanej komórki i jej
odczytywanie.
– X – jest to proces odwrotnej transkrypcji (z RNA na DNA), dzięki któremu informacja genetyczna wirusa
może być odczytywana w komórce gospodarza.
b) Rozpoznawanie wirusa HIV przez układ odpornościowy człowieka utrudnione jest przez:
– osłonkę lipidową, która powstała z błony komórkowej zainfekowanego limfocytu.
– glikoproteiny, których duża zmienność powoduje, że są trudniej rozpoznawalne przez
przeciwciała.

Zadanie 33. (SR16)
Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka (i − w niewielkich ilościach − jelita cienkiego). Jednak niektóre szczepy E. coli, w wyniku nabycia nowych cech, są chorobotwórcze dla człowieka. Przykładowo: enterotoksyczny szczep E. coli (ETEC) jest najczęstszą przyczyną tzw. biegunki podróżnych. Bakterie te, po dostaniu się do jelita cienkiego, przylegają do komórek nabłonka i uwalniają do jelita toksyczne białka, powodujące zakłócenia działania pomp jonowych w komórkach nabłonka i utratę wody przez te komórki. Inny eneteropatogenny szczep E. coli (EPEC), również wywołujący biegunkę, wiąże się z komórkami nabłonka jelita i przez specjalnie utworzony kanał wstrzykuje białkowe toksyny do wnętrza komórek nabłonka. Toksyny szczepu EPEC są przyczyną złej absorpcji wody.
Na podstawie: A. Salyers, D. Whitt, Mikrobiologia, Warszawa 2012.

Na podstawie analizy tekstu uzupełnij tabelę, w której porównasz miejsce i skutki działania toksyn wytwarzanych przez szczepy E. coli ETEC i E. coli EPEC w jelicie człowieka.

Zadanie 34. (SR18)
Na rysunku przedstawiono budowę pantofeleka – jednokomórkowego organizmu heterotroficznego, zaliczanego do Protista. Występuje on pospolicie w strefie przybrzeżnej i otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych.
Na podstawie: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/orzeski

a) Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące pantofelka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 

a) 1.: cytofarynks / nibygardziel / cytostom / nibygęba / komórkowy otwór gębowy / perystom.
2.: makronukleus.
b) 1. – F, 2. – P, 3. – P

Zadanie 35. (SR18)
Dla grzybów saprofitycznych źródłem substancji pokarmowych są związki organiczne, które grzyby pobierają z martwych szczątków organizmów całą powierzchnią ciała. W tym procesie u grzybów wielokomórkowych ważną rolę odgrywają: budowa morfologiczna (długie, cienkie strzępki grzybni, które się szybko rozrastają) oraz enzymy (celulazy, proteazy, chitynazy, enzymy rozkładające ligninę).
Wykaż, że budowa grzybni oraz zdolność wytwarzania enzymów uwalnianych do otoczenia są przystosowaniem do sposobu odżywiania się wielokomórkowych grzybów.

– Grzybnia zbudowana z cienkich i długich strzępek zapewnia dużą powierzchnię wchłaniania, a enzymy
uwalniane do otoczenia rozkładają złożone związki organiczne.
– Długie i cienkie strzępki grzybni umożliwiają penetrację dużego obszaru środowiska, cozwiększa szanse
znalezienia odpowiedniego substratu, który trawią dzięki działaniu enzymów wydzielanych do środowiska.
– Dzięki temu, że wytwarzają celulazy trawiące substancje budujące ściany komórkowe roślin, mogą łatwiej
uzyskać dostęp do substancji odżywczych, a cienkie i długie strzępki zwiększają powierzchnię ich wchłaniania

Zadanie 36. (NR15)
Na uproszczonym schemacie przedstawiono obieg azotu w przyrodzie, czyli cykl przemian wolnego azotu cząsteczkowego oraz jego związków nieorganicznych (np. amoniaku, azotanów(III) i (V)) i związków organicznych (np. białek). Istotną rolę w obiegu azotu odgrywają bakterie.

Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące udziału organizmów w krążeniu azotu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa

I. Wybierz ze schematu jedną grupę bakterii i przedstaw jej rolę w przyswajaniu azotu przez rośliny.
II. Która grupa bakterii uwzględniona na schemacie wykorzystuje przemiany związków azotowych jako źródło energii koniecznej do syntezy własnych związków organicznych? Podaj nazwę tej grupy i nazwę tego procesu.

Odpowiedzi do zadań znajdują się >>TUTAJ<<

1.–P, 2.–F, 3.–F
I. – Bakterie nitryfikacyjne II/bakterie nitryfikacyjne I i II/bakterie nitryfikacyjne I/bakterie nitryfikacyjne:
biorą udział w wytwarzaniu przyswajalnych dla roślin związków azotowych.
– Bakterie wiążące wolny azot z powietrza/bakterie brodawkowe/glebowe bakterie azotowe: przekształcają
nieprzyswajalny dla roślin azot cząsteczkowy/atmosferyczny w przyswajalne dla roślin formy azotu/jony
amonowe/związki azotowe.
– Bakterie należące do destruentów/amonifikujące: rozkładają organiczne związki azotowe zawarte w
szczątkach roślin i zwierząt/szczątki organizmów do mineralnych związków azotowych/jonów amonowych,
które mogą być pobierane przez rośliny.
II. Grupa bakterii: bakterie nitryfikacyjne/bakterie nitryfikacyjne I/bakterie nitryfikacyjne II Nazwa procesu:
chemosynteza

Zadanie 37. (NR15)
Skrętnicę, która jest nitkowatym glonem zawierającym spiralnie skręcony chloroplast, umieszczono w roztworze zawierającym zdolne do aktywnego ruchu bakterie tlenowe. Wykonano trzy powtórzenia doświadczenia (A–C), które różniły się sposobem oświetlenia wybranej komórki skrętnicy: • zestaw A – komórka skrętnicy była oświetlona światłem białym punktowo w dwóch miejscach (1 i 2) • zestaw B – komórka skrętnicy była oświetlona równomiernie światłem białym • zestaw C – komórka skrętnicy była oświetlona punktowo światłem czerwonym w miejscu (3) i zielonym – w miejscu (4). Każdy z zestawów był zabezpieczony przed dostaniem się powietrza atmosferycznego z zewnątrz. Po pewnym czasie można było zaobserwować charakterystyczne rozmieszczenie bakterii wokół komórek skrętnicy. Warunki i wyniki doświadczenia zilustrowano na poniższych rysunkach.

I. Wyjaśnij, czym jest spowodowany sposób rozmieszczenia bakterii przedstawiony na rysunku B. W odpowiedzi uwzględnij odpowiedni proces zachodzący w komórce skrętnicy.

II. Spośród podanych propozycji wybierz dwa właściwe sformułowania problemu badawczego i dwa odpowiednio sformułowane wnioski dotyczące przedstawionych doświadczeń. Wpisz numery tych propozycji w wyznaczone miejsca.
1. Wpływ barwy światła na zachodzenie procesu fotosyntezy w komórkach skrętnicy.
2. W procesie fotosyntezy komórki skrętnicy wykorzystują światło o czerwonej barwie.
3. W którym obszarze komórki skrętnicy zachodzi proces fotosyntezy?
4. Badania nad wykorzystaniem światła w procesie fotosyntezy.
5. W cytozolu skrętnicy nie zachodzi faza fotosyntezy zależna od światła.

III. Oceń, czy na podstawie przedstawionych doświadczeń można stwierdzić, że bakterie wykazują fototaksję dodatnią – przemieszczają się w kierunku światła. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając odpowiedni zestaw doświadczalny.

I. – Sposób rozmieszczenia bakterii w tym doświadczeniu wynika z ilości dostępnego tlenu –
tam gdzie jest dużo tlenu wydzielanego w procesie fotosyntezy (przez chloroplast), tam jest więcej bakterii.
– Bakterie występują w pobliżu chloroplastu, ponieważ w nim zachodzi fotosynteza i wydziela się produkowany w tym procesie tlen (potrzebny bakteriom do życia).
– Rozmieszczenie bakterii wynika z nierównomiernego stężenia tlenu wokół komórki, produkowanego przez
chloroplast w procesie fotosyntezy.
II. – Problemy badawcze: 1, 3 (kolejność dowolna)
– Wnioski: 2, 5 (kolejność dowolna)
III. Na podstawie wyników tego doświadczenia nie można stwierdzić, że bakterie wykazują fototaksję dodatnią, ponieważ:
– w zestawie A/C – oprócz kierunkowego bodźca świetlnego, działa również kierunkowy
bodziec chemiczny (tlen), a więc nie będzie można stwierdzić ewentualnej fototaksji/interpretacja wyników
nie jest możliwa.
– w zestawie B – oświetlenie było równomierne/bodziec świetlny nie był kierunkowy, więc badanie zjawiska
fototaksji nie było w ogóle możliwe (w tym zestawie).
– w zestawie A – mimo oświetlenia dwóch punktów światłem białym, bakterie skupiają się. tylko w jednym
punkcie oświetlenia (1), a nie skupiają się w drugim, również oświetlonym punkcie (2).
– żaden z zestawów badawczych nie jest poprawnym układem doświadczalnym do badania zjawiska fototaksji, więc na podstawie tych doświadczeń nie można rozstrzygnąć, czy bakterie wykazują fototaksję, czy – nie
wykazują.